Дзуттӕгтӕм 12

1Уӕдӕ йӕ уырнындзинад чи равдыста, ахӕм ӕвдисӕнтӕ нӕ алыварс уыйас бирӕ кӕм сты, уым мах дӕр ныууадзӕм, фӕстӕмӕ ныл цы хӕцы, ӕппӕт уыдӕттӕ, стӕй нӕ ӕнцонӕй чи ӕрцахсы, уыцы тӕригъӕд ӕмӕ, нӕ размӕ цы фӕндаг ис, ууыл тындзӕм фӕразонӕй, 2Уырнындзинад Чи дӕтты ӕмӕ йӕ алцӕмӕй дӕр ӕххӕст Чи кӕны, уыцы Йесомӕ кӕсгӕйӕ: цы цины аккаг уыд, уый бӕсты фӕразонӕй фӕхъизӕмар кодта, ӕгад ницӕмӕ ӕрдаргӕйӕ, амард дзуарыл, ӕмӕ ныр бады Хуыцауы рахиз фарс. 3Ахъуыды кӕнут тӕригъӕдджынтӕй ахӕм ӕфхӕрд Бавзарӕгыл, цӕмӕй ма сӕдых ӕмӕ ма слӕмӕгъ уат удӕй. 4Тӕригъӕды ныхмӕ сымах нырма мӕлӕтдзаг тох нӕма кодтат, 5Ӕмӕ уын, хъӕбултау, уӕ зӕрдӕ фӕфидар кӕнынӕн цы загъд уыди, уый уӕ ферох: «Мӕ хъӕбул, Хуыцауы ӕфхӕрдмӕ ницӕмӕ йӕ дарыны цӕстӕй ма кӕс, ӕмӕ дын куы бауайдзӕф кӕны, уӕд дӕ ныфс ма сӕттӕд. 6Уымӕн ӕмӕ Хуыцау кӕй уарзы, уыцы адӕймаджы бафхӕры; нӕмгӕ та кӕны, Йӕхицӕн фырт кӕй скӕны, уыдонӕй алкӕй дӕр». 7Уӕ хъомыл кӕныны сӕраппонд быхсут ӕфхӕрдӕн – уымӕй Хуыцау ӕвдисы, хъӕбулты цӕстӕй уӕм кӕй кӕсы, уый. Ахӕм фырт ис, мыййаг, фыд кӕй нӕ бафхӕры? 8Ӕппӕт хъӕбулты куыд бафхӕрдӕуы, кӕд ахӕм ӕфхӕрд не 'ййафут, уӕд сымах ӕцӕг хъӕбултӕ нӕ, фӕлӕ дзӕгъӕлзад сывӕллӕттӕ стут. 9Нӕ зӕххон ныййарджытӕ нӕ ӕфхӕрдтой, ӕмӕ сӕ мах куы нымадтам, уӕд мыггагмӕйы царды сӕраппонд куыннӕ хъуамӕ кӕсӕм нӕ Уӕларвон Фыды коммӕ! 10Ныййарджытӕ нӕ цыбыр рӕстӕджы дӕргъы ӕфхӕрдтой, куыд сӕм хуыздӕр касти, афтӕ; Хуыцау та нӕ нӕхи пайдайӕн бафхӕры, цӕмӕй уӕм Йӕ сыгъдӕгдзинадӕй хайджын. 11Алы ӕфхӕрд дӕр нын фыццаг ӕхсызгон нӕ вӕййы – хъыг нӕм фӕкӕсы. Фӕлӕ нӕ фӕстӕдӕр уыцы ӕфхӕрд куы сахуыр кӕны, уӕд нӕ цард свӕййы фӕрнджын ӕмӕ раст. 12Уӕдӕ сфидар кӕнут уӕ мӕрдхуыст цӕнгтӕ ӕмӕ, чи слӕмӕгъ, уӕ уыцы уӕрджытӕ, 13Ӕмӕ цӕут раст фӕндагыл уӕ къӕхтӕй, цӕмӕй къуылых къах тынгдӕр ма фӕкъӕдз уа, фӕлӕ сдзӕбӕх уа. 14Архайут алкӕимӕ дӕр фидыдӕй цӕрыныл; тырнут уӕхи сыгъдӕгӕй дарынмӕ, уымӕн ӕмӕ ӕнӕ уымӕй Хицауы ничи фендзӕн. 