MAWUTO 13

1Na ipfo siṟinyi iya ikeri ipfo Antiokia koipfo waikimbi na walosha, nyiwo Barnaba na Simeon elaho Nyigeri na Lukio Mkirene na Manaen ulya ei odoya o mangi Herode, na Saulo. 2Nawo ili wawei wasanze wewikya Mndumii wuindi na ikuotoya Mumuyo Mwele kahamba, “Njiwiluyenyi Barnaba na Saulo wahende ipfo kiṟundyonyi ndewalahya.” 3Nahong'u wekiidima iterewa na ikuotoya wakawahekya mawoko wakawalekya wahende. 4Kyasiang'u wandu wo wekimaa idumo nyi Mumuyo Mwele wakasokya kulya Seleukia, wawuka-pfo wakahenda kyaṟo kya ipalipalihu wakashika Kipro. 5Wakeri kulya Salaminyi wakaongwo idedo lya Ruwa ipfo masinagogenyi ha Wayuda. Nawo wawerianyi na Yohane mowapfurukanya. 6Wekiidima iidaida kiṟingitiny kya Kipro kyose itane washika Pafo wakawona-pfo mndu mhanga ai mwikimbi o wongo mndu Myuda rina lyake ewio nyi Bar-Yesu. 7Mndu chu awekuwode na mchili o kulya Sergio paulo ai mndu sa awode wuṟango. O kalaha Barnaba na Saulo wache na koke kakunda yadanya idedo lya Ruwa. 8Kya indi mhanga ulya Elima (ikyo nyikyo mdambuye fo rina lyake) karekyana nawo akundi itumhaṟa mchili ulya nade nalaidikye. 9Kya indi Saulo ichu nao elaho nyi Paulo aichuo Mumuyo Mwele kamkuṟuya meso kambia. 10“Iyo mndu uichuo mtambo na wuporu wose ui mana o Satana, mkituwa o wusumhanyinyi wose ulada ilemalema njia tsa Mndumii tsii njihoṟotsa 11kyasia ambuya owoko lo mndumii lochikuwada, na iyo ochikaa-ho ui mpfu meso kulawonyi mnengeṟi kiheri kimu kiwe.” Kudi putikanyi ikamhoya na meema kaṟumbaṟumba na ipfula mndu mombada owoko namloṟe njia. 12Nalyo mchili ulya kekiwona kilya kilewutika kaidikya echiṟihio kya mloshye fo Mndumii. 13Kikasia Paulo na wodoe wakaira kyaṟo kya ngalawenyi wawuka kulya Pafo wakashika kulya Perga orukenyi lo Pamfilia. Yohane kalekana nawo kawuya na Yerusalemu. 14Kya indi wo wakakure kulya Perga wakakyamya sanga wakashika kulya mṟinyi fo Antiokia nyifo fo Pisidia ili mfiri fo Sabato wakaida na sinagogenyi wakadamya. 15Kyasia msomye fo kuwoka fo wuwawaso na fo kawi fo waikimbi yekimaa isomo wanene wa sinagoge wakawadumya kewawia, “Hoi womi mui wanawawama! Kokoya muwode idedo lyewanza mkambo fu kulihambyenyi.” 16Kukakure Paulo kawakemya na owoko kahamba, “Lanye wasoṟo wa Israeli nanyo muiho mui weowuo Ruwa kenjiadanyenyi! 17Ruwa o mkambo fu fo Israeli alesambuṟa waku walya wadu katorisha mkambo fu kiheri wei wasami kulya orukenyi lo Misiri kawawuta-fo na owoko lwapfinya kawaduo njia. 18Kawalisya kulya nuka maka iwe makumi haana. 19Nao keiidima irumatsa mkambo ya wandu mfungade ipfo orukenyi lo Kanaanyi kawainenga teri iya iwe kyoṟa kyawo. 20Kukaida-ho maka mahana haana na makumi hatanu. Kukashika oo kawawikya wachili tane ahoya Samueli awei mwikimbi. 21Napfondo wakaterewa wainengo mangi. Ruwa kawainenga Saulo mana o Kisi mndu o osharinyi lo Benyamin hando ha maka makumi haana. 22Kekiidima imbuta-ho icho kawaamtsya Dawidi nawe mangi yawo kamṟingishya kehamba, ‘Ngawona Dawidi ai mana Isai echiwa mowuta shilya inyi njikundi shose.’ 23Ipfo luwenyi lya mndu cho Ruwa aleamtsya-pfo wandu wa Israeli mokiṟa nyio Yesu chando aweteṟye kyasa. 24Nao alawendekure Yohane alesonguo yongoya mkambo fo Israeli fose wupatiso wo idumbuya. 25Nao Yohane kechiinutsya ohendo loke alehamba, ‘Mohia ki kyako ke inyi nyi wu? Inyi chiopfo. Kya indi ambuyenyi nyi kukeri icha umu numa yako msa njilamshikye impfunguo ngowa tsa shadu shake.’ ” 26“Lanye womi, mui wanawawama, mui wana wa oshari lo Abrahamu na iwo wa ipfo kiidi kyanu mui weowuo Ruwa, pfo konu nyo idedo li lya okiio lu lii idike! 27Kyamba iwo walee kulya Yerusalemu na wanene wawo ili walawemwichi o wakamwanduya, na wudo walemwinutsya madedo halya ha waikimbi hekesomo oryo sabato. 28Ma wawuṟa mti fo imbaha wakaterewa Pilato da nambahe. 29Kukashika wekimaa shose chando shiwei shiṟehye kyake wakamsotsa alya kidihu wakamlaṟa ṟungunyi. 30Kya indi Ruwa kamṟutsa wapfunyi. 31Kawa mokuloṟa mfiri ifoi na walya wawedoe nao wawuka Galilaya wakashika Yerusalemu. Nawo nyiwo iwo wakering'u wangochi wake wemṟingishya oshangunyi lo wandu wulalu. 32Natso nyi lui imwongoya ndumi ya sia kya kyaasa kilya waku walya wadu weinengo. 33Ke Ruwa nyio alelushitsya so wana wawo kyaasa ki ili keṟutsa Yesu ko wapfu, chando kii kiṟehye kiimbony kya Dawidi kya kawi kyehamba, ‘Iyo nyi mana oko inyi ngamekufee inu.’ 34Kimnengye alemṟutsa nyi kundu nalakoye inyamaṟika ma indi. Nyi wudi aṟingishye kehamba, ‘Njechimuinenga nyo mbuka ya Dawidi ilechilachika.’ 35Nkyondo ahambye hando hengi, ‘Ochilekya mwele opfo nakoye inyamaṟikapfo.’ 36Kya Dawidi o kekimarisa ipfuṟukanya chila ya Ruwa ipfo rikenyi lyake nyi alehenda ilaa kalaṟo hando hamu na waku wake kakoya iwona inyamaṟika. 37Kya kake ichu aleṟutso nyi Ruwa o nalekoya iwona inyamaṟikapfo. 38Kyasiang'u nyo womi mui wanawawama, iki kimanyike konu ke nyio ichu ainengye muiongoyo mhoṟye fo njonyamaṟo. 39Na kimaduma kya ichu msa amwidikye nyi echitalo ke nyi alawode mti shindo shilya shose mulaweidima italya wusumhanyi na mweke fo wuwawaso wo Mose. 40Kekuṟisenying'u kundu kilya kii kidede nyi waikimbi kilamhoye nyo. 41‘Ambuyenyi nyo wemina! Ṟihionyi muhende ideka. Kipfa ngatana ngata mafiri ha hanu, ngata ii mulechiidikya manya le ma mndu kamdambuya munu!’ ” 42Ili wambuya idamya wandu wakaterewa ke wahendewio mbonyi tsi lingi Sabato iya ingi. 43Kisanzyo kyose kekiinuka sinagongeny Wayuda wafoi na wandu wa kichong'u kya siṟi yawo wahendeli wakaoshana na Paulo na Barnaba. Nawo wakawalosha na iwatutuma ke wakae wakuwode na wutonga wu wo Ruwa. 44Kukashika ili lya Sabato ingi wandu weengi mnu kufui na mṟi foose wakakusanzya ke waadanye idedo lya Ruwa. 45Kya indi Wayuda wekiwona mamwingi fulya wakaichuo wunyenyi wakarekyana na Paulo kya shilya ahambye wechiruma. 46Paulo na Barnaba wakadeda na wukahari wakahamba, “Nyi kiwei ke nyi kiwari idedo lya Ruwa likembooka yongoyo konu. Kya indi kyamba molitangaluya kuleshe na idumbuo modumbuo kyanu muwenyi ke mulasumhanye moo fu fo mlungana, ambuyenyi aiwa luhalukya wa mbaṟi njihenu. 47Kyamba nyi wudo lu wawawase nyi Mndumii, ‘Nyi njikuwikye nowe saa ya wandu wa mbaṟi njihenu nowawiie okiio itane mtsitsinyi fo wanda ii.’ ” 48Wandu wa mbaṟi njihenu wekiicho wado wakachihio wakaichika idedo lya Mndumii wakaidikya nawo nyiwo iwo wawemteseheṟyo moo fu fo mlungana. 49Nahong'u idedo lya Mndumii likadung'ana kulya orukenyi lulya lose. 50Kya indi Wayuda wakaamtsa wuṟingi wakatewa waka wa wasuṟi walya wa kichong'u kya siṟi yawo na wanene wa mṟi wahende pfulukopfuluko wechiterengya Paulo na Barnaba na iwafuna kulya mṟasenyi yawo. 51Nawo wakawakutiakutia kiluli kya ipfo madende hawo wakahenda Ikonio. 52Na walya wa kiloshyonyi weichuo sia na Mumuyo Mwele.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\