1 Коринфӕгтӕм 15

1Ноджы ма уын иу хатт уӕ зӕрдыл лӕууын кӕнын, ӕфсымӕртӕ, ӕз уӕм цы фарны уац ӕрхастон, уый; сымах ӕй райстат уӕ зӕрдӕмӕ, сси уын царды бындур. 2Ирвӕзгӕ дӕр уыцы фарны уацы руаджы кӕнут, ӕз уын цы фехъусын кодтон, кӕд ууыл фидар хӕцут, уӕд; науӕд дзӕгъӕлы баууӕндыдыстут. 3Уымӕн ӕмӕ уӕм ӕз ӕрхастон, мӕхӕдӕг цы райстон, уыцы тӕккӕ сӕйрагдӕр: Сыгъдӕг Фысты куыд загъдӕуы, афтӕ Чырысти амарди нӕ тӕригъӕдты тыххӕй; 4Уыди ныгӕд ӕмӕ ӕртыккаг бон райгас, Фысты куыд загъдӕуы, афтӕ. 5Ӕмӕ Йӕхи равдыста Кифӕмӕ, уый фӕстӕ та ӕппӕт дыууадӕс апостолмӕ дӕр. 6Стӕй уыциу рӕстӕг Йӕхи равдыста фондзсӕдӕ ӕфсымӕрӕй фылдӕрмӕ. Уыдонӕн сӕ фылдӕр абон дӕр сты удӕгас, иуӕй-иутӕ та дзы амардысты. 7Уый фӕстӕ Йӕхи равдыста Иаковмӕ, фӕстӕдӕр – ӕппӕт апостолтӕм. 8Сеппӕты фӕстӕ, ӕфтыддагмӕ фӕзынӕгау, фӕзынди мӕнмӕ дӕр. 9Уымӕн ӕмӕ ӕз апостолтӕн сӕ тӕккӕ къаддӕр дӕн, ӕмӕ апостолы ном хӕссыны аккаг дӕр нӕ дӕн, Хуыцауы аргъуан кӕй ӕфхӕрдтон, уый тыххӕй. 10Фӕлӕ ӕз цы дӕн, уый Хуыцауы хорзӕхӕй дӕн. Ӕмӕ Йӕ хорзӕхӕй хайджын дзӕгъӕлы нӕ фӕдӕн: ӕз сеппӕтӕй дӕр фылдӕр бакуыстон – ӕниу, ӕз нӕ, фӕлӕ мемӕ чи ис, Хуыцауы уыцы хорзӕх. 11Уӕдӕ мах – ӕз дӕр ӕмӕ иннӕ апостолтӕ дӕр – уыцы фарны уац хъусын кӕнӕм ӕмӕ йыл сымах баууӕндыдыстут. 12Чырысти мӕрдтӕй кӕй райгас, кӕд фарны уац ууыл дзуры, уӕд сымахӕй иуӕй-иутӕ куыд зӕгъынц, мӕрдтӕн райгасы амал нӕй, зӕгъгӕ? 13Кӕд мӕрдтӕн райгасы амал нӕй, уӕд Чырысти дӕр нӕ райгас. 14Ӕмӕ кӕд Чырысти нӕ райгас, уӕд цы уац хъусын кӕнӕм, уый дӕр дзӕгъӕлы у, ӕмӕ уӕ уырнындзинад дӕр дзӕгъӕлы у. 15Ӕмӕ кӕд мӕрдтӕн райгасы амал нӕй, уӕд мах дӕр Хуыцауӕн разыниккам мӕнгӕвдисӕнтӕ, уымӕн ӕмӕ Хуыцауы тыххӕй дзуриккам, зӕгъгӕ, Уый райгас кодта, Кӕй нӕ райгас кодта, уыцы Чырыстийы. 16Уымӕн ӕмӕ кӕд мӕрдтӕн райгасы амал нӕй, уӕд Чырысти дӕр нӕ райгас. 17Ӕмӕ Чырысти кӕд нӕ райгас, уӕд уӕ уырнындзинадӕй пайда нӕй ӕмӕ нырма уӕ тӕригъӕдтӕй не ссӕрибар стут. 18Уӕд Чырыстийыл ӕууӕндгӕйӕ чи амард, уыдон дӕр бабын сты. 19Ӕмӕ кӕд Чырыстийыл ӕрмӕстдӕр ацы царды дарӕм нӕ зӕрдӕ, уӕд ӕппӕт адӕмы ӕхсӕн махӕй ӕнамонддӕр нӕй. 20Фӕлӕ Чырысти мӕрдтӕй райгас – чи амарди, уыдонӕй фыццаг Уый райгас. 