Иаков 5

1Байхъусут сымах, бонджынтӕ. Кӕут ӕмӕ дзыназут, цы бӕллӕхтӕ уӕ ӕрӕййафынц, уыдоны тыххӕй. 2Уӕ мулк бамбыди, уӕ дарӕс уын бахордта рӕмпӕг. 3Уӕ сызгъӕрин ӕмӕ ӕвзист сызгӕ сты, се згӕ уӕ ныхмӕ ӕвдисӕн уыдзӕн ӕмӕ уын артау бахӕрдзӕн уӕ буар. Рӕстӕджы кӕрон ӕрӕмбырд кодтат уӕ хӕзнатӕ! 4Уӕ хуымтӕ уын чи ныккарста, уыцы кусджыты мызд уӕхи бакодтат, ӕмӕ уыдон ӕрдиаг кӕнынц хъӕлӕсыдзагӕй. Хор бафснайджыты ӕрдиаг сыхъуысти Хицау Саваофмӕ. 5Сымах хъалӕй цардыстут зӕххыл, уӕ удыдзӕбӕхӕн; уӕхи снард кодтат, къӕсӕрмӕ чи ӕрбахӕццӕ, уӕ ӕргӕвдыны уыцы бонмӕ. 6Сымах тӕрхон рахастат рӕстгӕнджытӕн ӕмӕ сӕ амардтат; уыдон уын ныхкъуырд нӕ лӕвӕрдтой. 7Уӕдӕ, ӕфсымӕртӕ, Хицауы ӕрцыдмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсут фӕразонӕй. Мӕнӕ зӕхкусӕг фӕразонӕй ӕнхъӕлмӕ кӕсы зӕххы зынаргъ бӕркадмӕ, цалынмӕ фӕззыгон ӕмӕ уалдзыгон уарынтӕ ӕрцӕуой, уӕдмӕ. 8Фӕразонӕй ӕнхъӕлмӕ кӕсут сымах дӕр, фидар фӕлӕуут, уымӕн ӕмӕ Хицауы ӕрцыдмӕ бирӕ нал баззади. 9Кӕрӕдзийӕ хъӕстаг ма ут, ӕфсымӕртӕ, ӕмӕ тӕрхонгонд ма уат. Тӕрхонгӕнӕг ныридӕгӕн къӕсӕрыл лӕууы. 10Ме 'фсымӕртӕ, Хицауы номӕй чи дзырдта, уыцы пехуымпартӕ хъизӕмӕрттӕн куыд фӕразон уыдысты, афтӕ фӕразон ут сымах дӕр. 11Мах тӕхудиагыл нымайӕм, хъизӕмӕрттӕн чи бафӕрӕзта, уыдоны. Сымах фехъуыстат, Иов фӕразон кӕй разынд ӕмӕ йӕ Хицау ӕппынфӕстаг кӕй схорзӕхджын кодта, уый тыххӕй, ӕмӕ зонут, Хицау уарзӕгой ӕмӕ тӕригъӕдгӕнаг кӕй у, уый. 12Уӕлдайдӕр, ме 'фсымӕртӕ, ма сомы кӕнут нӕдӕр арвӕй, нӕдӕр зӕххӕй, нӕдӕр ӕндӕр истӕмӕй. Фӕлӕ уӕ «о» хъуамӕ уа «о», уӕ «нӕ» та – «нӕ», ӕмӕ тӕрхонгонд ма уат. 13Хъизӕмар уӕ исчи ӕвзары? Кувӕд. Хъӕлдзӕг уӕ исчи у? Зарӕд Хуыцауӕн. 14Рынчын уӕ исчи у? Фӕдзурӕд аргъуаны хистӕртӕм. Уыдон ӕй Хицауы номыл байсӕрддзысты зетийӕ ӕмӕ йын скувдзысты. 15Уырнындзинады мидӕг йӕ тых кӕмӕн ис, уыцы куывдӕй сдзӕбӕх уыдзӕн рынчын, ӕмӕ йӕ Хицау рабадын кӕндзӕн. Ӕмӕ кӕд тӕригъӕдты бафтыди рынчын, уӕд ын сӕ ныббарстӕуыдзӕн. 16Уӕдӕ уӕ тӕригъӕдтӕ ӕргом кӕнут кӕрӕдзийӕн, кувут кӕрӕдзийы тыххӕй, ӕмӕ сӕнӕниз уат. Рӕстгӕнӕджы зӕрдиаг куывды бон бирӕ у. 17Илиа мах хуызӕн адӕймаг уыди. Фӕлӕ уарын цӕмӕй ма уа, уый тыххӕй зӕрдиагӕй ракуырдта Хуыцауӕй, ӕмӕ ӕртӕ азы ӕмӕ ӕхсӕз мӕйы зӕхмӕ иу ӕртах дӕр не 'рхауд. 18Стӕй ногӕй куы бакуывта, уӕд арвӕй ӕрцыд уарын ӕмӕ зӕхх радта хор. 19Ме 'фсымӕртӕ, исчи уӕ ӕцӕгадӕй куы адзӕгъӕл уа ӕмӕ йӕ иннӕ куы раздаха, 20Уӕд зонӕд: чи адзӕгъӕл, ахӕм тӕригъӕдджыны раздахӕг ын мӕлӕтӕй фервӕзын кӕндзӕн йӕ уд, ӕмӕ барст ӕрцӕудзысты бирӕ тӕригъӕдтӕ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\