MATAYO 26

1Yesu obu yamazire kwegesa ebi byona, yagambira abeegesebwa be ati: 2“Nimumanya nkooku hasigaire ebiro bibiri okuhika ha kiro kikuru eky'okwijuka Okuhingurwaho, kandi Omwana w'omuntu naija kuheebwayo kubambwa ha musaraba.” 3Nubwo banyakatagara abakuru n'abakuru b'abantu baayesorooliize omu kizigati kya mukuru w'abanyakatagara, ibara lye Kaayafa, 4baahanuura nkooku baraakwata Yesu omu magezi, bamwite. 5Baitu baagamba bati: “Kitakorwa omu biro bikuru, tihaikara kubaho epumpu omu bantu.” 6Yesu obu akaba ali Betaniya omunju ya Simooni omugenge, 7hakaija omukazi aina ihembe ly'amagita ag'omuhendo mwingi, yagaseesa ha mutwe gwa Yesu, obu akaba aikaliire naalya. 8Baitu abeegesebwa obu baarozire eki, baabiihirwa nibagamba bati: “Amagita ganu gafiire ki? 9Gaakutunzirwemu siringi nyingi, zigabirwa abanaku.” 10Baitu Yesu obu yakyetegeriize, yabagambira ati: “Omukazi onu mumutuzire ki? Habwokuba ankoliire ekintu kirungi. 11Abanaku obutoosa mwikara nabo, baitu timurukwija kwikara na nyowe obutoosa. 12Okuseesa amagita ganu ha mubiri gwange, eki akikozire naanteekaniriza okuziikwa. 13Mazimakwo nimbagambira nti: Hoona hoona omunsi nambere Amakuru Amarungi ganu garaarangirirwaga, omukazi onu eki akozire kiraagambwahoga okumwijuka.” 14Nubwo Yuda Isikalyota, omu hali ikumi na babiri, yagenzire hali baanyakatagara abakuru, 15yabakaguza ati: “Murampa ki obu ndaamubahikyaho?” Baamusasura ebicweka by'efeeza makumi asatu. 16Okuruga obu, yaserra akasumi ak'araamugoberezamu. 17Ha kiro ky'okubanza eky'obugenyi bw'Emigaati Etatumbisiibwe, abeegesebwa bakaija hali Yesu baamukaguza bati: “Noogonza tukuteekanirize nkaha nambere oraaliira obugenyi obw'okwijuka Okuhingurwaho?” 18Yesu nukwo kubagarukamu ati: “Mugende omu rubuga mb'omuntu nanka, mumugambire muti: ‘Omwegesa naagamba ati: Akasumi kange kali haihi kuhika kandi omunju yaawe nuho ndaaliira obugenyi obw'Okuhingurwaho hamu n'abeegesebwa bange.’ ” 19Abeegesebwa baakora Yesu nkooku yabaragiire, baateekaniza obugenyi obw'okwijuka Okuhingurwaho. 20Omu rwiririzi Yesu yaija yaikarra ha meeza hamu n'abeegesebwa be ikumi na babiri. 21Obu bakaba nibalya, yagamba ati: “Mazimakwo nimbagambira nti: Omu omuli inywe naija kungobeza.” 22Bbo baatandika kusaalirwa n'okumukaguza omu omu bati: “MUKAMA wange, ninyowe?” 23Yabagarukamu ati: “Ogu arukukoza na nyowe omu bbakuli, nuwe arukwija kungobeza. 24Omwana w'omuntu naagenda kuba nkooku kyamuhandiikirweho; baitu ogu arukumugobeza alikibona! Kyakubaire kirungi omuntu ogu kakuba atarazairwe.” 25Yuda ayamugobiize yamukaguza ati: “Mwegesa, ninyowe?” Nandiki Yesu ati: “Niiwe anyakukigambire.” 26Obu bakaba nibalya, Yesu yakwata omugaati, yasiima, yagucwamu, yaguha abeegesebwa be naagamba ati: “Mukwate mulye; gunu nugwo mubiri gwange.” 27Kandi yakwata ekikopo, obu yamazire kusiima, yakibaha naagamba ati: “Munyweho inywena, 28enu niyo sagama yange ey'ekiragaano ekihyaka, eraaseeswa habwa baingi okubaganyiza ebibi. 