2 Коринфӕгтӕм 5

1Мах зонӕм: нӕ зӕххон хӕдзар, ацы халагъуд, куы ныккӕла, уӕд нын уӕлӕрвты ис цӕрӕндон – адӕймаг нӕ, фӕлӕ Хуыцау кӕй сарӕзта, уыцы мыггагмӕйы хӕдзар. 2Ныр та уал хъӕрзӕм – бӕллӕм нӕ уӕларвон буары ӕрцӕрынмӕ. 3Уӕдӕ нӕ зӕххон буар куы раласӕм, уӕд дӕр бӕгънӕг нӕ уыдзыстӕм. 4Мах цалынмӕ ацы халагъуды цӕрӕм, уӕдмӕ хъӕрзӕм уаргъы бын. Уый тыххӕй нӕ хъӕрзӕм, ӕмӕ мах нӕ зӕххон буарӕй рахизын фӕнды; мах бӕллӕм уӕларвон буары ӕрцӕрынмӕ, цард мӕлинаджы куыд аныхъуыра, афтӕ. 5Хуыцау нӕ фӕлдисгӕ дӕр уый тыххӕй скодта; ӕмӕ афтӕ кӕй уыдзӕн, уый равдисынӕн уал нӕ схайджын кодта Йӕ Удӕй. 6Уымӕ гӕсгӕ мах кӕддӕриддӕр стӕм ныфсджын ӕмӕ зонӕм: цалынмӕ нӕ буары цӕрӕм, уӕдмӕ Хицауӕй дард стӕм. 7Мах цӕрӕм, цӕстӕй цы уынӕм, уымӕй нӕ, фӕлӕ уырнындзинадӕй. 8Стӕм ныфсджын, ӕмӕ хуыздӕрыл нымайӕм буарӕй рахизын ӕмӕ Хицаумӕ ӕрцӕрын. 9Уӕдӕ буары уӕм ӕви нӕ, нӕхи хъарӕм Хицауы зӕрдӕ балхӕныныл. 10Уымӕн ӕмӕ неппӕты дӕр Чырыстийы тӕрхоны раз ӕрлӕууын бахъӕудзӕни, цӕмӕй алчидӕр райса, йӕ буары ма куы уыди, уӕд хорзӕй кӕнӕ ӕвзӕрӕй цы сарӕзта, уымӕ гӕсгӕ. 11Мах зонӕм Хицауы тас ӕмӕ ӕууӕндын кӕнӕм адӕмы. Хуыцау уыны нӕ зӕрдӕ; ӕнхъӕл дӕн, сымах дӕр мах тыххӕй зонут ӕппӕт дӕр. 12Ногӕй та уын нӕхи нӕ амонӕм, фӕлӕ уын дӕттӕм, махӕй буц куыд уат, ахӕм фадат. Уӕд уӕ бон ныхкъуырд раттын уыдзӕни, зӕрдӕйы нӕ, фӕлӕ ӕдде цы ис, уымӕй хъал чи у, уыдонӕн. 13Кӕд сонт стӕм, уӕд – Хуыцауы сӕраппонд; нӕ зонд кӕд нӕхимӕ ис, уӕд – сымах сӕраппонд. 14Кӕд иу амарди ӕппӕт адӕмы сӕрвӕлтау, уӕд иууылдӕр амардысты – мах уый куы бамбӕрстам, Чырыстийы уарзт уӕдӕй фӕстӕмӕ ауды махыл. 15Чырысти амард ӕппӕт адӕмы сӕрвӕлтау, цӕмӕй удӕгӕстӕ сӕхицӕн ма цӕрой, фӕлӕ цӕрой, уыдоны сӕрвӕлтау Чи амард ӕмӕ райгас, Уымӕн. 16Уымӕ гӕсгӕ нырӕй фӕстӕмӕ адӕймаджы цӕстӕй никӕмӕуал кӕсӕм. Кӕддӕр ахӕм цӕстӕй кастыстӕм Чырыстимӕ, ныр та Йӕм нал кӕсӕм. 17Уӕдӕ Чырыстиимӕ чи ис, уый ног адӕймаг у – йӕ зӕронд цардӕн ӕрцыд кӕрон, райдыдта йӕ ног цард. 18Ӕппӕт уыдӕттӕ сты, Чырыстийы фӕрцы нӕ Йемӕ Чи бафидауын кодта ӕмӕ нын адӕмы Йемӕ бафидауын кӕныны куыст Чи бафӕдзӕхста, уыцы Хуыцауӕй. 19Мах хъусын кӕнӕм: Хуыцау дунеимӕ Чырыстийы фӕрцы бафидыдта – адӕмӕн ныббарста сӕ тӕригъӕдтӕ. Ӕмӕ фидыды ныхас нӕ бӕрны бакодта. 20Уӕдӕ Чырыстийы минӕвӕрттӕ стӕм мах, ӕмӕ цыма Хуыцау Йӕхӕдӕг зӕгъы нӕ дзыхӕй, уыйау Чырыстийы номӕй курӕм сымахӕй: бафидаут Хуыцауимӕ. 21Тӕригъӕдтӕ Кӕмӕ нӕ уыди, Уый мах сӕраппонд Хуыцау бафхӕрдта тӕригъӕдджыны бафхӕрӕгау, цӕмӕй Йӕ фӕрцы сраст уӕм Хуыцауы раз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\