1 Коринфӕгтӕм 3

1Ӕмӕ, ӕфсымӕртӕ, Хуыцауы Удӕй хайджынтимӕ куыд фӕныхас кӕнынц, мӕ бон уемӕ афтӕ дзурын нӕ уыд. Ӕз уемӕ дзырдтон тӕригъӕдджын мондӕгтӕн коммӕгӕстимӕ дзурӕгау. Уымӕн ӕмӕ уӕ чырыстон уырнындзинадмӕ гӕсгӕ сымах нырма дзидзидайтӕ стут. 2Ӕз уӕ хастон ӕхсырӕй, хъӕбӕр хӕринаг та уын нӕ лӕвӕрдтон, йӕ бахӕрын уӕ бон кӕй нӕ уыди, уый тыххӕй; ӕмӕ ныртӕккӕ дӕр нӕу уӕ бон йӕ бахӕрын, 3Уымӕн ӕмӕ нырма дӕр тӕригъӕдджын мондӕгты коммӕ кӕсут. Кӕд стут хӕлӕг ӕмӕ уӕм ис хъаугъатӕ, уӕд уӕ тӕригъӕдджын ӕрдзыхъӕды дӕлбар не стут ӕмӕ, адӕм дунейы куыд цӕрынц, ахӕм цардӕй нӕ цӕрут, мыййаг? 4Уымӕн ӕмӕ сымахӕй кӕд иу афтӕ зӕгъы: «Ӕз Павелы ахуыргӕнинаг дӕн», иннӕ та: «Ӕз Аполлосы ахуыргӕнинаг дӕн», уӕд ацы дунейы адӕмау не стут, ӕви? 5Чи у Аполлос? Чи у Павел? Уыдон сты, сымах кӕй фӕрцы баууӕндыдыстут, ӕрмӕстдӕр уыцы кусджытӕ; ӕмӕ сӕ алчидӕр сарӕзта, Хицау ын цы хъуыддаг бафӕдзӕхста, уый. 6Ӕз байтыдтон, Аполлос дон рауагъта, фӕлӕ хор Хуыцау радта. 7Уӕдӕ тауӕгӕй дӕр ӕмӕ донуадзӕгӕй дӕр ницы аразгӕ у – ӕппӕт дӕр аразгӕ у хордӕттӕг Хуыцауӕй. 8Тауӕг ӕмӕ донуадзӕг иу хъуыддаг аразынц, ӕмӕ алчидӕр райсдзӕн йӕ мызд, цас бакуса, уымӕ гӕсгӕ. 9Мах Хуыцауимӕ иу хъуыддаг аразӕм, сымах та стут Хуыцауы хуым, Хуыцауы хӕдзар. 10Хуыцау мын цы хорзӕх ракодта, уый фӕрцы зондджын аразӕгау ӕз сӕвӕрдтон бындур, иннӕ та уыцы бындурыл аразы. Фӕлӕ алчидӕр хъуамӕ лӕмбынӕг кӕса, куыд аразы, уымӕ. 11Бындур ӕвӕрд у ӕмӕ ӕндӕр бындур сӕвӕрын никӕй бон у, уымӕн ӕмӕ ӕвӕрд бындур Йесо Чырысти у. 12Уыцы бындурыл чи цӕмӕй аразы – сызгъӕринӕй уа, ӕвзистӕй, зынаргъ дуртӕй, хъӕдӕй, хосӕй ӕви хъӕмпӕй – 13Алкӕмӕн дӕр рабӕрӕг уыдзӕн йӕ хъуыддаг; уымӕн ӕмӕ ралӕудзӕни бон, ӕмӕ алкӕмӕн дӕр йӕ хъуыддаг бафӕлвардзӕн арт ӕмӕ арты сбӕлвырд уыдзӕни, цавӕр ын у, уый. 14Кӕй арӕзт хъуыддаг нӕ басудза, уый райсдзӕни хӕрзиуӕг. 15Кӕй хъуыддаг басудза, уый та баййафдзӕни зиан. Ӕниу, йӕхӕдӕг фервӕздзӕни, фӕлӕ артӕй раирвӕзӕгау. 16Сымах Хуыцауы хӕдзар кӕй стут, ӕмӕ Хуыцауы Уд уӕ зӕрдӕты кӕй цӕры, уый нӕ зонут, ӕви? 17Хуыцауы хӕдзар чи фӕчъизи кӕна, уый Хуыцау бафхӕрдзӕн, уымӕн ӕмӕ Хуыцауы хӕдзар сыгъдӕг у; ӕмӕ уыцы хӕдзар сымах стут. 18Йӕхи уӕ мачи сайӕд. Кӕд сымахӕй искӕмӕ афтӕ кӕсы, ӕмӕ ацы дунейы зондджын у, уӕд суӕд «ӕнӕзонд», ӕмӕ уыдзӕни зондджын. 19Уымӕн ӕмӕ ацы дунейы зонд Хуыцауы цӕсты ӕнӕзонддзинад у, Сыгъдӕг Фыст куыд зӕгъы, афтӕ: «Хуыцау зондджынты ацахсы сӕхи хинӕй». 20Ӕмӕ ма ноджыдӕр: «Хицау зоны, зондджынты фӕндтӕ дзӕгъӕлы кӕй сты, уый». 21Уӕдӕ адӕймагӕй мачи ӕппӕлӕд, уымӕн ӕмӕ ӕппӕт дӕр сымах у: 22Павел уа, кӕнӕ Аполлос уа, кӕнӕ Кифӕ уа, кӕнӕ дуне уа, кӕнӕ цард уа, кӕнӕ мӕлӕт уа, кӕнӕ абон уа, кӕнӕ фидӕн уа – ӕппӕт дӕр сымах у; 23Сымах та Чырыстийы стут, Чырысти та Хуыцауы у.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\