1 Коринфӕгтӕм 9

1Ау, ӕз апостол нӕ дӕн? Ау, ӕз сӕрибар нӕ дӕн? Ӕз нӕ Хицау Йесо Чырыстийы нӕ федтон, ӕви? Ӕз Хицауы сӕраппонд цы бакодтон, сымах мӕ уыцы фӕллой не стут, ӕви? 2Кӕд иннӕтӕн апостол нӕ дӕн, уӕддӕр сымахӕн апостол дӕн. Ӕз Хицауы апостол кӕй дӕн, уымӕн ӕвдисӕйнаг сымах стут. 3Гъе, уый у мӕ дзуапп, мӕныл даутӕ чи кӕны, уыдонӕн. 4Ӕви махӕн хӕрыны ӕмӕ нуазыны бар нӕй? 5Ӕви иннӕ апостолтӕн, Хицауы ӕфсымӕртӕн ӕмӕ Кифӕйӕн, устытӕ куыд ис, афтӕ мӕнӕн нӕй уырнӕг хотӕй цардӕмбал скӕныны бар, цӕмӕй кӕмдӕриддӕр мемӕ уа? 6Ӕви ӕрмӕст мӕнӕн ӕмӕ Варнавӕйӕн нӕй нӕ кусыны бар? 7Уый кӕд уыдис, ӕмӕ ӕфсӕддон йӕхӕдӕг йӕхи дара? Сӕнӕфсир ныссадзӕг сӕнӕфсиры гагатӕй ма хӕра? Дзуг чи хизы, уый ӕхсыр ма нуаза? 8Ӕппӕт уыдӕттӕ ӕз, мыййаг, адӕймаджы зондӕй зӕгъын? Моисейы Ӕгъдау дӕр афтӕ нӕ зӕгъы, ӕви? 9Уымӕн ӕмӕ дзы фыст ис: «Найгӕнӕг галӕн йӕ дзых бастӕй ма дар». Хуыцауы мӕт, мыййаг, галтыл у? 10Ӕви уый мах тыххӕй загъд у? Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, уый мах тыххӕй фыст у; уымӕн ӕмӕ хуымгӕнӕг хъуамӕ хуым кӕна зӕрдӕдаргӕйӕ, ӕмӕ найгӕнӕг най кӕна йӕ хай райсыны ныфсимӕ. 11Мах уӕ удтӕн байтыдтам тауинаг уӕ зӕрдӕты, ӕмӕ нӕ гуыбынӕн исты куы ӕркӕрдӕм, уӕд уый ӕгӕр уыдзӕни? 12Иннӕтӕн уӕм ахӕм бар кӕм ис, уым мах уыдонӕй барджындӕр не стӕм, ӕви? Уыцы бартӕй мах уӕвгӕ дӕр нӕ пайда кодтам, фӕлӕ быхсӕм алцӕмӕн дӕр, цӕмӕй Чырыстийы фарны уацӕн мацы цӕлхдур сӕвӕрӕм. 13Хуыцауы хӕдзары чи лӕггад кӕны, уыдон сӕ хӕлц уырдыгӕй кӕй исынц, ӕмӕ нывондхӕссӕны раз лӕггадгӕнджытӕн нывондтӕй хай кӕй ис, уый нӕ зонут, ӕви? 14Афтӕ Хицау фарны уац хъусынгӕнджытӕн дӕр бафӕдзӕхста фарны уац хъусын кӕнынӕй цӕрын. 15Фӕлӕ ӕз уыцы бартӕй не спайда кодтон; мӕ фыстӕг дӕр уӕм уый тыххӕй нӕ фыссын, ӕмӕ сӕ пайда кӕнын райдайон. Уый бӕсты мӕ амӕлӕт хуыздӕр уаид! Раппӕлинагӕй мӕм цы ис, уымӕй мӕ ӕнӕхай ничи фӕкӕндзӕн. 16Ӕз фарны уац адӕммӕ кӕй хӕссын, уымӕй мӕхицӕй нӕ раппӕлдзынӕн – уый мӕ хӕс у, ӕмӕ додой мӕ сӕр, фарны уац адӕммӕ куы нӕ хӕссон, уӕд! 17Уыцы куыст барвӕндонӕй куы кӕнин, уӕд мын уаид мызд; фӕлӕ йӕ ӕз барвӕндонӕй нӕ кӕнын – ӕз ӕрмӕст аразын, цы хъуыддаг мын бафӕдзӕхстӕуыд, уый. 18Уӕдӕ мӕ мызд цы у? Мӕ мызд уый у, ӕмӕ фарны уац хъусын кӕнын лӕвар, ӕмӕ афтӕмӕй фарны уац хъусынгӕнӕджы бартӕй нӕ пайда кӕнын. 19Ӕз никӕй дӕлбар дӕн, уӕддӕр алкӕмӕн дӕр мӕхицӕй скодтон цагъар, цӕмӕй ӕрхонон фылдӕр адӕм. 20Иудейты ӕрхоныны сӕраппонд иудейтӕн ӕз сдӕн иудейау; Моисейы Ӕгъдауы дӕлбар уӕвджыты ӕрхоныны сӕраппонд ӕз уыдонӕн сдӕн Ӕгъдауы дӕлбар адӕймагау, кӕд Ӕгъдауы дӕлбар нӕ дӕн, уӕддӕр. 21Ӕгъдау кӕмӕн нӕй, уыдонӕн сдӕн, Ӕгъдау кӕмӕн нӕй, ахӕмау, – афтӕмӕй та Хуыцауы раз ӕнӕ ӕгъдау нӕ дӕн, фӕлӕ дӕн Чырыстийы ӕгъдауы дӕлбар, – цӕмӕй ӕрхонон, Ӕгъдау кӕмӕн нӕй, уыдоны. 22Лӕмӕгъты ӕрхоныны сӕраппонд лӕмӕгътӕн сдӕн лӕмӕгъау. Ӕппӕтӕн дӕр ӕз сдӕн алцы, цӕмӕй цыфӕндыйӕ дӕр фервӕзын кӕнон иуӕй-иуты. 23Ӕз ӕппӕт уыдӕттӕ фарны уацы сӕраппонд кӕнын, йӕ хорзӕхӕй мӕ хай куыд райсон, афтӕ. 24Згъорӕн фӕзы сеппӕт дӕр фезгъорынц, фӕлӕ хӕрзиуӕг иу адӕймагмӕ кӕй ӕрхауы, уый нӕ зонут, ӕви? Уӕдӕ згъоргӕут, ӕмӕ райсат хӕрзиуӕг. 25Ерысты архайджытӕ хиуылхӕцгӕ сты алцӕмӕй дӕр. Уыдонӕн сӕ нысан у, рӕстӕг кӕй бахӕрдзӕн, ахӕм хӕрзиуӕг райсын; махӕн та нӕ нысан у мыггагмӕйы хӕрзиуӕг райсын. 26Уымӕ гӕсгӕ ӕз не згъорын, бӕлвырд нысан кӕмӕн нӕй, уыйау; уӕлдӕф тымбылкъухӕй цӕвӕгау нӕу мӕ цӕф. 27Хъизӕмарӕй марын мӕ буар, аразын дзы цагъар, цӕмӕй ма разынон, иннӕтӕм фарны уац чи ӕрхаста, афтӕмӕй фӕлварӕнтӕ раттын кӕй бон нӕ баци, ахӕм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\