Maahtiyo 1

1Miitahsh o'owe eshipii'ikaatenik aaniinti Ciisahs Christ (Jesus Christ) kaahpionci​nihtaawikitc, mii 'awe kaaontahkaanesitc Tepitink (David), kewiin ekii'ontahkaanesinitc Eparahaamink (Abraham). 2Eparahaam kii'okosihsi ini Aaisikoon (Isaac) miinawaahsh awe Aaisik kii'ani​okosihsi ini Cekapoon (Jacob), kaye Cekap kii'ani​okosihsi ini Cootawan (Judah), wiicihkiweyini kaye. 3Shikwa Coota kii'okosihsi iniweniwa' Piirisan (Perez), Siiraawan (Zerah). Temaar (Tamar) tahsh kii'ishinihkaasowan omaamaawaan. Kaye Piiris kii'okosihsi ini Hesranan (Hezron) kaye Hesran kii'okosihsi ini Oraaman (Ram), 4kaye Oraam kii'ani​okosihsi ini Aminataapan (Amminadab), kaye Aminataap kii'ani​okosihsi ini Naahshanan (Nashon), miinawaahsh Naahshan kii'ani​okosihsi ini Saalmanan (Salmon). 5Kaye Saalman kii'ani​okosihsi ini Poowaasan (Boaz). Orehaap (Rahab) kii'ishinihkaasowan omaamaan. Kaye Poowaas kii'ani​okosihsi ini Oopitan (Obed). Orooht (Ruth) kii'ishinihkaasowan omaamaan. Kaye Oopit kii'ani​okosihsi ini Cehsiwan (Jesse). 6Cehsi kii'okosihsi ini Tepitan (David) kaakiihkihci'okimaawinitc. Kaye Tepit kii'ani​okosihsi ini Swaalamanan (Solomon). Yoraaya (Uriah) wiiwan kii'omaamaa Swaalaman. 7Kaye Swaalaman kii'ani​okosihsi ini Oriiyapoowamoon (Rehoboam), miinawaahsh Oriiyapoowam kii'ani​okosihsi ini Apaaicawan (Abijah), kaye Apaaica kii'ani​okosihsi ini Ehsawan (Asa). 8Kaye Ehsa kii'ani​okosihsi ini Cehoohshahpaatan (Jehoshaphat), kaye Cehoohshahpaat kii'ani​okosihsi ini Cooramoon (Joram), kaye Cooram kii'ani​okosihsi ini Asaayawan (Uzziah). 9Kaye Asaaya kii'ani​okosihsi ini Coohtamoon (Jotham), kaye Coohtam kii'ani​okosihsi ini Hesihkaayawan (Hezekiah), 10kaye Hesihkaaya kii'ani​okosihsi ini Manaahsawan (Manasseh), kaye Manaahsa kii'ani​okosihsi ini Aamanan (Amon), kaye Aaman kii'ani​okosihsi ini Cosaayawan (Josiah). 11Kaye Cosaaya kii'ani​okosihsi ini Cehkanaayawan (Jeconiah), wiicihkiweya' kaye, i'iwe ahpii Isriyalininiwak (Israel) kaakii'ishiwicikaniwiwaakopanen weti Paapilanonk (Babylon). 12Ahpii tahsh kaa'ishkwaa​ishiwinintwaa iweti Paapilanonk, Cehkanaaya kii'ani​okosihsi ini Shiyaaltiiyalan (Shealtiel). Miinawaahsh Shiyaaltiiyal kii'ani​okosihsi ini Sirapapalan (Zerubbabel). 13Miinawaa kaye Sirapapal kii'ani​okosihsi ini Apaayotan (Abiud), kaye Apaayot kii'ani​okosihsi ini Ilaayahkiman (Eliakim). Kaye Ilaayahkim kii'ani​okosihsi ini Esoran (Azor), 14kaye Esor kii'ani​okosihsi ini Setahkwan (Zadok), kaye Setahk kii'ani​okosihsi ini Ehkiman (Achim), kaye Ehkim kii'okosihsi ini Ilaayotan (Eliud). 