LUKA 22

1Kyasia, kukatikiria mkonu mnene fo mkate ilamtarang'ashe; fulya fumlahe nyi fo pasaka. 2Na wakohanyi wang'anyi na walaanyi wa shitabu wakashiha mweke fombaaha; kipfa nyi waweowoye wandu. 3Kyaindi Satana kahenda yososa Yuda ulya amlahe Iskariote, nao nyi umu o walya ikumi na wawi. 4Kakure, kahenda ideda na wakohanyi wanene na wachili walya wa wasikari, kundu namdambike mawokonyi hawo. 5Nawo wakachihio, wakaidikiana nao kya pesa wechimnenga. 6Nao kaidikia na pata, kashiha mweke fomdambika kundu wandu walamanye. 7Koikishika mkonu fulya fo mkate ilamtarang'ashe, nafo nlyondo kokedaso kidahina kya Pasaka. 8Kaduma Petro na Yohane, kawawia, “Hendenyi muluteseheṟie handu lochiliia kiidahina kya pasaka.” 9Nawo wakambia, “Nyiku ukundi luhede isungusia, Mndumii?” 10Nao kawawia, “Ili mochiida na kulya mṟinyi, nyi mochikumbuhanana na mndu arie nungu ya mṟinga, mwoshenyi, itane kulya mba kundu echiida napfo? 11Muwie ichu menyi mba, Mlosha nyi akuwesa, nyi'ku kui mba yekaa, kundu njiliie-ho Pasaka hamu na wa kiloshionyi kyako? 12Nao nyi echimlora kiriha kinene ki-kyale nguwo; nyipfo-ndo mochilusungusia.” 13Nawo wakahenda, wakawewona chando alewewawia, wakawaṟeheria-pfo kidahina kya Pasaka. 14Kiheri kikashika, kacha idamia shelyenyi hamu na wakiloshionyi kyake. 15Kahamba, “Nyi mbelangie mnu ngawewado na nyi macha helya nanyo Pasaka-i ili ndameshika mawawiṟionyi hako. 16Kipfa nyi ngamuwia; Njechilya-se ma ntapfo, na iwede ishika ipfo wumanginyi wo Ruwa.” 17Kaira kirahu kiichuo mwinyo, kakiterewia, kakiwainengia kahamba, “Ambienyi iki, hawianenyi mu-wenyi na wenyi. 18Kipfa nyi ngamuwia, njechikinyo-se kya ndunda tsa msabibu wumangi wo Ruwa wulachapfo.” 19Kaweira na mkate, kafuterewia, kafufunja kafuwainengia kahamba, “Ifu nyifo mbihu foko [fuimdambikio. Wutenyi iki kiwe ngumbuo yako.” 20Na wudo kaweira na kirahu, wammaa ilya, kahamba, “Kirahu-ki nyi mkundano mhya fo ipfo samunyi yako impusuyo nyo.] 21Kyaindi ambuyenyi owoko lo monjiṟiingia ailu lui kunu mesenyi hamu na inyi. 22Mana o mndu na echihenda njia yake chando amteṟie, kyaindi ochia lo mndu ulya momṟiingia.” 23Naalyo wakawooka iwesana wo wenyi na wenyi, “Iya kodu-so nyiu echiwuta iki?” 24Kukaweamka na marekiano ipfo kambenyi lyawo ke, nyiu o kambenyi lyadu ai mnene kaida wengi. 25Nao kawawia, “Wamangi wa mbaṟi tsa wandu nyi wekewaitoṟia, na iwo waapfinya ipfo kowo wakalaho nyi wandu wang'anyi. 26Nyo, ma mlawone mochiwa mudo. Indi ichu ang'anyi ipfo kambenyi lyanu nakutane cha mtutu, na ichu ai msongoru, nawecha mopfuṟukanyia. 27Kipfa ang'anyi nyi uhya, nyi ulya adamie ailya a nyi ulya momwendiye? Chi ichu adamie ailya? Kyaindi inyi kambenyi lyanu nji cha mopfuṟukanyia. 28Nanyo nyinyo mulewatiṟana na inyi kulya maheshionyi hako. 29Na inyi nyi ngamdambikia wumangi, chando na Wande oko anjidambikie inyi. 30Muwe welya na wenyo mesenyi yako ipfo wumanginyi woko; nanyo nyi mochikaa mudamie maloṟike-hu ha wusuṟi mochichilia njoshari-tso ikumi na tsiwi tsa Israeli.” 31Kyasia kahamba, “Simon, oo Simon, keambuya, Satan nyi amkundi nyo namuwiwite chando mokeela ngano. 32Kyaindi inyi ngamekuterewia, kundu iidikia lyapfo lilamande; na iyo komewanga, wanza wanawamayo.” 33Nao kambia, “Mndumii, nyi hamu na iyo! Nyi njikuteseheṟie ihenda na iyo kipfungonyi ma opfunyi.” 34Nao kambia, “Nyi ngakuwia Petro, olong'onyi lochikapa inu kulamaa injikana kaṟaṟu ke, Unjiichipfo.” 35Kawawesa, “A mandi halya ndemduma mlarie kichoṟe ma kikuchu ma shadu, kuipfo kindo mulewuṟa ma kimu?” Wakahamba, “Ma kimu lulewuṟapfo?” 