2 Коринфӕгтӕм 6

1Мах, Хуыцауы ӕмкусджытӕ, курӕм сымахӕй: Хуыцау уӕ цы хорзӕхӕй схайджын кодта, уый уын дзӕгъӕлы ма фӕуӕд. 2Уымӕн ӕмӕ Хуыцау зӕгъы: «Хӕрзаудӕны афон дӕ фехъуыстон, фервӕзыны бон дын баххуыс кодтон». Ныртӕккӕ у хӕрзаудӕны афон, ныртӕккӕ у фервӕзыны бон. 3Мах къуылымпыйы хос никӕмӕн стӕм, цӕмӕй нын нӕ куыст мачи бафауа. 4Фӕлӕ алы хъуыддаджы дӕр нӕхи ӕвдисӕм Хуыцауы кусджытӕй – тынг фӕразонӕй нӕ зынты, нӕ хъуӕгты, тыхст уавӕрты, 5Над ӕййафгӕйӕ, ахӕстӕтты, нӕ ныхмӕ сыстыны рӕстӕг, уӕззау куысты, ӕгъуыссӕгӕй, ӕххормагӕй. 6Нӕхи ӕвдисӕм нӕ сыгъдӕг цардӕй, зонынадӕй, бирӕбыхсон ӕмӕ зӕрдӕхӕлар кӕй стӕм, уымӕй, Сыгъдӕг Удӕй хайджынӕй, ӕнӕцӕстмӕ уарзтӕй, 7Ӕцӕгады ныхасӕй, Хуыцауы хъаруйӕ. Рӕстдзинад нӕ хотых у, дарӕм ӕй рахиз къухы дӕр ӕмӕ галиуы дӕр. 8Мах вӕййӕм нымад ӕмӕ ӕгад, фӕдзурынц нӕ ӕвзӕр ӕмӕ хорз. Нымайынц нӕ фӕлитойтыл, мах та стӕм раст; 9Зындгонд не стӕм, фӕлӕ нӕ зонынц; нымайынц нӕ мардыл, фӕлӕ удӕгас стӕм; ӕфхӕрынц нӕ, фӕлӕ нӕ мӕлӕм; 10Ӕфтауынц нӕ зӕрдӕхъыджы, мах та иудадзыг цин кӕнӕм; мах стӕм гӕвзыкк, фӕлӕ схъӕздыг кӕнӕм бирӕты; ницы нӕм ис, фӕлӕ нӕм ӕппӕт дӕр ис. 11Коринфӕгтӕ, мах уын ӕргомӕй дзурӕм, гом уын сты нӕ зӕрдӕтӕ. 12Бынат уын ис нӕ зӕрдӕты, махӕн та уӕ зӕрдӕты фаг бынат нӕй. 13Мӕ хъӕбултӕн зӕгъӕгау уын зӕгъын: сымах дӕр нын ӕй бафидут уымӕй – бынат нын раттут уӕ зӕрдӕты. 14Ӕнӕуырнджытимӕ иу ӕфсондзы уӕхи ма сифтындзут. Рӕстдзинад ӕмӕ тӕригъӕдӕн, рухс ӕмӕ талынгӕн иумӕйагӕй исты ис, мыййаг? 15Чырыстийӕн велиаримӕ бафидауӕн ис, мыййаг? Кӕнӕ уырнӕджы цы бӕтты ӕнӕуырнӕгимӕ? 16Хуыцауы хӕдзарӕн мӕнгхуыцӕуттимӕ иумӕйагӕй цы ис? Мах та цардӕгас Хуыцауы хӕдзар стӕм, Хуыцау Йӕхӕдӕг куыд загъта, афтӕ: «Сӕ зӕрдӕты ӕрбынат кӕндзынӕн ӕмӕ цӕрдзынӕн семӕ; ӕмӕ уыдзынӕн сӕ Хуыцау, уыдон та уыдзысты Мӕ адӕм. 17Уымӕ гӕсгӕ рацӕут се 'хсӕнӕй ӕмӕ сӕ рахицӕн ут, зӕгъы Хицау, чъизи цы у, уымӕй уӕхи хизут, ӕмӕ уӕ Ӕз ӕркӕндзынӕн Мӕхимӕ. 18Ӕмӕ уын уыдзынӕн Фыд, сымах та Мын уыдзыстут фырттӕ ӕмӕ чызджытӕ, зӕгъы Дунедарӕг Хуыцау».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\