ABAROOMA 16

1Munyaanya-itwe Foibe, omuheerezakati ow'ekitebe ky'abaikiriza ba Kenkereya ngugwo, niimubakwasa. 2Mumutangirre omu Mukama nkooku kisemeriire abantu ba Ruhanga. Mumukoonyere omu byona ebi arukubeetaagaho, habwokuba abaire mukoonyezi w'abaingi kandi na nyowe nyenka akankoonyera. 3Mundamukize Pirisika n'Akwila, abakozi bagenzi bange omu kuheereza Kristo Yesu, 4abaayehaireyo okutemwaho ebikya habw'okujuna obwomeezi bwange. Abantu abo tali nyowe nyenka arukubasiima, baitu nibasiimwa ebitebe byona eby'abaikiriza eby'omu Banyamahanga. 5Mundamukize n'ekitebe ky'abaikiriza abeesorooleza omunju yabo. Mundamukize munywani wange Epaineto, ayabandize kuhindukira Kristo omu Asiya. 6Mundamukize Mariya ayabatalibaniire muno. 7Mundamukize Anderoniko na Yuniya ab'oruganda rwange kandi abanyankomo aba nkaba nkwasirwe nabo; bantu barangwa ibara omu bakwenda kandi nubo bambandize kwikiriza Kristo. 8Mundamukize Ampulyato, munywani wange omu MUKAMA. 9Mundamukize Urubano, omukozi mugenzi waitu omu kuheereza Kristo, hamu na Sitaaki munywani wange. 10Mundamukize Apele arukusiimwa habw'okuheereza Kristo n'obwesige. Mundamukize ab'omu ka y'Arisitobulo. 11Mundamukize na Herodiyoni ow'oruganda rwange. Mundamukize abantu ba MUKAMA abanyakuli omunju ya Narikiiso. 12Mundamukize abakozi ba MUKAMA: Tirifeena na Tirifoosa. Mundamukize enganjani yange Paasa ayakoliire MUKAMA n'amaani. 13Mundamukize Ruufo enganzi ya Mukama, mundamukize na nyina ayanfookiire mau. 14Mundamukize Asinkurito, Fulegooni, Herume, Patiroba, Heruma, n'ab'oruganda abanyakuli hamu nabo. 15Mundamukize Filoologo, Yuliya, Nerehu na munyaanya, kandi na Olimpa n'abantu ba Ruhanga boona abali hamu nabo. 16Maramukyangane n'omwoyo omurungi nimugwangana omu kifuba. Ebitebe byona eby'abaikiriza Kristo nibabaramukya. 17Bagenzi bange nimbeesengereza, mwerinde abo abarukwimukiriza empaka n'obulemeezi ebirukuhakaniza enyegesa ezi mwayegesiibwe; mubeetantale. 18Habwokuba abantu abarukusisa bati, tibaheereza MUKAMA waitu Kristo, baitu baheereza enda zaabo; kandi babiihabiiha emitima y'abantu abataina magezi n'ebigambo byabo ebirungi kandi eby'akasiigo. 19Obuhulizi bwanyu burangaanwa hoona, nikyo ndukwesiimira habwanyu. Ninyenda mube b'amagezi ha birungi kandi abatarukumanya bibi. 20Nubwo Ruhanga, endugirro y'obusinge, alyanguha kusasangurra Sitaani hansi y'ebigere byanyu. Omugisa gwa MUKAMA waitu Yesu Kristo gube na inywe. 21Timoteo, omukozi mugenzi wange, nabaramukya. Lukiyo, Yasooni, na Sosiipateri ow'oruganda rwange nabo nibabaramukya. 22Nyowe Teretiyo, kihandiika ebbaruha enu, nimbaramukiza omu MUKAMA. 23Gaayo arukundaaza kandi arukukunira ekitebe kyona eky'abaikiriza, naabaramukya. Erasito omukeeto w'orubuga na mugenzi waitu Kwarito nibabaramukya. 24[Embabazi za MUKAMA waitu Yesu Kristo zikale na inywe inywena. Amiina.] 25Ekitiinisa kibe hali Ogu arukusobora kubaha amaani ag'okukuraatira Amakuru Amarungi aga ndangirramu Yesu Kristo. Omu Makuru ago nuho hasuukulirwa ensita eyaserekerwe okuruga ira na ira, 26baitu hati eyolekerwe kandi yamanyisibwa amahanga goona omu Bihandiiko by'abarangi, Ruhanga nkooku yaragiire, nukwo amahanga ago gaikirize kandi gahurre. 27Ruhanga ow'amagezi goona, Uwe wenka aheebwe ekitiinisa ebiro n'ebiro habwa Yesu Kristo! Amiina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\