1 Timoti 6

1Kakdah han ihir kat han tit kat han ihirnong Nure hrepnong moh ham be natamreinmur potperhan ihir Nuhur napapat han orhe naporpat meng moh amram dimtiper daham papat han orhe danong hat ha patengwemur. Ihat patin kuuhan ihirdapat ihirnong wamara Got ohe winnongo dire Got ohe meng pot pisapti mengnongo moh na dasei mara mohnong yahnap meng ma hapat sa dahapri. 2Ire hrepnong ham be ma atamreipti han bap iraire papat han oh Krais ohe nita hat pathanoh be ma atamreipti han ihirhe Dir tap han bap diradir ohoh ihan ohe naporpat meng moh noh na amratiprohmur dahapri. Ai. Dire napapat han moh Krais ohe danong hat pat moh dire bopor mat papti han ohoh ihan dire yah hat ma atamreiya ohe pe oh ohnong yah deiptimur. Ihan dir yah mat orhorwi ohe atamreindin oh atamreinper daham yah mat orhorwi ha atamreingwemur. Timoti go nohe mama napotiproh meng moh kasip mengtei orhor Gur mameng moh amram dimtinmur pora am mat pisashenmur. 3Kat han tit Krais oh ihat pat hanmura; ihat pat hanmur por yah mat ritip mengnongo dire yah da ongeng mar yah hat sapti ohe mengnongo oh sakarap mara Ameng oh basmur. Mamengnong moh amratinmur pora pot pisaptimur. 4- 5Ama ihat yah mengnong amkar ihat sapti han bap ihiroh Nuhurwi ihat am hat pati han bapmur daham ihat sapti orhor ihir damdapat hut patin oh ina temdapatwi ihat daham tohormi tahat sapti han bap ihirmur. Ama ihat sapti han bap ihir duuptei ripti meng oh patin orhora; iraire damdapat sakarap goshatper daham sakarap goshaptinong oh isip hat saptimur. Ihat sakarap goshat sapti ohe pe oh er da tarpam isip hat sapatmur. Er da tarpam isip hat ma sapat oh mama ohmur. Tit han ohe ihat patnong asoh wamara Nohhe ihat pat hanneng daham abopor deipti dao sakarap goshapti dao dasei mar tang deipti dao aduup apitdapat aripti dao dipwi inggoshat sapti dao ama ihat sapti da oh isip hat sapatmur. Ama tihan tihan er da isip hat ma sapat oh da hut patim arpin mengnong kom asar tapan andur mandatpa han bap ire mutuh oh ihtin er da tarpam isip hat sapatmur. Ama ihir diradire Got ohnong daham ihat sapti ohe pe moh ihsen erer dara kamah han hat patepriwa daham ihat sapti han bap ihirmur. 6Got ohe danong hat pati dirnong oh Got oh yah naham bapkei nahapat orhor ire nuhur titsi datpera ma dahapti ohe pe oh dirnong na bapkei nahapatmur. Got ohe yahnap danong ohwi hat susa nohe ma ihat pat moh yahwa. Got oh am hat patwa ama ihat dahapti ohe pe oh bapkei nahat napapatmur. 7- 8Dirnong emher ihir ma nasaripti oh erer timbas be gon nasariptimur. Hapur da ma saptihe be gon saptimur. Ihan den dino watah andino oh tit pathanhe Moh kiwa dahat patenmur. 9Ihat na dahama Noh kamah erer ruumsansi han hatpor ma dahapti ihir iraire Ihtin hansi hat patineng ma dahapti ohe er da oh pramat pisusa ambir temnong deipatmur. Matporhan da ban tahat patim Titsi datpor. Titsi datpor ma dahapat da oh ihirnong er mara timbas deipatmur. 10Ti er da ti er da ma tarpapat ohe duuptei kak oh Mani ruumsan darnengo ma dahapti da oh duuptei er da ohmur. Ama duuptei er da oh pat ohoh ihan kat han ihir mani ambutin ohe danong oh isip hat susa ama ohe pe oh Got ohe danong hatin ohe mengnong oh kom asara mandatperhan irairnong ruumsup amkat papatmur. 