2 Коринфӕгтӕм 11

1О, куы мын бабыхсиккат, иуцасдӕр ӕнӕзонд куы уон, уӕд! Цӕй ӕмӕ мын бабыхсут. 2Ӕз уыл ӕнувыд дӕн; Хуыцауы куыд нӕ фӕнды, афтӕ мӕн дӕр нӕ фӕнды, ӕмӕ ма уыл ӕндӕр искӕй бар дӕр цӕуа. Ӕз сымах иу Лӕгӕн – Чырыстийӕн – ӕрцӕттӕ кодтон ӕмкъайӕн, цӕмӕй уӕ ӕнӕкъӕм чызгӕй ӕрлӕууын кӕнон Йӕ разы. 3Фӕлӕ уын ӕз тӕрсын, калм Евӕйыл хинӕй куыд рацыд, афтӕ сымахӕн дӕр уӕ зонд куы сзыгъуыммӕ уа, ӕмӕ Чырыстийы куы нал уарзат сыгъдӕг ӕмӕ иузӕрдион уарзтӕй. 4Уымӕн ӕмӕ уӕм исчи куы ӕрцӕуы, уӕд ын фӕдӕттут, мах уын кӕй тыххӕй нӕ дзырдтам, ахӕм ӕндӕр Йесойы тыххӕй дзурыны бар; ӕнӕзивӕгӕй райсут, раздӕр кӕй нӕ райстат, ахӕм уд, ӕмӕ фӕхъусут, раздӕр кӕй нӕ фехъуыстат, ахӕм фарны уацмӕ. 5Мӕнмӕ та афтӕ кӕсы, ӕмӕ ӕз уыцы «уӕлдӕр апостолтӕй» ницӕмӕй цауддӕр дӕн. 6Рӕсугъд дзурынмӕ нӕ арӕхсын, зонгӕ та кӕнын – уый уын мах равдыстам алцӕмӕй дӕр. 7Цӕмӕй сымах сбӕрзонд уат, уый тыххӕй мӕхи кӕй ӕрныллӕг кодтон, ӕмӕ уын Хуыцауы фарны уац лӕвар кӕй амыдтон, уымӕй ӕз тӕригъӕды, мыййаг, бафтыдтӕн? 8Зӕгъӕн ис, ӕз стыгътон иннӕ аргъуантӕ – сымахӕн балӕггад кӕныны тыххӕй ӕхца уыдонӕй истон. Сымахмӕ куы уыдтӕн, уӕд хъуаг кӕд ӕййӕфтон, уӕддӕр никӕй батыхсын кодтон. 9Хъуаг цӕмӕй ӕййӕфтон, уымӕй мын баххуыс кодтой Македонийӕ ӕрцӕуӕг ӕфсымӕртӕ. Ӕз уӕ никуы батыхсын кодтон ӕмӕ нырӕй фӕстӕмӕ дӕр нӕ батыхсын кӕндзынӕн. 10Афтӕ кӕй у, уымӕй мын ӕппӕт Ахайы дӕр мӕхицӕй ӕппӕлыны бар ничи байсдзӕн – ӕз уый зӕгъын, Чырыстийы ӕцӕгадӕй хайджын кӕй дӕн, уымӕ гӕсгӕ. 11Цӕмӕн афтӕ дарын мӕхи? Кӕй уӕ нӕ уарзын, уый тыххӕй? Хуыцау ӕвдисӕн: ӕз уӕ бирӕ уарзын. Фӕлӕ мӕхи куыд дардтон, афтӕ дардзынӕн нырӕй фӕстӕмӕ дӕр, 12Цӕмӕй ӕфсон агурджытӕн ӕфсон ма уа сӕхицӕй раппӕлынӕн, цыма не 'мсӕр сты, уыйау. 13Уымӕн ӕмӕ ахӕмтӕ сты мӕнгапостолтӕ, фӕлитой кусджытӕ, сӕхи ӕвдисынц афтӕ, цыма Чырыстийы апостолтӕ сты. 14Уым диссагӕй ницы ис: хӕйрӕг дӕр йӕхи равдисы рухсы зӕдӕй. 15Ӕмӕ йӕ кусджытӕ дӕр рӕстады кусджытӕй сӕхи куы февдисынц, уӕд уый ӕнӕрцӕугӕ хабар нӕу. Фӕлӕ сӕ кӕрон уыдзӕни сӕ хъуыддӕгтӕм гӕсгӕ. 