Эфесӕгтӕм 4

1Уӕдӕ ӕз, Хицауы сӕраппонд ахст, курын сымахӕй, цӕмӕй уӕ цард уа, Хуыцау уӕ цӕмӕ ӕрхуыдта, уый аккаг. 2Иудадзыг ут сӕрныллӕг, ӕвӕлмас, фӕразон, иу иннӕйы уарзӕд, йӕ хъуагдзинӕдтӕм ын нӕ кӕсгӕйӕ. 3Уӕхи хъарут, Хуыцауы Уд уын цы иудзинад дӕтты, уый бахъахъхъӕныныл; ут фидыд ӕмӕ кӕрӕдзиимӕ ӕнӕфӕхицӕнгӕнгӕ баст. 4Сымах иумӕ иу буар стут, хайджын стут иу Удӕй, ис уын иумӕйаг зӕрдӕдарӕн – Хуыцау уын ӕй радта, куы уӕ ӕрхуыдта, уӕд. 5Ис уын иу Хицау, иу уырнындзинад, иу аргъуыд, 6Иу Хуыцау – неппӕты Фыд. Ӕппӕтыл дӕр цӕуы Йӕ бар, Йӕхи ӕвдисы алкӕй фӕрцы дӕр ӕмӕ цӕры алкӕй зӕрдӕйы дӕр. 7Махӕй алкӕмӕн дӕр хорзӕх лӕвӕрд у, Чырыстийы кӕмӕн цас бафӕндыд, уыйас. 8Сыгъдӕг Фыст уымӕ гӕсгӕ зӕгъы: «Ссыд уӕлӕмӕ, райста уацары, адӕмӕн радта хорзӕх». 9«Ссыд уӕлӕмӕ» та уӕд цы амоны, кӕд раздӕр дӕлдзӕхмӕ кӕй ныццыд, уый нӕ амоны, уӕд? 10Чи ныццыд, ӕппӕт уӕлӕрвтӕй уӕлдӕр дӕр Уый ссыди, цӕмӕй паддзахиуӕг кӕна дун-дунейӕн. 11Уый иуты сӕвӕрдта апостолтӕй, иннӕты – пехуымпартӕй, аннӕты – фарны уац хъусынгӕнджытӕй, кӕй та – фыййӕуттӕ ӕмӕ ахуыргӕнджытӕй, 12Цӕмӕй цӕттӕ кӕной сыгъдӕджыты, кусой Хуыцауӕн, ӕмӕ рӕза Чырыстийы Буар, 13Цалынмӕ неппӕт дӕр ӕрцӕуӕм уымӕ, ӕмӕ уӕм ӕмуд нӕ уырнындзинады, базонӕм Хуыцауы Фырты, алцӕмӕй дӕр Чырыстийау ӕххӕст куыд уӕм, афтӕ. 14Ӕмӕ мауал уӕм, алы ахуырӕдтӕ уылӕнтау кӕмӕй хъазынц ӕмӕ дымгӕйау кӕй хӕссынц, ахӕм сабитӕ; сайын ма бакомӕм афӕливынмӕ дӕсны хинӕйдзӕгтӕн. 15Фӕлӕ зӕрдиаг уӕм ӕцӕгад ӕмӕ уарзтыл, алцӕмӕй дӕр суӕм Чырыстийы хуызӕн ӕмӕ баиу уӕм Йемӕ – буары Сӕримӕ. 16Буарӕн ӕппӕт дӕр Уый дӕтты – буар кӕрӕдзийыл ӕнгом хӕцы йеппӕт нуӕртты фӕрцы, йӕ алы уӕнг дӕр кӕны йӕхи куыст, ӕмӕ афтӕмӕй буар ӕгасӕй дӕр рӕзы, арӕзт цӕуы уарзондзинады фӕрцы. 17Уымӕ гӕсгӕ уын зӕгъын ӕмӕ уын Хицауы номӕй фӕдзӕхсын, цӕмӕй мауал цӕрат, муртаттӕ сӕ рӕузонды аххосӕй куыд цӕрынц, афтӕ. 18Уыдонӕн сӕ зонд аныгъуылд талынджы, ӕнӕфенд ӕмӕ дурзӕрдӕ кӕй сты, уый аххосӕй ӕнӕхай фесты, Хуыцау цы цард дӕтты, уымӕй. 19Ныййих сты сӕ зӕрдӕтӕ, уымӕ гӕсгӕ бафтыдысты ӕлгъаг хъуыддӕгты, ӕмӕ сын чъизи митӕй ӕфсис нал и. 20Сымах та Чырыстийы афтӕ нӕ базыдтат, ӕмӕ ахӕм цардӕй цӕрат. 21Уымӕн ӕмӕ сымах фехъуыстат Йесойы тыххӕй, цы ӕцӕгад Ӕм ис, ууыл сахуыр стут, 22Цӕмӕй мауал цӕрат, уӕ чъизи мондӕгтӕ уӕ куы сайдтой ӕмӕ уӕ раууатмӕ куы тардтой, раздӕры уыцы цардӕй, 23Сног уат уд ӕмӕ зондӕй, 24Ӕмӕ суат, Хуыцауы хуызӕн кӕй сфӕлдыстӕуыд, ӕцӕгадмӕ гӕсгӕ рӕстӕй ӕмӕ сыгъдӕгӕй чи цӕры, ахӕм ног адӕймӕгтӕ. 25Уӕдӕ мауал дзурут мӕнгтӕ – алчидӕр хионӕн дзурӕд, ӕцӕг цы у, уый, уымӕн ӕмӕ мах иу буары уӕнгтӕ стӕм. 26Куы смӕсты вӕййут, уӕд-иу тӕригъӕды ма бафтут: дӕ мастӕй фервӕз, цалынмӕ хур нӕ аныгуылд, уӕдмӕ, 27Ӕмӕ хӕйрӕджы ӕмгӕрон ма уадзут. 28Чи давта, уый мауал давӕд, фӕлтау кусӕд, кӕнӕд пайдайаг хъуыддӕгтӕ йӕхи къухтӕй, ӕмӕ йӕм уа, хъуаг чи ӕййафы, уымӕ фӕкӕсыны фаг дӕр. 29Ӕнӕуаг ныхас ӕппындӕр ма схауӕд уӕ дзыхӕй, фӕлӕ адӕймагӕн йӕ хъуаджы чи феххуыс уыдзӕн ӕмӕ йӕ чи сфидар кӕндзӕн, ӕрмӕстдӕр ахӕм хорз ныхӕстӕ, чи сӕ фехъуса, уыдонӕн хорзӕхӕн куыд уой, афтӕ. 30Хуыцау уӕ кӕй ссӕрибар кӕндзӕн, уый равдисынӕн уал уын бахай кодта Йӕ Сыгъдӕг Удӕй, ӕмӕ уыцы Уды хъыджы ма цӕут. 31Бынтондӕр ныууадзут мӕсты ӕмӕ знӕт, хъӕр-хъӕлӕба, фыдгой, алы ӕндӕр фыдӕх. 32Цӕрут хӕларӕй, кӕрӕдзийы зын уӕм хъарӕд, Хуыцау уын Чырыстийы фӕрцы куыд ныббарста, афтӕ хатыр кӕнут кӕрӕдзийӕн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\