36Kawawia, “Kyaindi ulalu ichu awode kichoṟe na kikuchu, nashiduo, na ichu alawode oshu nahende ikumba ikonya lyake nahuṟe oshu. 37Cha kipfa ngamuwia, ‘Isho shi shii-ṟehie na shikaki na shikae shishike shewutikia iya koko. Nasho nyi ishi, katalio wanyamaṟinyi,’ kipfa isho shinjiwaṟi na shikae shiwutike.” 38Nawo wakambya, “Mndumii, ambuya iya nyi kwiho njoshu tsiwi.” Nao kawawia, “Kyakusiia!” 39Yesu kawuka-pfo kahenda kulya fumvunyi lya mashidi ha msinepfu chando aweichiwie; na wa kiloshionyi kyake wakamwitung'ata. 40Ameshika handu halya kawawia, “Terewenyi, mulashike iida kiheshonyi.” 41O kahenda kyaada, handu ha mkumbie fo songoṟo, kapfira ndi, katerewa kahamba, 42“Hoi Wande, kokukundia, njiashuo kirahu-ki, kyaindi kilahendeke channdo inyi njikundi, shile chando ukundi iyo.” [ 43Kacheyo nyi malaika awuka ruwehu kambanza. 44Nao kakaa kelimbana na opfu, indi kaengeṟa mnu iterewa; itane mbiṟuko foke fowa cha matacha ha samu hetonyiikia wanda.] 45Nao kakure kulya kiterewionyi kakooya walya wa kiloshionyi walee kitewe kya fowa. 46Kawawia, “Kimaduma nyiki mukalaa? Kurenyi muterewe, mulawone mochida kiheshionyi.” 47Kechededa ado, alamhutsa, kukacha wandu wafoi, na umu o walya ikumi na wawi, rina lyake nyi Yuda, awasongoe, kasembelia Yesu kamkomba. 48Yesu kambia, “Yuda, na otana oṟingia Mana o mndu kochimkomba?” 49Na walya wa weei nao wamṟingichie wekiwona chando kiiwa wakahamba, “Mndumii, lukawakapa na oshu?” 50Odoyawo umu kamanya isinga lya mkohanyi ang'anyi, kasunukuṟa-ho kudu kulya ko kulyo. 51Yesu kahaluo kahamba, “Tsienyi wamarise kyawo!” Kapaaya kudu kulya, kamchiṟa. 52Yesu kawia walya walecha immbada; nyi wakohanyi wang'anyi, na wachili wa hekalu na wame̱ku, “Nyi mokure na njooshu na nguwidi cha wandu wewatiṟa msoki. 53Orio mkonu nyi njiwekeri nanyo ipfo hekalunyi ma mulanjileshie mawoko; kyaindi ii nyiyo sa yanu, nyihondo meema fuwodie pfinya.” 54Wakambada, wakamduo, wakamwitsa na mba ko mkohanyi ang'anyi. Indi Petro kamiwata ai haleshe-leshe. 55Wakaatsa modo alya osehu lo mkohanyi ang'anyi makiidi hawi wechioda, Petro kadamia alya kiidi kyawo. 56Kisinga kika kekimbona, ai alya senyi ya modo, kikamtukuya, kikahamba, “Na ichu na awei nao.” 57Kakana kahamba, “Wai, njimanya, njimwichipfo mae!” 58Oweṟe ungi kambona kahamba, “Na iyo na umu-mbo owo-e?” Petro kakana kahamba, “Oṟa msumi, njimanya.” 59Saa imu iida-ho, ungi kawanza kahamba, “Ee lohi, na ichu nyi awei hamu nao, kipfa nyi Mgalilaya.” 60Kyaindi Petro kahamba, “Oṟa odoya, njiichi kindo uihamba-nyi.” Kechededa ado, olong'onyi lukatesa. 61Mndumii kahalukia Petro, kamwambuya, Petro katamuo idedo lilya lya Mndumii embia, “Inu olong'onyi lochitesa kulamaa injikana kaṟaṟupfo.” 62Kahenda kulya kya nja, kafuha kahutsa tara. 63Na wasoṟo walya wawemrie wakamtaluo na imkapa-kapa. 64Wakamboshia ipfo mesonyi, wakambesa-wesa, malasha, njiu akukapa? 65Na shitaluo shingi shifoi wakaweshihamba sanza na imruma. 66Koikikya kukakusanza wameeku wa njoshari na wakohanyi wanene na walanyi wa shitabu, wakamduo mengenyi yawo. 67Wakahamba, “Luwie, kokooya nyi iyo Kristo?” Kawawia, “Ngakaa nyechimuwinyiya, mochinjidikia manyalepfo. 68Manya inyi ngamuwesa kindo, mochiidima injihaluopfo. 69Kyaindi wookia wulalu Mana o Mndu nechikaa adamie owokonyi lo kulyo lo pfinya ya Ruwa.” 70Wakahamba woose, “Ate iyo nyi Mana o Ruwa?” Nao kawawia, “Nyo nyi mohamba, kipfa inyi nyo.” 71Nawo wakahamba, “A nyikiki luita mbahanyia-se wuṟingishi, kipfa so luwenyi lomemwuicho dumbunyi lyake amonyi wushikie imbinga.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\