15Кӕсут уӕхимӕ, цӕмӕй уӕ Хуыцауы хорзӕхӕй ӕнӕхай мачи фӕуа, цӕмӕй уе 'хсӕн маргджын зайӕгойау мачи сырӕза ӕмӕ ма фӕхъӕстӕ кӕна бирӕты, 16Цӕмӕй уӕм ма уа хӕтаг, кӕнӕ ӕнӕхуыцау, Исавау хистӕр фырты бартӕ иу хъӕрмхуыппы къусыл чи баивта. 17Сымах куыд зонут, афтӕмӕй Исавы фӕстӕдӕр ӕрхъуыд йӕ фыды арфӕ, фӕлӕ дзы ӕнӕхай фӕци, уымӕн ӕмӕ, кӕд кӕугӕйӕ куырдта, уӕддӕр фыды фӕнд аивын йӕ бон нал уыд. 18Уырзӕй басгарӕн кӕмӕн ис ӕмӕ арт кӕуыл судзы, сымах ахӕм хохмӕ не 'рцыдыстут, не 'рцыдыстут талынгмӕ, саудалынг ӕмӕ уадмӕ, 19Сыкъауадындзы уастмӕ ӕмӕ Хуыцауы хъӕлӕсмӕ. Адӕм ӕй куы фехъуыстой, уӕд куырдтой, цӕмӕй сын мацыуал дзура. 20Уымӕн ӕмӕ адӕмы бон нӕ уыд, цы сын фӕдзӕхстӕуыди, уымӕ хъусын: «Хохыл суанг сырд куы бандзӕва, уӕд уый дӕр мард ӕрцӕуӕд дуртӕй». 21Ӕмӕ цы федтой, уый сӕ ахӕм тас бауагъта, ӕмӕ Моисей загъта: «Ризӕг мыл бахӕцыд фыртӕссӕй». 22Сымах та ӕрцыдыстут Сионы хохмӕ ӕмӕ цардӕгас Хуыцауы сахармӕ – уӕларвон Иерусалиммӕ, ӕнӕнымӕц зӕдты цины ӕмбырдмӕ, 23Уӕлӕрвты кӕй нӕмттӕ фыст сты, уыцы фыццаггуырд хъӕбулты Аргъуанмӕ, алкӕмӕн дӕр Тӕрхонгӕнӕг Хуыцаумӕ, алцӕмӕй дӕр ӕнаипп чи сси, уыцы рӕстгӕнджыты удтӕм, 24Ног фидыды Ӕхсӕнылӕг Йесомӕ ӕмӕ, мах чи ссыгъдӕг кодта, Йӕ уыцы Тугмӕ – Авелы тугӕй уыцы Туг хуыздӕрыл дзуры. 25Кӕсут, дзургӕ Чи кӕны, Уымӕ ӕнӕбайхъусгӕ ма фӕут. Зӕххыл Чи дзырдта, Уымӕ цы адӕм нӕ байхъуыстой, кӕд уыдон ӕнӕфхӕрдӕй нӕ аирвӕзтысты, уӕд махӕн та ӕнӕфхӕрдӕй баззайӕн уӕвгӕ дӕр нӕй, уӕлӕрвтӕй Чи дзуры, Уымӕй не 'ргом куы аздахӕм, уӕд. 26Уӕды заманы Йӕ хъӕлӕсӕй нынкъуыста зӕхх, ӕмӕ та ныр дӕр дзырд радта: «Ноджы ма иу хатт нынкъусдзынӕн канд зӕхх нӕ, фӕлӕ арв дӕр». 27Ныхӕстӕ «ноджы ма иу хатт» ӕвдисынц, цы сфӕлдыстӕуыд, уый кӕй нынкъуысдзӕн ӕмӕ йӕ кӕй аивдӕуыдзӕн, цӕмӕй мыггагмӕ баззайа, ӕнӕфӕцудгӕ цы у, уый. 28Уӕдӕ, ӕнӕфӕцудгӕ Паддзахадмӕ цӕугӕйӕ, хъуамӕ уӕм бузныг, ӕмӕ Йын ӕхцон куыд уа, афтӕ хъуамӕ кусӕм Хуыцауӕн, аргъ Ын кӕнгӕйӕ ӕмӕ Дзы тӕрсгӕйӕ. 29Уымӕн ӕмӕ нӕ Хуыцау у ӕппӕт ныхъуырӕг арт.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\