Галатӕгтӕм 6

1Ӕфсымӕртӕ, исчи тӕригъӕды куы бафта, уӕд ӕй сымах, Сыгъдӕг Удӕн коммӕгӕстӕ, ӕвӕлмасӕй раздахут раст фӕндагмӕ; уыимӕ кӕсут уӕхимӕ, цӕмӕй уын тӕригъӕд уӕхи дӕр ма сцыбӕл кӕна. 2Иу иннӕйы царды уаргъӕй бахай кӕнӕд йӕхицӕн, ӕмӕ афтӕмӕй сӕххӕст кӕндзыстут Чырыстийы ӕгъдау. 3Ницы уӕвгӕйӕ йӕхицӕн цыдӕр ӕнхъӕл чи у, уый йӕхи сайы. 4Алчидӕр кӕсӕд йӕхи хъуыддӕгтӕм ӕмӕ сӕ кӕйдӕр хъуыддӕгтимӕ ма барӕд. Уӕд йӕхи хъуыддӕгтӕ цавӕр сты, ӕрмӕст уымӕй раппӕлдзӕн йӕхицӕй. 5Уымӕн ӕмӕ алчидӕр йӕхи уаргъ ахӕсдзӕн. 6Хуыцауы ныхас кӕмӕн амындӕуы, уый йӕ алы исбонӕй дӕр хай кӕнӕд ахуыргӕнӕгӕн. 7Уӕхиуыл сайд ма ӕруадзут: Хуыцау хынджылӕггаг нӕу. Адӕймаг цы байтауа, уый ӕркӕрддзӕн. 8Йӕ тӕригъӕдджын ӕрдзыхъӕд ӕфсадынӕн чи тауы, уый ӕркӕрддзӕни мӕлӕт; Уд ӕфсадынӕн чи тауы, уый та ӕркӕрддзӕни мыггагмӕйы цард. 9Уӕдӕ ӕвӕллайгӕйӕ аразӕм хорз хъуыддӕгтӕ, уымӕн ӕмӕ кӕд нӕ хъару нӕ асӕтта, уӕд йӕ заманы ӕркӕрддзыстӕм, цы байтауӕм, уый. 10Ӕмӕ цалынмӕ рӕстӕг ис, уӕдмӕ цӕй ӕмӕ алкӕмӕн дӕр цӕуӕм хорзы, уӕлдайдӕр та, уырнындзинад мах иу бинонтӕ кӕимӕ скодта, уыдонӕн. 11Уынут, мӕхи къухӕй уӕм цы стыр дамгъӕтӕй ныффыстон! 12Ӕддаг бакастӕй цы зыны, уыдӕтты фӕрцы йӕхи равдисыныл чи архайы, уыдон уӕ сунӕтыл уымӕн ардауынц, цӕмӕй Чырыстийы дзуары тыххӕй ӕфхӕрд ма баййафой. 13Уымӕн ӕмӕ сунӕт чи кӕны, уыдон суанг сӕхӕдӕг дӕр не 'ххӕст кӕнынц Ӕгъдау, фӕлӕ архайынц, сымах сунӕт куыд скӕнат, ӕмӕ уымӕй сӕхицӕй куыд раппӕлой, ууыл. 14Мӕн та мӕхицӕй раппӕлынӕй Хуыцау бахизӕд – раппӕлдзынӕн, нӕ Хицау Йесо Чырыстийы дзуары тыххӕй кӕй хъусын кӕнын, ӕрмӕст уымӕй. Уыцы дзуары фӕрцы мӕнӕн байтыгъдӕуыд дуне, мӕн та – дунейӕн. 15Уымӕн ӕмӕ сунӕт скӕнай, ма скӕнай – уӕлдай нӕу; ахсджиаг у ногӕй райгуырын. 16Ацы ӕгъдаумӕ гӕсгӕ чи цӕры, уыдон ӕмӕ Хуыцауы Израил хайджын уӕнт хорзӕх ӕмӕ фарнӕй. 17Нырӕй фӕстӕмӕ мыл уаргъ мачиуал ӕвӕрӕд, уымӕн ӕмӕ мӕ буарыл Йесойы хъӕдгӕмттӕ хӕссын. 18Нӕ Хицау Йесо Чырыстийы хорзӕх уӕ уӕд, ӕфсымӕртӕ. Амен.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\