Дзуттӕгтӕм 13

1Ӕфсымӕртау иудадзыг уарзут кӕрӕдзи. 2Уазӕгуарзон кӕй хъуамӕ уат, уый уӕ рох ма уӕд. Уазӕгуарзон кӕй уыдысты, уымӕ гӕсгӕ иуӕй-иутӕ, кӕй уазӕг кӕнынц, уый нӕ зонгӕйӕ, суазӕг кодтой зӕдты. 3Ма рох кӕнут ахӕстыты, цыма уӕхӕдӕг дӕр семӕ ахӕстоны стут, уыйау. Уӕ зӕрдыл дарут, тухӕнтӕ чи ӕвзары, уыдоны – гӕнӕн ис, ӕмӕ уӕхи дӕр бахъӕуа тухӕнтӕ ӕвзарын. 4Алчидӕр къайадӕн кӕнӕд аргъ ӕмӕ уӕ хуыссӕн уӕд сыгъдӕг. Хӕлд адӕмӕн ӕмӕ хӕзгултӕн Хуыцау тӕрхон кӕндзӕн. 5Ӕхцауарз ма ут, фӕлӕ уӕм цы ис, уый фагыл нымайут. Уымӕн ӕмӕ Хуыцау Йӕхӕдӕг загъта: «Нӕ дӕ ныууадздзынӕн ӕмӕ дӕ нӕ аппардзынӕн». 6Уымӕ гӕсгӕ ныфсджынӕй зӕгъӕм: «Хицау мын у ӕххуысгӕнӕг, ӕмӕ нӕ фӕтӕрсдзынӕн: цы мын бакӕндзӕн адӕймаг?» 7Ма рох кӕнут, Хуыцауы ныхас уын чи амыдта, уӕ уыцы хистӕрты; куыд фӕцардысты ӕмӕ сӕ цард цӕуыл ахицӕн, уый дарут уӕ зӕрдыл ӕмӕ сын фӕзмут сӕ уырнындзинад. 8Йесо Чырысти знон цавӕр уыд, абон дӕр ахӕм у, ӕмӕ мыггагмӕ дӕр ахӕм уыдзӕн. 9Алыхуызон ӕмӕ ӕцӕгӕлон ахуырӕдтӕ уӕ сӕ фӕдыл ма асайӕнт. Зӕрдӕтӕ фидар кӕнын хорз у, цы хӕрын фӕччы ӕмӕ нӕ фӕччы, уыцы уагӕвӕрдтӕй нӕ, фӕлӕ Хуыцауы хорзӕхӕй. Чи сӕ ӕххӕст кӕны, уыдонӕн дӕр ницы пайда ӕрхастой. 10Махӕн ис, Сыгъдӕг Цатыры лӕггадгӕнджытӕн хӕрыны бар кӕцӕй нӕй, ахӕм нывондхӕссӕн. 11Тӕригъӕдтӕй ссыгъдӕг кӕныны тыххӕй алчер Иууылсыгъдӕгмӕ цы фосы туг бахӕссы, уыдоны басыгъдӕуы адӕмы цӕрӕнуаты ӕдде. 12Афтӕ Йесо дӕр, адӕмы Йӕ Тугӕй ссыгъдӕг кӕныны сӕраппонд, амарди фӕссахар. 13Уӕдӕ Йӕм фӕцӕуӕм фӕссахармӕ, ӕмӕ Йӕ ӕгад мах ӕгад дӕр суӕд. 14Уымӕн ӕмӕ нын ам, ӕдзух кӕм уыдзыстӕм, ахӕм сахар нӕй, фӕлӕ тырнӕм фидӕны сахармӕ. 15Цӕй уӕдӕ Йесойы фӕрцы иудадзыг ӕппӕлӕм Хуыцауӕй – уадз ӕмӕ Йын уый уа нӕ нывонд, ӕмӕ афтӕмӕй кадджын кӕнӕм Йӕ ном. 16Рохуаты ма ныууадзут хорзы цӕуын дӕр, цы уӕм ис, уымӕй иннӕтӕн хай кӕнын – ахӕм нывондтӕ Хуыцауӕн ӕхцон сты. 17Уӕ хистӕртӕ сымах удтыл тыхсынц – сымах тыххӕй сӕ дзуапп дӕттын бахъӕудзӕн, ӕмӕ сӕм хъусут, кӕсут сӕ коммӕ, цӕмӕй кусой ӕнкъардӕй нӕ, фӕлӕ цингӕнгӕ. Ӕнкъардӕй куы кусой, уӕд уый уӕ пайдайӕн нӕу. 18Кувут мах тыххӕй. Нӕ цӕсгом сыгъдӕг кӕй у, уый нын дызӕрдыггаг нӕу, уымӕн ӕмӕ архайӕм алцӕмӕй дӕр рӕстӕй цӕрыныл. 19Кувын уӕ уӕлдайдӕр уый тыххӕй курын, цӕмӕй уӕм ӕрыздӕхон тагъддӕр. 20Мыггагмӕйы фидыд фидаргонд цы Тугӕй ӕрцыд, уый фӕрцы фысты стыр Фыййау Чи сси, нӕ уыцы Хицау Йесойы мӕрдтӕй райгасгӕнӕг фӕрнджын Хуыцау 21Сымах схайджын кӕнӕд алы хорзӕхӕй дӕр, Йӕ фӕндон куыд ӕххӕст кӕнат, афтӕ. Уадз ӕмӕ нын Хуыцау Йесо Чырыстийы фӕрцы нӕ зӕрдӕйы сфӕлдисӕд, фӕндон Ын цы у, уый. Чырыстийӕн кад уӕд мыггагӕй-мыггагмӕ! Амен. 22Курын уӕ, ӕфсымӕртӕ, байхъусут ацы ныфсдӕттӕг ныхӕстӕм. Ӕз уӕм бирӕ дӕр куы нӕ ныффыстон. 23Хъусын уын кӕнын, не 'фсымӕр Тимофей кӕй суӕгъд, уый тыххӕй. Ӕмӕ кӕд рӕхджы ӕрцӕуа, уӕд уӕ бабӕрӕг кӕндзыстӕм иумӕ. 24Саламтӕ раттут уеппӕт хистӕртӕн ӕмӕ ӕппӕт сыгъдӕджытӕн. Саламтӕ уын дӕттынц италиаг уырнджытӕ. 25Хуыцауы хорзӕх уеппӕты дӕр уӕд.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\