1 Тимофеймӕ 2

1Фыццаджыдӕр курын, цӕмӕй куват, курат, лӕгъстӕ ӕмӕ арфӕ кӕнат Хуыцауӕн ӕппӕт адӕмы, 2Паддзӕхты ӕмӕ ӕппӕт хицӕутты тыххӕй, ӕнцад-ӕнцойӕ ӕмӕ ӕнӕмастӕй, Хуыцауыл ӕнувыдӕй, кад ӕмӕ радимӕ куыд цӕрӕм, афтӕ. 3Афтӕ кувын хорз ӕмӕ фӕндон у нӕ Ирвӕзынгӕнӕг Хуыцауӕн – 4Фӕнды Йӕ, цӕмӕй адӕм иууылдӕр фервӕзой ӕмӕ базоной ӕцӕгад. 5Уымӕн ӕмӕ Хуыцау иу у, Хуыцау ӕмӕ адӕмы ӕхсӕн дӕр иу Ӕхсӕнылӕг ис – Адӕймаг Йесо Чырысти. 6Ӕппӕт адӕмы ссӕрибары тыххӕй Уый Йӕхи ӕрхаста нывондӕн – уымӕй Хуыцауы фӕндон равдыстӕуыд Йӕхи нысангонд ӕмгъуыдыл. 7[Чырыстийы раз] раст зӕгъын, нӕ сайын: мӕн сӕвӕрдӕуыд уыцы хабар хъусынгӕнӕгӕй ӕмӕ апостолӕй, муртаттӕн уырнындзинады ӕмӕ ӕцӕгады ахуыргӕнӕгӕй. 8Мӕн фӕнды, цӕмӕй алы ран дӕр нӕлгоймӕгтӕ сӕ сыгъдӕг къухтӕ дарой Хуыцаумӕ ӕмӕ Йӕм кувой, сӕ зӕрдӕты фыдӕх ӕмӕ гуырысхо куыд нӕ уа, афтӕмӕй. 9Мӕн ма уыимӕ фӕнды, цӕмӕй сылгоймӕгтӕ дарой ӕмбӕлгӕ дарӕс, уой хӕдӕфсарм ӕмӕ хӕрзӕгъдау. Сӕ фидауц уӕд дзыккуты аив быд, кӕнӕ сызгъӕрин фӕлындӕнтӕ, кӕнӕ налхъуыт, кӕнӕ зынаргъ дарӕс нӕ, 10Фӕлӕ хорз хъуыддӕгтӕ – афтӕ ӕмбӕлы, йӕхи Хуыцауыл ӕууӕндӕг чи хоны, уыцы сылгоймӕгтӕн. 11Сылгоймаг ахуыр кӕнӕд ӕдзӕмӕй, иудадзыг коммӕгӕсӕй; 12Нӕлгоймагӕн зонд амоныны ӕмӕ йыл ӕлдариуӕг кӕныны бар та йын нӕ дӕттын – уӕд ӕдзӕм. 13Уымӕн ӕмӕ раздӕр Адамы сфӕлдыстӕуыд, уый фӕстӕ та – Евӕйы. 14Сайд дӕр Адамыл не 'рцыд – сылгоймагыл ӕрцыд сайд, ӕмӕ фӕтӕригъӕдджын. 15Уӕвгӕ зӕнӕг уадзыны фӕрцы фервӕздзӕн, уырнындзинад ӕмӕ уарзтӕй хайджын, Хуыцауы цӕсты сыгъдӕг ӕмӕ хӕдӕфсарм куы уа, уӕд.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\