29Nimbagambira nti: Tindigaruka kunywa ha nsande y'ebijuma by'emizaabbibbu okuhika ha kiro kiri obu ndiginywa na inywe eri mpyaka omu bukama bwa Isenyowe.” 30Obu baamazire kuzina ekizina, baaturuka, baagenda ha rusozi rw'emiti Oliva. 31Nubwo Yesu yabagambiire ati: “Ekiro kinu inywe inywena nimwija kumpemukaho; habwokuba kikahandiikwa kiti: ‘Nditeera omuliisa, entaama z'omu igana irarange.’ 32Baitu obu ndimara kuhumbuurwa, ndibabanza kuhika Galiraaya.” 33Petero yahaya naagamba ati: “Abandi boona noobu baraakurugaho, baitu nyowe nikikafuuhe!” 34Nandiki Yesu ati: “Mazima ninkugambira nti: Kiro kinu kyonyini, enkoko etakakookere, oraaba onyehoogere emirundi esatu.” 35Petero nukwo kumugarukamu ati: “Noobu ndaaba ndi w'okufa na iwe, baitu tindukwija kukwehooga.” N'abeegesebwa abandi boona nukwo baagambire bati. 36Hanyuma Yesu yagenda nabo omu kiikaro ekirukwetwa Getesemaane, yagambira abeegesebwa be ati: “Mwikarre hanu, nyowe ka ngende kuli nsabe.” 37Yatwara Petero n'abatabani ba Zebedaayo bombi, yabanza kusaalirwa n'okutuntura. 38Nubwo yabagambira ati: “Omutima gwange gwina obujune bwingi, buraaliire kunyita. Mwikale hanu nimurora hamu na nyowe.” 39Obu, yagendaho kake omumaiso, yajuumara, yayesengereza ati: “Taata, obu kiraaba nikisoboka, amabone ganu gandugeho; kitaba nka nyowe oku ndukugonza, baitu kibe Iwe nkooku orukugonza.” 40Yagaruka hali abeegesebwa yabasanga bagwijagiire; nukwo kukaguza Petero ati: “Timusoboire kwikara nimurora hamu na nyowe esaha emu? 41Murole kandi musabe, muleke kwohebwa. Omutima nigugonza mali, baitu omubiri muceke.” 42Yagenda obwa kabiri yayesengereza naagamba ati: “Taata, amabone ganu obu garaaba gatarukusobora kundugaho ntakagaboine, kikorwe Iwe nkooku orukugonza.” 43Yagaruka yaija, nabwo yabasanga bagwijagiire, habwokuba amaiso gaabo gakaba gaina oturo twingi. 44Yabarugaho, yagenda kwesengereza obwa kasatu, naagamba ebigambo nka biri. 45Hanyuma yagaruka hali abeegesebwa yabagambira ati; “Na hati mukyagwijagiire, muhumwire? Kale nu esaaha ehikire, Omwana w'omuntu aheebweyo omu mikono y'abasiisi. 46Mwimuke tugende. Arukungobeza ngugwo, airiire haihi.” 47Obu akaba naakyabaza ebi, Yuda, omu hali ikumi na babiri, yaija aina ekitebe ky'abantu baingi bakwasire empirima n'ebiduuma, nibaruga hali banyakatagara abakuru n'abakuru b'abantu. 48Ogu ayamugobiize, akaba abahaire ira akarorwaho, naabagambira ati: “Ou ndaagwa omu kifuba buli nuwe ogu; mumukwate.” 49Ahonaaho yaija hali Yesu, yamuramukya ati: “Mirembe Mwegesa!” Yamugwa omu kifuba. 50Yesu nukwo kumukaguza ati: “Munywani wange, oiziriire ki?” Nubwo bali baizire, baagwera Yesu, baamukwata. 51Omu hali abo abakaba bali na Yesu, yasomorayo empirima ye, yagorra omukono, yatema okutu kw'omwiru w'omukuru w'abanyakatagara, yakucwaho. 52Baitu Yesu yamugambira ati; “Empirima yaawe gigarre omu kiraaro kyayo; habwokuba boona abakwata empirima, baliitwa empirima. 