21Уымӕн ӕмӕ мӕлӕт адӕймаджы руаджы куыд у, афтӕ Адӕймаджы руаджы у мӕрдтӕй райгас дӕр. 22Адамимӕ иууылдӕр куыд мӕлынц, афтӕ иууылдӕр райгас уыдзысты Чырыстиимӕ, 23Алчидӕр йӕ рӕстӕджы: фыццаг Чырысти, Чырысти куы ӕрцӕуа, уӕд та – йӕхионтӕ. 24Уый фӕстӕ ӕрцӕудзӕн кӕрон. Чырысти ӕппӕт ӕнӕбуар ӕлдӕртты, барджынты ӕмӕ тыхджынты куы басӕтта, уӕд Паддзахад ратдзӕни Фыдмӕ – Хуыцаумӕ. 25Уымӕн ӕмӕ Чырысти хъуамӕ паддзахиуӕг кӕна, цалынмӕ Йын Хуыцау ӕппӕт знӕгты Йӕ къӕхты бын ӕрӕвӕра, уӕдмӕ. 26Бабын уыдзӕн фӕстаг знаг – мӕлӕт. 27Уымӕн ӕмӕ Чырыстийӕн Хуыцау «ӕппӕт дӕр ӕрӕвӕрдта Йӕ къӕхты бын». Кӕд загъд у «ӕппӕт дӕр Ын ӕрӕвӕрдта Йӕ къӕхты бын», уӕддӕр бӕлвырд у – ам ныхас нӕ цӕуы ӕппӕт дӕр Чырыстийы къӕхты бын ӕрӕвӕрӕг Хуыцауӕн Йӕхиуыл. 28Хуыцау Ын ӕппӕт дӕр Йӕ дӕлбар куы бакӕна, уӕд Фырт Йӕхӕдӕг дӕр бацӕудзӕн, ӕппӕт дӕр Ын Йӕ дӕлбар Чи бакодта, Уый дӕлбар, ӕмӕ Хуыцау алцӕмӕн дӕр ӕмӕ алкӕмӕн дӕр уыдзӕн иунӕг Хицау. 29Науӕд мӕрдты сӕраппонд цӕй охыл райсынц аргъуыд? Кӕд мӕрдтӕн райгасы амал нӕй, уӕд цӕмӕн райсынц аргъуыд мӕрдты сӕраппонд? 30Ӕмӕ мах дӕр ӕрвылсахат цӕй тыххӕй вӕййӕм тӕссаг уавӕрты? 31Ӕфсымӕртӕ, ӕз алы бон дӕр мӕлгӕ кӕнын: нӕ Хицау Йесо Чырыстийы руаджы сымахӕн цы сарӕзтон, ӕз уымӕй буц дӕн ӕмӕ мын уый дӕтты афтӕ зӕгъыны бар. 32Ӕз Эфесы хъӕддаг сырдтимӕ куы тох кодтон, уӕд мӕ нысан кӕд зӕххон уыди, уӕд мын уымӕй цы пайда ис? Кӕд мӕрдтӕ ӕгас нӕ кӕнынц, уӕд «байдайӕм хӕрын ӕмӕ нуазын, уӕддӕр райсом амӕлдзыстӕм!» 33Ма фӕсайды ут: «Ӕвзӕр ӕмбӕлттӕ хорз миниуджытӕ сафӕг сты». 34Куыд ӕмбӕлы, афтӕ уӕхи ӕрӕмбарут ӕмӕ тӕригъӕды мауал ӕфтут. Уӕ худинаджы тыххӕй уын ӕй зӕгъдзынӕн: сымахмӕ ис, Хуыцауы чи нӕ зоны, ахӕмтӕ. 35Исчи бафӕрсдзӕн: «Куыд райгас уыдзысты мӕрдтӕ? Ӕмӕ цавӕр буары ӕрцӕудзысты?» 36Ӕнӕзонд, ды цы тауыс, уый нӕ райгас уыдзӕни, куы нӕ амӕла, уӕд. 37Ӕмӕ ды куы фӕтауыс, уӕд фидӕны буар нӕ тауыс, фӕлӕ бӕгънӕг нӕмыг, мӕнӕуы нӕмыг уа, ӕви ӕндӕр истӕй нӕмыг. 38Фӕлӕ йын Хуыцау дӕтты, цавӕр Ӕй фӕнды, ахӕм буар, ӕмӕ афтӕ алы нӕмыгӕн дӕр – йӕхи буар. 39Буӕрттӕ та ӕмхуызон не сты. Адӕмӕн – иу буар ис, цыппӕркъахыгтӕн – ӕндӕр буар, мӕргътӕн – ӕндӕр, кӕсӕгтӕн – ӕндӕр. 