Эфесӕгтӕм 6

1Сывӕллӕттӕ, ут уӕ ныййарджытӕн коммӕгӕс, уымӕн ӕмӕ афтӕ раст у. 2«Нымай дӕ фыд ӕмӕ дӕ мады» – ахӕм у фыццаг фӕдзӕхст зӕрдӕвӕрдимӕ: 3«Уӕд уыдзынӕ фӕрнджын ӕмӕ дзӕвгар фӕцӕрдзынӕ зӕххыл». 4Сымах дӕр, ныййарджытӕ, ма мӕсты кӕнут уӕ сывӕллӕтты, фӕлӕ сӕ хъомыл ӕмӕ ахуыр кӕнут Хицауы фӕдзӕхстытӕм гӕсгӕ. 5Цагъартӕ, цыма Чырыстийы коммӕ кӕсут, афтӕ зӕрдиагӕй коммӕгӕс ут уӕ зӕххон хицӕуттӕн, тӕрсут сӕ хъыджы бацӕуынӕй. 6Сӕ зӕрдӕ сын балхӕнынӕн цӕстмӕкуыст ма кӕнут, фӕлӕ сын кусут, Хуыцауы фӕндон ӕнувыдӕй чи ӕххӕст кӕны, Чырыстийы уыцы цагъартау. 7Кусут сын зӕрдӕрайгӕйӕ, адӕмӕн кусӕгау нӕ, фӕлӕ Хицауӕн цыма лӕггад кӕнут, афтӕ. 8Уӕ зӕрдыл дарут: алчидӕр, цагъар уа ӕви сӕрибар, Хицауӕй райсдзӕни хорзӕх йӕ алы хорз хъуыддаджы тыххӕй дӕр. 9Сымах дӕр, хицӕуттӕ, уӕ цагъартӕм кӕсут ахӕм цӕстӕй, ныууадзут уе 'ртхъирӕнтӕ. Хъулон Чи никӕй кӕны, сымахӕн дӕр ӕмӕ уыдонӕн дӕр уӕлӕрвты ахӕм Хицау кӕй ис, уый уӕ рох ма уӕд. 10Ӕппынфӕстаг, ме 'фсымӕртӕ, удвидар кӕнут, Хицауимӕ кӕй стут, уымӕй, ӕмӕ Йӕ домбай хъаруйӕ. 11Уӕхи сифтонг кӕнут Хуыцауы хотыхтӕй, уӕ бон хӕйрӕджы мӕнгард миты ныхмӕ лӕууын куыд уа, афтӕ. 12Уымӕн ӕмӕ нӕ тох адӕймаджы ныхмӕ нӕу, фӕлӕ ӕнӕбуар ӕлдӕртты ӕмӕ барджынты ныхмӕ, ацы талынг дунейы хицӕутты ныхмӕ, уӕлдӕфы чи ис, уыцы фыдӕххӕссӕг удты ныхмӕ. 13Уый тыххӕй уӕхи сифтонг кӕнут Хуыцауы хотыхтӕй, цӕмӕй фыдбылызы бон куы ралӕууа, уӕд уӕм разына ныхмӕ ӕрлӕууыны хъару, фӕуӕлахиз уат ӕппӕтыл дӕр, ӕмӕ ма фӕцудат. 14Уӕдӕ фидар лӕуут, уӕ астӕутӕ ӕрбалвасут ӕцӕгадӕй, уӕ уӕлӕ скӕнут рӕстады згъӕрхӕдон. 15Фидыды уац хъусын кӕнынмӕ цӕттӕдзинад уӕд уӕ къахыдарӕс. 16Кӕддӕриддӕр уӕм уӕд, хӕйрӕджы ӕппӕт судзгӕ фӕттӕ кӕмӕй ахуыссын кӕндзыстут, уый – уырнынады уарт. 17Ирвӕзындзинад уӕд уе згъӕрхуд, ӕмӕ райсут Уды лӕвӕрд цирхъ – Хуыцауы ныхас. 18Кӕддӕриддӕр кувут ӕмӕ курут Хуыцауы Удӕй разӕнгардӕй. Уый тыххӕй ут къӕрцхъус ӕмӕ ӕвӕллайгӕйӕ кувут ӕппӕт сыгъдӕджыты тыххӕй. 19Кувут мӕн тыххӕй дӕр, цӕмӕй мӕ дзурын куы бахъӕуа, уӕд мын Хуыцау ратта ӕвзаг, ӕмӕ ӕз ныфсджынӕй раргом кӕнон фарны уацы сусӕгдзинад. 20Рӕхыстӕй бастӕй дӕр ӕз уыцы фарны уацы минӕвар дӕн. Кувут, цӕмӕй йӕ фехъусын кӕнон ныфсджынӕй, куыд мын ӕмбӕлы, афтӕ. 21Цӕмӕй сымахӕн дӕр мӕ уавӕртӕ ӕмӕ мӕ хъуыддӕгтӕ зындгонд уой, уый тыххӕй уын ӕппӕт дӕр радзурдзӕн Тихик, нӕ уарзон ӕфсымӕр ӕмӕ Хицауӕн иузӕрдион кусӕг. 22Ӕз ӕй сымахмӕ ӕрвитын, цӕмӕй базонат мах тыххӕй ӕмӕ уӕ бауадза ныфс. 23Ӕфсымӕртӕн фарн ӕмӕ уарзт уырнындзинадимӕ Фыд-Хуыцауӕй ӕмӕ Хицау Йесо Чырыстийӕ. 24Нӕ Хицау Йесо Чырыстийы чи уарзы, уыдон сеппӕт дӕр хайджын уӕнт Хуыцауы хорзӕх ӕмӕ ӕнӕмӕлгӕ цардӕй.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\