16Зӕгъын ма уын: ӕнӕзондыл мӕ мачи нымайӕд. Фӕлӕ мӕ кӕд ӕнӕзондыл нымайут, уӕддӕр мыл барвӕссут ахӕмӕй дӕр, цӕмӕй уын иуцасдӕр раппӕлон мӕхицӕй. 17Ӕз ныртӕккӕ цы зӕгъдзынӕн, уый Хицауӕн фӕндон нӕу – райдайдзынӕн мӕхицӕй ӕппӕлын ӕнӕзондау. 18Сӕ зӕххон хъуыддӕгтӕй бирӕтӕ сӕхицӕй куыд ӕппӕлынц, афтӕ ӕз дӕр ӕппӕлдзынӕн мӕхицӕй. 19Уымӕн ӕмӕ сымах, зондджынтӕ, ӕнӕзӕндтыл зӕрдиагӕй ӕууӕндут. 20Сымах ӕууӕндут, цагъартӕ уӕ чи кӕны, уӕ мулк уын чи хӕры, йӕ дӕлбар уӕ чи кӕны, сымахӕй уӕлдӕр йӕхи чи ӕвӕры, уӕ цӕсгом уын чи цӕвы, уыдоныл. 21Ӕфсӕрмы кӕнын йӕ зӕгъынӕй дӕр: уыдӕттӕ бакӕнынӕн нӕм фаг хъару нӕ разынди. Кӕд исчи истӕмӕй раппӕлынмӕ йӕ ныфс хӕссы, уӕд ӕз дӕр – ме 'нӕзондӕй йӕ зӕгъын – мӕ ныфс хӕссын. 22Уыдон дзуттӕгтӕ сты? Ӕз дӕр. Израилӕгтӕ сты? Ӕз дӕр. Авраамы цот сты? Ӕз дӕр. 23Чырыстийы кусджытӕ сты? Мӕ зонд цыма фӕцыд, ӕз уыйау зӕгъын: ӕз уыдонӕй уӕлдӕр дӕн. Ӕз дзӕвгар фылдӕр бафыдӕбон кодтон, дзӕвгар фылдӕр уыдтӕн ахӕстӕтты, надтой мӕ ӕнӕвгъаудӕрӕй, бирӕ хӕттыты кастӕн мӕлӕты цӕстытӕм. 24Иудейты къухӕй фондз хатты бавзӕрстон фӕйнӕ нудӕс ӕмӕ ссӕдз цӕфы; 25Ӕртӕ хатты мӕ фӕнадтой лӕдзджытӕй; иу хатт мӕ дуртӕй мардтой; ӕртӕ хатты наусӕфты бахаудтӕн; ӕхсӕв ӕмӕ бон денджызы, доны уӕлӕ, арвыстон; 26Арӕх цыдтӕн балцыты; тӕссаг мын уыди цӕугӕдӕттыл; тӕссаг мын уыди абырджытӕй; тӕссаг мын уыди хи адӕмӕй; тӕссаг мын уыди муртаттӕй; тӕссаг мын уыди сахары; тӕссаг мын уыди ӕдзӕрӕг быдыры; тӕссаг мын уыди денджызы; тӕссаг мын уыди мӕнгӕфсымӕртӕй; 27Мӕ куыст уыди уӕззау; арӕх хуыссӕгӕй не 'фсӕстӕн; ӕййӕфтон стонг ӕмӕ дойны; арӕх мӕ гуыбын дӕр не 'фсӕстон; фӕрӕзтон уазал ӕмӕ бӕгънӕгӕн. 28Уыдӕттӕй уӕлдай мыл ӕвӕрд ис ӕппӕт аргъуантыл сагъӕсты ӕрвылбоны уаргъ дӕр. 29Чи слӕмӕгъ, ӕмӕ ӕз йемӕ ма слӕмӕгъ уон? Чи фӕкалд, ӕмӕ мӕ зӕрдӕ ма судза? 30Кӕд мӕн мӕхицӕй раппӕлын хъӕуы, уӕд мӕ бон раппӕлын у, лӕмӕгъ кӕй дӕн, уымӕй. 31Ӕз мӕнг кӕй нӕ зӕгъын, уый зоны Хицау Йесойы Хуыцау ӕмӕ Фыд – арфӕгонд уӕд мыггагмӕ! 32Паддзах Аретайы ӕлдар мӕн ӕрцахсыны тыххӕй Дамаскы сахары рацӕуӕнтӕ хъахъхъӕдта. Фӕлӕ мӕ рудзынгӕй тӕсчъы ӕруагътой сисыл, ӕмӕ йӕ къухмӕ нӕ бахаудтӕн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\