53Nimuteekereza tindukusobora kusaba Isenyowe, akantwekera ahonaaho ihe ly'abamalaika abarukukira ha bihanda ikumi na bibiri? 54Kakuba kitabaire kiti, Ebyahandiikirwe byakuhikiriire bita?” 55Nubwo Yesu yakagwize ekitebe kyona ky'abantu ati: “Mwizire kunkwata mwina empirima n'ebiduuma, nk'abaiziriire kukwata omunyagi? Buli kiro naikaraga omu Nju ya Ruhanga ninyegesa, mutankwate. 56Baitu binu byona bibaireho, nukwo ebyahandiikirwe abarangi bihikiriziibwe.” Okuruga aho abeegesebwa be boona baamusigaho bairuka. 57Omu kasumi ako, abo abaakwasire Yesu bakamutwara mba Kaayafa, omukuru w'abanyakatagara, nambere abeegesa b'ebiragiro n'abakuru b'abantu bakaba beesorooliize. 58Baitu Petero yamuhondera haraho okuhikira kimu omu kizigati ky'omukuru w'abanyakatagara. Obu yataahiremu, yaikarra n'abalinzi kurora nambere biraahwera. 59Baanyakatagara abakuru n'ab'orukurato boona baasera obwakaiso bw'ebisuba, bahangirre Yesu, nukwo bamwite. 60Noobu haraaba haizire abakaiso baingi ab'ebisuba, baitu obwakaiso obuhikire butazooke. Ha kumalirra haija abandi babiri 61baagamba bait: “Omuntu onu akagamba ati: ‘Ninsobora kuseesa Enju ya Ruhanga, n'okugaruka kugyombekera ebiro bisatu’.” 62Mukuru w'abanyakatagara yayemerra yamukaguza ati: “Toina kyona eki orukugarukamu? Kiki abasaija banu eki barukukurumiriza?” 63Baitu Yesu yaculeera. Mukuru w'abanyakatagara nukwo kumugambira ati: “Ninkurahiza Ruhanga omwomeezi, tugambire obu oraaba oli Kristo, Omwana wa Ruhanga.” 64Nandiki Yesu ati: “Niiwe okigambire. Baitu nimbagambira nti: Okuruga hati mulirora Omwana w'omuntu aikaliire ha mukono gw'obulyo ogw'Ow'obusobozi bwona, kandi naizira omu bicu by'omwiguru.” 65Nubwo omukuru w'abanyakatagara yataagwire ebijwaro bye, naagamba ati: “Ajumire Ruhanga. Nitukyaserurra ki bakaiso abandi? Hati mwehuliire inywenka nkooku ajumire Ruhanga. 66Inywe nimucwamu muta?” Baamugarukamu bati: “Asemeriire kufa.” 67Nubwo baamucwera ebicwanta ha maiso, baamuteera entomi, abandi empi, 68nibagamba bati: “Iwe Kristo, toma; nooha akutiire?” 69Petero akaba aikaliire aheeru omu kizigati, omuzaana w'omukuru w'abanyakatagara yaija nambere ali, yagamba ati: “Na iwe obairege hamu na Yesu Omugaliraaya.” 70Baitu uwe yayehooga omumaiso ga boona ati: “Eki orukugamba, tindukukimanya.” 71Obu yaturukire aheeru yahika ha kiti ky'irembo, omuzaana ondi yamurora, yagambira abakaba beemeriireho ati: “Omusaija onu nawe abaire ali hamu na Yesu owa Nazareeti.” 72Petero yagaruka kwehooga naarahira ati: “Omuntu ogu tindukumumanya.” 73Obu haahingwireho akaanya kake, abakaba beemeriireho baija hali Petero, baamugambira bati: “Mananukwo na iwe oli omu hali bo, habwokuba engambo yaawe neekulega.” 74Nubwo yatandika kwekondereza n'okurahira ati: “Omusaija ogu timmumanyiire kimu.” Ahonaaho enkoko yakooka. 75Petero yaijuka ekigambo Yesu eki yamugambiire ati: “Enkoko etakakookere, oraaba onyehoogere kasatu.” Yaturuka aheeru, yarra muno.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\