11Ire ma er hat saptinong ohri Timoti go Got ohe hrepdapat hat patim atamreipat han ohoh ihan gori kom asar tandurinmur. Tandura yah dao Got ohe yah hat ma pat danong ongeng mat papat ohe dao Got ohwi inahatin hatin hanwa dahat paten ohe dao ire danong ham panggeit sashen ohe dao pan ham kasip da hat orhorwi paten ohe dao hanip ihirnong manap da tei papten ohe dao ama da muk oh isip ham ha tarpat sashenoh rim kasip mat paptenmur. 12Got ohnong Ohwi inahatin hatin hanwa daham ohe danongwi hat ma sapti ohe da oh nang dap dakmeitinmat ma sakaripti ohe tan hat kasip hat orhorwi sakarinmur. Sakara Got ohsi yah hat eimat paten da oh dar paptenmur. Ama da oh Got oh Oh mama da moh sa datipra napor gonong kis nahatipmur. Kis nahatporhan go kuuhan ire kintei Nohnong Got oh mama da ohsi naham kis nahatipmur por ire kintei oh yah meng potipmur. Ihtin han nahat napapat ohoh ihan go kasip hat orhorwi marin sashenmur. 13- 14Erer gonsinong paten dasi mat papat han Got ohe kinteio Jisas Krais oh Pontias Pairat ohnong Hanip Brer noh ihat pat hanmura; ihat pat hanmura pomat ma gipotip han ohe kinteio ama han yot ite kintei noh kasip mengtei gonong mama napor nasar meng moh gori kasip hat orhorwi dimar paptenmur. Ama danong oh er maro bisei mar amkaro matiprarim yah mar dimar orhorwi papatin Jisas Krais oh sa apripra. 15Ohe ma apripra oh Got oh Kaput mama dik moh darhetipramur ma dahat pat dik oh darhetporhan apripramur. Ama darhetipra Got orhornongwi dirhe armi mar papten hanmur. Orhorwi kakhan ham napapat hanmur. Kakdah maire kakhan hat pati duuptei han hat patio ma ripti han ire kakhan oh orhor pokwimur. 16Orhorwi haputin timbas patru pat hanmur. Orhorwi has isipsinap hat patin hanip dir orhe duupnong na hatin hatinmur. Hanip dir na wandeiptru na wandeipri hanmur. Orhornongwi Gorhorwi winsi hat paten hanmuro. Gorhorwi kasipsi hat paten hanmuro por orhornongwi armi mar papten hanmur. Arpinwa. 17Timoti go kakdah morhe erernong ma kamah han hat pati ihirnong kasip mengtei porinmur. Kamah han gur kakdah timbas hapat han ohe danong ham erer ruumsan mohoh nohnong yah nahatipra ma hapat. Ihan nuhurwi yahnap hat pati han bapmur dahapri. Got orhornongwi Orhorwi yah nahatipra han ma hapat dahenmur. Ama han Got oh Ihir da yah ham amam hat ha patengwe daham erer oh yah mat orhor ruumsan napripat han ohoh ihan orhe danongwi hat patenmur. 18Gur dahat orhorwi patima ihirnong yah mat orhor panggeiyao ihirnong pan mat isip mat orhor apriyao mat pisashenmur pora ama ihat kamah hat pati ihirnong kasip mengtei pot pisashenmur. 19Pot pisaporhan ama kamah hat pati bap ihir imat isip mat panggeit ayahanoh iraire eimat paten ohe da oh doho kamen ohe tan mat sariptimur. Ama kamen tei oh arpin eimat paten da oh dariptimur. Ihan Timoti go ire ihat pati danong oh akasip mat pisashenmur. 20Got ohe atamreindin oh Timoti gonong wamat paten han nahatip ohoh ihan wamat paten han gorhor aer matiprarim pomat orhor pot apisonmur. Pot ma apisapra oh ire Got ohe yah dasi na ham damsi na hatin ohe mengo yah mengnong amkaripti ohe mengo ama wa hatin mengnong ohwi dakuu meng dam hatin ohe mengmur ma rit sapti mengnong oh go amrapra. Komwi at patenmur. 21Kat ihir ama dam timbas mengnong oh amrama Got ohe arpin mengnong mandapti ohoh ihan gori ama ihapti han ire meng oh amrapra. Komwi at patenmur. Gin gurnong Got ohe damdapat Ihirnong panggeitpora dahapat dasi naham ha napaptenoh rim noh mama brak mat nasar ohmur. Gin nohe meng oh kimur.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\