15Kaye Ilaayot kii'ani​okosihsi ini Eli'esaroon (Eleazar), kaye Eli'esar kii'ani​okosihsi ini Maahtanoon (Matthan), kaye Maahtan kii'ani​okosihsi ini Cekapoon (Jacob). 16Cekap kaye kii'ani​okosihsi ini Coosapoon (Joseph). A'a tahsh Coosap, Meri (Mary) kii'ishinihkaasowan wiiwan, miiwan itahsh ini Ciisahs kaakii'omaamaatc. Ciisahs tahsh kaakii'inintc Kishemanitoon kaakii'onenimikotc cipimaaci'iwetc. 17Miitahsh kaakiihpi​mitaahshiniiwiwaatc (14) ekiihpi​ayaanihke nihtaawikiwaatc e'inawentiwaatc ekiihpionci​maaciayaawaatc Eparahaamink piinihsh Tepitink, kaye ekiihpi​mitaahshiniiwiwaatc (14) mii 'omaa onci Tepitink piinihsh kiipi-ishiwinintwaa weti Paapilanonk, miinawaa ekii'ani​mitaahshiniiwiwaatc (14) kaakii'ishi​pi​nihtaawikiwaatc Paapilanonk piinihsh kiipi​ocihcihsek kaakii'ishi​nihtaawikitc a'a Kishemanitoon kaakii'onenimikotc cipimaaci'iwetc. 18Miitahsh o'o nahke Ciisahs kaakii'ishi​nihtaawikitc. Meri (Mary) Ciisahs omaamaan ekii'ahshotamaakonitc ciwii'wiitikemikonitc ini Coosapoon (Joseph), cipwaa wiitikentiwaatc itahsh okiih​kihkentaan a'awe ihkwe apinoonciishan e'ayaawaatc, Kishemanitoon otAhcaahkoni ekii'miinikotc ini apinoonciishan. 19Coosap itahsh Meriin kaawii'wiitikemaahpan, aahpici kwayahk kii'ishipimaatisi kaye kaawiin okii'antawentansiin citipaacimaatc ini Meriin ewiih​pikwatoonshenitc. Kii'inentam tahsh ewiih​kiimooci​pakitinaatc. 20Mekwaa tahsh o'o e'ishi​naanaakatawentank, okii'waapamaan ini Kishemanitoo otencaliman i'imaa inaapantamowinink ekii'ikotc: "Coosap, Tepitink (David) kaaontahkaanesiyan! Keko wiin sekisihken ciwiiwiyan Meri. Kishemanitoo otAhcaahkwan ohsha okii'miinikoon ini apinoonciishan. 21Kwiiwisenhsan ohsha oka​nihtaawiki'aan. Ciisahs (Jesus) tahsh kikaishinihkaanaawaa, aaniihsh oka​pimaaci'aa' opimaatisiima' i'imaa omacitootamowininiink," okii'ikoon. 22Miitahsh o'o kaakii'onci-ishihsek mayaa piko ci-ishihsenik Kishemanitoo kaakii'ihkitokopanen mewisha otipaacimowininiiman kaakiih​kanootamaakotc o'owe ekii'ihkitonitc: 23Kwayahk pehkioshkiniikihkwe oka-ayaawaan apinoonciishan kaye oka​nihtaawiki'aan keokosihsitc. Imaaniyo'el (Immanuel) tahsh taishinihkaasowan. Mii'iwe kaaicikaatek: "Kishemanitoo kiwiiciiwikonaan." 24Coosap tahsh shemaak kii'waanishkaa ekii'ishihciketc aaniin kaakii'ikotc ini kaaTipencikenitc otencalimini. Meriin tahsh kii'wiiwi. 25Kaawiin tahsh wiihkaa okiih​papaamenimaahsiin ini wiiwan cipwaa nihtaawikinaawahsonitc. Ciisahs tahsh okii'ishinihkaanaan Coosap ini kwiiwisenhsan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\