40Ис ӕрвон буӕрттӕ ӕмӕ зӕххон буӕрттӕ: ӕрвонтӕн иу намыс ис, зӕххонтӕн – ӕндӕр, 41Ӕндӕр намыс ис хурӕн, ӕндӕр намыс – мӕйӕн, ӕндӕр намыс – стъалытӕн. Сӕ намысмӕ гӕсгӕ иу стъалы иннӕйы хуызӕн нӕу. 42Афтӕ уыдзӕн, мӕрдтӕ куы райгас уой, уӕд дӕр: байтыдӕуы бамбийынӕн, райгас вӕййы ӕнӕмӕлгӕйӕ; 43Байтыдӕуы ницӕйагӕй, райгас вӕййы намысджынӕй; байтыдӕуы лӕмӕгъӕй, райгас вӕййы тыхджынӕй; 44Байтыдӕуы ӕрдзон буар, райгас вӕййы уӕларвон буар. Ис ӕрдзон буар, ис уӕларвон буар. 45Сыгъдӕг Фыст дӕр афтӕ зӕгъы: «Фыццаг адӕймаг – Адам сси удӕгас», фӕстаг Адам та сси царддӕттӕг уд. 46Раздӕр уӕларвон нӕ вӕййы, фӕлӕ ӕрдзон, уый фӕстӕ та – уӕларвон. 47Фыццаг адӕймаг у зӕххон, сыджытӕй конд, дыккаг Адӕймаг та – уӕларвон. 48Сыджытӕй конд фыццаг адӕймаг цавӕр у, ахӕмтӕ сты зӕххонтӕ дӕр, ӕмӕ Уӕларвон цавӕр у, ахӕмтӕ сты уӕларвонтӕ дӕр. 49Ӕмӕ мах сыджытӕй конд адӕймаджы хуызӕн куыд уыдыстӕм, афтӕ уыдзыстӕм Уӕларвоны хуызӕн дӕр. 50Зӕгъын уын, ӕфсымӕртӕ: фыд ӕмӕ тугӕн Уӕларвон Паддзахадмӕ бацӕуын сӕ бон нӕу, ӕмӕ мӕлӕт тых цӕуыл у, уый ӕнӕмӕлгӕ нӕ уыдзӕн. 51Зӕгъын уын сусӕгдзинад: мах неппӕт дӕр нӕ амӕлдзыстӕм, фӕлӕ неппӕт дӕр фендӕрхуызон уыдзыстӕм 52Уайтӕккӕ, цӕстыфӕныкъуылдмӕ, куыддӕр фӕстаг сыкъауадындз ныууаса, афтӕ. Куы ныууаса, уӕд мӕрдтӕ райгас уыдзысты, мӕлӕт сын нал уыдзӕн, мах та фендӕрхуызон уыдзыстӕм. 53Уымӕн ӕмӕ чи ӕмбийы, нӕ уыцы буар хъуамӕ суа ӕнӕмбийгӕ, ӕмӕ мӕлӕт тых цӕуыл у, уый хъуамӕ суа ӕнӕмӕлгӕ. 54Ацы ӕмбийгӕ буар ӕнӕмбийгӕ куы суа ӕмӕ мӕлӕт тых цӕуыл у, уый ӕнӕмӕлгӕ куы суа, уӕд сӕххӕст уыдзӕни, Сыгъдӕг Фысты цы загъд ис, уый: «Мӕлӕт аирвӕзт уӕлахизы хъуыры». 55«Мӕлӕт! Кӕм ис дӕ уӕлахиз? Мӕлӕт! Кӕм ис дӕ маргджын фат?» 56Тӕригъӕд – уый у мӕлӕты маргджын фат; тӕригъӕд та хъару Ӕгъдауӕй райсы. 57Бузныг Хуыцауӕй – Уый нын нӕ Хицау Йесо Чырыстийы руаджы дӕтты уӕлахиз! 58Уӕдӕ, мӕ уарзон ӕфсымӕртӕ, ут фидар, ӕнӕфӕцудгӕ, иудадзыг ӕмӕ зӕрдиагӕй кусут Хицауӕн; уӕ фӕллойы тыххӕй Хицауӕй ӕнӕ хӕрзиуӕгӕй кӕй нӕ баззайдзыстут, уый зонут.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\