2 Коринфӕгтӕм 12

1Кӕд ницы пайда у, уӕддӕр хъуамӕ раппӕлон мӕхицӕй. Райдайдзынӕн дзурын, Хицау мын цы фенын ӕмӕ раргом кодта, уыдӕтты тыххӕй. 2Ӕз зонын иу чырыстон адӕймаджы. Цыппӕрдӕс азы размӕ йӕ, – нӕ зонын, йӕ буары уыд ӕви нӕ, Хуыцау ӕй зоны, – систӕуыд ӕртыккаг уӕларвмӕ. 3Йӕ буары уыд ӕви нӕ, уый нӕ зонын, Хуыцау ӕй зоны, фӕлӕ зонын, уыцы адӕймаджы 4Систӕуыди дзӕнӕтмӕ ӕмӕ фехъуыста, ӕвзагыл чи нӕ бады ӕмӕ адӕймаг кӕй хъуамӕ басусӕг кӕна, ахӕм ныхӕстӕ. 5Ахӕм адӕймагӕй раппӕлдзынӕн, мӕхицӕй та нӕ раппӕлдзынӕн. Мӕхицӕй куы ӕппӕлон, уӕд ӕрмӕстдӕр мӕ лӕмӕгъдзинадӕй. 6Ӕниу мӕ мӕхицӕй раппӕлын куы бафӕнда, уӕд ӕнӕзонд нӕ уыдзынӕн – раст цы у, уый зӕгъдзынӕн. Фӕлӕ мӕхиуыл хӕцын, цӕмӕй мӕм цы уыны, кӕнӕ мӕнӕй цы хъусы, уымӕй мын хуыздӕр ӕнхъӕл мачи уа. 7Ӕмӕ мын Хуыцау цы раргом кодта, ӕппӕт уыдӕттӕй мӕхиуыл куыд нӕ фервӕссон, уый тыххӕй мӕ буары фӕцавдӕуыд фат – хӕйрӕджы зӕд; уый мӕ мары тухӕнӕй, цӕмӕй мӕхиуыл ма фервӕссон. 8Уымӕй фервӕзыны тыххӕй ӕртӕ хатты лӕгъстӕ кодтон Хицауӕн, 9Фӕлӕ мын загъта: «Ӕгъгъӕд дын у Мӕ хорзӕх, уымӕн ӕмӕ Мӕ тых йӕ тыхы бацӕуы, адӕймаг лӕмӕгъ куы вӕййы, уӕд». Уымӕ гӕсгӕ ӕз зӕрдиагдӕрӕй ӕппӕлдзынӕн, ӕдых кӕй дӕн, уымӕй, иудадзыг Чырыстийы хъаруйӕ хайджын куыд уон, афтӕ. 10Уымӕ гӕсгӕ Чырыстийы сӕраппонд ӕз райгонд дӕн мӕ лӕмӕгъдзинадӕй, ме 'фхӕрдӕй, мӕ хъуӕгтӕй, мӕ фӕдыл кӕй зилынц, уымӕй, мӕ тыхст уавӕртӕй. Уымӕн ӕмӕ тыхджын вӕййын лӕмӕгъӕй. 11Ӕз сдӕн ӕнӕзондау – уымӕ мӕ уӕхӕдӕг ӕртардтат. Уӕвгӕ та мӕ сымах хъуамӕ ӕппӕликкат. Кӕд ӕз ницы дӕн, уӕддӕр «уӕлдӕр апостолтӕй» ницӕмӕй цауддӕр дӕн. 12Апостол кӕй дӕн, уый уын равдыстон мӕ фӕразонӕй, ӕвдисӕйнӕгтӕй, диссӕгтӕй ӕмӕ стыр хъуыддӕгтӕй. 13Иннӕ аргъуантӕй уӕлдай уӕ хъыджы цӕмӕй бацыдтӕн? Кӕй уӕ нӕ батыхсын кодтон, уымӕй? Ныббарут мын мӕ ацы азым! 14Ныр цӕттӕ дӕн ӕртыккаг хатт сымахмӕ цӕуынмӕ, ӕмӕ уӕ нӕ батыхсын кӕндзынӕн. Мӕн уӕ мулк нӕ хъӕуы – уӕхӕдӕг мӕ хъӕут. Хъуамӕ ныййарджытӕн бынтӕ сӕ хъӕбултӕ ма кӕной, фӕлӕ хъӕбултӕн – сӕ ныййарджытӕ. 15Цыдӕриддӕр мӕм ис, уый дӕр ӕмӕ суанг мӕхи дӕр цингӕнгӕ ратдзынӕн уӕ удты сӕраппонд. Ӕз уӕ бирӕ куы уарзын, уӕд мӕ сымах къаддӕр цӕмӕн уарзут? 16Зӕгъӕм, ӕз уӕ мӕхӕдӕг нӕ батыхсын кодтон. Фӕлӕ кӕд, мыййаг, хин адӕймаг дӕн, сайдӕй уыл рацыдтӕн ӕмӕ уӕ афтӕмӕй мӕхи бакодтон? 17Кӕнӕ уӕм кӕй арвыстон, кӕд уӕ, мыййаг, уыдонӕй кӕйдӕр фӕрцы исты райстон? 18Ӕз ӕрхатыдтӕн Титмӕ сымахмӕ ацӕуыны тыххӕй, ӕмӕ ма йын ӕфсымӕртӕй иуы арвыстон йемӕ. Тит уӕ исты райста? Мах Титимӕ ӕмзӕрдӕ нӕ уыдыстӕм, иу фӕндагыл нӕ цыдыстӕм, мыййаг? 19Цыма алцӕмӕй дӕр уӕ разы нӕхи раст кӕнӕм, афтӕ уӕм кӕсы? Мах цы дзурӕм, уый, Чырыстиимӕ иугондӕй, Хуыцауы раз дзурӕм. Мӕ уарзон хӕлӕрттӕ, ӕппӕт уыдӕттӕ мах кӕнӕм уе сфидар кӕныны тыххӕй. 20Ӕз тӕрсын: куы уӕм ӕрцӕуон, уӕд нын куы сбӕлвырд уа, нӕдӕр ӕз, нӕдӕр сымах кӕй не стӕм, кӕрӕдзийы нӕ цавӕрӕй фенын фӕндыд, ахӕмтӕ; куы уӕм ӕрӕййафон хъаугъатӕ, хӕлӕг, маст, хи уӕлдӕр ӕвӕрын, хахуыртӕ, фыдгой, сӕрыстырдзинад ӕмӕ змӕст; 21Мӕ Хуыцау та мӕ ногӕй куы ӕрныллӕг кӕна сымахмӕ, ӕмӕ куы кӕуон, раздӕр тӕригъӕд чи ракодта, сӕ чъизи хъуыддӕгтыл, хъахбай ӕмӕ ӕлгъаг митыл фӕсмон чи нӕ фӕкодта, бирӕ ахӕмтыл.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\