Maahtiyo 2

1Ciisahs tahsh kii'ishinihtaawiki i'imaa ootenaank Pehtalihemiink (Bethlehem) i'imaa ahkiink Cootiiya (Judea) kaakii'ishinihkaatenik ahpii Herat (Herod) kiikihciokimaawitc. Miitahsh i'i ahpii kiihpiishaawak i'imaa Ceroosalamink (Jerusalem) ikiweniwak ininiwak kaananaakaci'aawaatc wanankohsha' waapanonk kaakii'onciiwaatc. 2Miitahsh kii'ihkitowak: "Aanti a'awe apinoonciish kaanihtaawikitc kaawii'okimaahkantawaatc i'iweniwa' Coowa'. Ninkii'waapamimaanaanin ohsha ini owanankohshiman i'iweti waapanonk, miitahsh kaaonci​piishaayaank ewii'ociciinkwaniihtawankitc." 3Ahpii tahsh kaa'noontank a'a Herat wiinke kii'mikoshkaatentam, iki kaye kahkina kaakii'ayaawaatc i'imaa Ceroosalamink. 4Kahkina tahsh okii'antomaa' i'i Kihcianami'ewikimaa', kaakihkino'amaakenitc kaye Onaahkonikewin, miitahsh kaa'ishi​kakwecimaatc: "Aanti kaawii'ishi​nihtaawikinitc ini Kishemanitoo kaakii'ahshotamaaketc cipimaaci'iwenitc?" 5Miitahsh Herat kaa'ishi​nahkwehtawintc: "I'imaa hsa ootenaank Pehtalihemiink i'imaa ahkiink Cootiiya taishi​nihtaawiki, aaniihsh Kishemanitoo mewisha kaakiih​kanootamaakotc o'o kii'ishipii'ikewan: 6'I'iwe hsa Pehtalihem i'imaa kaa-ayaak ahkiink Cootahkaank (Judah), kaawiin pankii inakintehsinoon imaa kaakihci-inentaakwahkin ootenawan Coota ahkiink. Mii ohsha 'imaa Pehtalihemiink kaawii'onciitc a'a kaawiiniikaaniihtamaaketc kekihkinowinaatc kaye nintoopimaatisiima' i'i Isriyala' (Israel), kii'ihkito kaaTipenciketc.' " 7Herat tahsh okiih​kiimoocikanoonaa' iniweniwa' ininiwa' waapanonk kaakii'onciinitc, kaye okiih​kakwecimaa' aaniin mayaa ahpii kaa'naakosinitc ini wanankohshan. 8Miitahsh kaa'ishi-ishinisha'waatc i'iweti Pehtalihemiink ekii'inaatc: "Maacaak, weweni kakwe​mihkawihk a'a apinoonciish. Kiimihkawek itahsh piwiintamawihshiihkek keniin hsa ciociciinkwaniihtawak," okii'inaa'. 9Shemaak itahsh kii'maacaawak. Miinawaa tahsh okii'ani​waapamaawaan ini wanankohshan kaakii'waapamaawaatc waapanonk, ekii'ani​niikaaniihtamaakowaatc, piinihsh eni​otihtaminitc ekii'ani​kipicishkaanitc tipishkoo kaaishi​ayaanitc ini apinoonciishan. 10Aahpici tahsh kiihkihci​moocikentamook ahpii kaawaapamaawaatc ini wanankohshan. 11Miitahsh kaa'ishi​piintikewaatc i'imaa waahkaa'ikanink, ekii'waapamaawaatc ini apinoonciishan, kaye omaamaani Meriin (Mary). Shemaak itahsh okii'ociciinkwaniihtawaawaan ini apinoociishan ekiih​kihci-inenimaawaatc. Miitahsh kaa'ishi​paahkinamowaatc omashkimotiwaan kihcikekoonan ekii'miinaawaatc, osaawishooniyaan, minaahsikanini (frankincense) kaye, pikiwi​minaako'onini (myrrh) kaye. 12Kiihpawaamowak itahsh ekiih​kihkentamoonikowaatc Kishemanitoon cikiiwe​ishaahsikwaa weti Heratan kaaishi​ayaanitc. Pahkaan itahsh inahke kii'ishi​kiiwewak otahkiiwaank. 