ABAROOMA 6

1Hati tugambe ki? Twikale nitusiisa, nukwo embabazi za Ruhanga ikanye? 2Nikikafuuhe! Itwe abaarugire mu bibi tusobora tuta kugaruka kubiikaramu? 3Timurukumanya itwe itwena abaabatiziibwe omu Kristo Yesu tukafa, nkooku twabatiziibwe nukwo tufe nawe? 4Habweki obu twabatiziibwe tukafa, twaziikwa hamu nawe; nukwo Kristo nkooku yahumbwirwe omu bafu habw'ekitiinisa kya Ise, na itwe tusobole okugendera omu bwomeezi obuhyaka. 5Obu turaaba twateeraniziibwe nawe omu kufa nk'okwe, mazima tuliteeranizibwa nawe omu kuhumbuuka nk'okwe. 6Tumanyire engeso zaitu eza ira nkooku zaabambirwe hamu nawe ha musaraba, nukwo omubiri ogukora ebibi guhwerekerre; na itwe tuleke kugaruka kulemwa ebibi obundi. 7Ningira ogu ayafiire, aba atakyalemwa bibi. 8Na itwe obu turaaba twafiire hamu na Kristo, nitwikiriza nkooku tulyomeera hamu nawe. 9Habwokuba nitumanya Kristo obu yakahumbwirwe omu bafu, taligaruka kufa; n'orufu tirukyamulema. 10Okufa oku yafiire, akafa ha kibi omurundi gumu, yamara; baitu obwomeezi obu aina, - naayomezibwa Ruhanga. 11Nukwo na inywe mwebale nk'abaarugire omu bibi, kandi abarukwomeera omu Ruhanga habwa Kristo Yesu. 12Habweki mutaikiriza bibi kulema emibiri yanyu enyakufa, mukatwalirizbwa okwegomba kwayo. 13Engingo ez'emibiri yanyu mutaziikiriza kukora ebibi, mukaifoora bintu eby'okubakoza ebibi, baitu mwehe Ruhanga nk'abantu abaihirwe omu kufa, baataahibwa omu bwomeezi; kandi engingo zanyu muzihe Ruhanga nk'ebintu eby'okubakoza ebirungi. 14Ebibi tibiribalema, habwokuba timurukulemwa Biragiro, baitu nimulemwa embabazi za Ruhanga. 15Nukwo kugamba, twikalege nitusiisa, habwokuba titurukulemwa Biragiro baitu embabazi za Ruhanga? Nikikafuuhe! 16Kinu nakyo timurukukimanya? Kakuba nimweha omuntu nk'abairu abahurra, muba kwo bairu b'ogu ou muhurra: rundi bairu b'ekibi ekitwara omu kufa, rundi bairu b'obuhulizi obuhikya ha kwezibwa. 17Baitu Ruhanga asiimwe, habwokuba inywe, ira abakaba bali bairu b'ekibi, hati mufookere bahulizi n'omutima gwona, mwahika ha rulengo orw'enyegesa ei mwahairwe, 18kandi obu mwaihirwe omu bibi, mwaffoka bairu b'obuhikiriire. 19Nimbaza nk'omuntu buntu, habw'obuceke bw'obuhangwa bwanyu. Habwokuba engingo zanyu ira nkooku mwazikoleze eby'ensoni n'obubi obuhinguraine, hati nu muzite ha buhikiriire obuleeta okwezibwa. 20Obu mukaba muli bairu b'ebibi, mukaba mutaina bukwatane n'eby'obuhikiriire. 21Baitu nu, karungi ki aka mwaihire omu bintu ebirukubakwasa ensoni biro binu? Ekiruga omu bintu ebi nukwo kufa. 22Baitu hati nkooku mwihirwe omu bibi, mwafooka bairu ba Ruhanga, oburungi obu murukutunga nukwo okwezibwa, kandi ekiruga omu kwezibwa oku nubwo bwomeezi obutahwaho. 23Habwokuba empeera y'ebibi, nukwo kufa; baitu ekisembo Ruhanga eki agabira busa, nubwo bwomeezi obutahwaho omu Kristo Yesu MUKAMA waitu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\