13Ahpii tahsh kaa'ani​maacaanitc iniweniwa' ininiwa', Kishemanitoo otencaliman okiih​pinaasihkawaan Coosapoon (Joseph) i'imaa inaapantamowinink kaakii'inaatc: "Wanishkaan, maaciipa'iwek a'a apinoonciish kaye omaamaan, Iicipahkiink (Egypt) ahpa'iwek. Miitahsh weti keayayaayan paamaa kanooninaan maacaahkan. Herat (Herod) kihciokimaa oka​kakwe​mihkawaan ewii'nihsaatc ini apinoonciishan." 14Shemaak itahsh Coosap kii'wanishkaa ehtipihkaninik ekii'maacipa'iwewaatc ini apinoonciishan, omaamaani kaye, Iicipahkiink ekii'ahpa'iwewaatc. 15Miitahsh i'imaa kaa'ishi​ayaatc piinihsh ekii'ishkwaapimaatisinitc Heratan. Miitahsh i'i ahpii paanimaa kaakiih​pikiiwewaatc. Miitahsh o'o kaakii'onci-ishihsek mayaa piko ci-ishihsenik kaaTipenciketc kaakii'ihkitokopanen ekii'aapaci'aatc otipaacimowininiiman kaakiih​kanootamaakotc: "Ninkiih​kanoonaa ninKosihs cisaaka'ank i'imaa Iicipahkiink," ekii'ihkitotc. 16Ahpii tahsh Herat (Herod) ekii'waapantank ekiihpikiiwe​wiintamaakohsik i'i ininiwa' waapanonk kaaonciinitc, aahpici kiihkihcinishkaatisi. Miitahsh kaa'inaahkoniketc kahkina ciantawinihsimintc kwiiwisenhsa' i'imaa Pehtalihemiink (Bethlehem) kaa-ayaanitc kaye pehsho 'imaa kaa-ayaanitc, kaaniishopipoonwenitc (2) nawac kaye kaaoshkaatisinitc cinihcikaniwinitc. Aasha mii'i niishopipoon kii'ishihsenik ahpii a'a wanankohsh nihtam kaakii'naakosikopanen. 17Shikwa mii'i kaakii'ihkitokopanen a'a Ceramaaya (Jeremiah) kaakiih​kanootamawaatc Kishemanitoon, mayaa piko kii'ishihseni. 18"Kekoon noontaakwan i'imaa Oremaank (Ramah), mii'i enihtaakwahk taapishkoo awiya ehkihcimawitc kaye ehkakwaatakatemotc, Orehcal (Rachel) e'mawimaatc oniicaanihsa', kaawiin kaye kashki'aahsii ciminwentank, aaniihsh kahkina kii'nipowa'." 19Ahpii tahsh Herat (Herod) kaa'ishkwaapimaatisitc, Coosap (Joseph) okii'waapamimaan ini kaaTipencikenitc otencalimimi i'imaa inaapancikanink 20ekii'ikotc: "Wanishkaan, maaciish a'a apinoonciish, omaamaan kaye, i'iweti ishi​kiiwen ahkiink Isriyal (Israel) kaaishinihkaatek. Aaniihsh aasha kahkina kii'nipowak iki kaawii'nihsaawaahpan ini apinoonciishan." 21Shemaak itahsh Coosap kii'wanishkaa ekii'maaciinaatc ini apinoonciishan, omaamaani kaye, Isriyalihkaank ekii'ishi​kiiwewinaatc. 22Kiihkohtaaci tahsh Cootiiyawahkiink (Judea) ci-ishaatc, aaniihsh kii'ishi​noontam Aarhkileyahsoon (Archelaus) ehkihciokimaawinitc ekii'naapishkawaanitc ini ohsipaniin Heratan. Kiihkanoocikaniwi tahsh Coosap (Joseph) i'imaa inaapantamowinink, miitahsh kaa'ishi-ishaatc i'iweti nahke Kaalaliiwi (Galilee) ahkiink. 23I'imaa tahsh ootenaank Naasarit (Nazareth) kaakii'ishinihkaatenik mii 'imaa kaa'ishi​kapehshitc. Miitahsh o'owe miinawaa kaakii'onci-ishihsek mayaa piko ci-ishihsenik mewisha kaakiihpi-ihkitowaakopanen iki kaakiihpi​kanootamawaawaatc Kishemanitoon ehtashimaawaatc iniweniwan Kishemanitoo kaakii'ashotamaaketc cipimaaci'iwenitc: "Mii'iwe keinintc, Naasaritink e'onciitc," kii'ihkitowak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\