Иоанн 16

1Адӕттӕ уын уый тыххӕй загътон, цӕмӕй ма фӕкӕлат. 2Ацух уӕ кӕндзысты синагогӕтӕй. Ӕрцӕуы ахӕм рӕстӕг дӕр, ӕмӕ уӕ чидӕриддӕр мара, уый ӕнхъӕл уыдзӕн, цыма уымӕй Хуыцауӕн кусы. 3Уыдон уын афтӕ кӕндзысты, нӕдӕр Мӕ Фыды, нӕдӕр Мӕн кӕй нӕ базыдтой, уый тыххӕй. 4Фӕлӕ уын ай уый тыххӕй загътон, уыцы афон куы ӕрцӕуа, уӕд уӕ зӕрдыл куыд лӕууа, Ӕз уӕ рагацау кӕй фӕдзӕхстон, уый. Раздӕр уын ӕй нӕ дзырдтон, уымӕн ӕмӕ уемӕ уыдтӕн. 5Ныр та цӕуын Мӕ Рарвитӕгмӕ, ӕмӕ Мӕ сымахӕй ничи фӕрсы: „Кӕдӕм цӕуыс?" 6Уый уын кӕй загътон, уымӕ гӕсгӕ уӕ зӕрдӕ суынгӕг. 7Фӕлӕ уын ӕцӕг зӕгъын: Мӕ ацыд сымахӕн хуыздӕр у. Уымӕн ӕмӕ Ӕз куы нӕ ацӕуон, уӕд уӕм Рӕвдауӕг не 'рцӕудзӕн. Куы ацӕуон, уӕд та уӕм Ӕй рарвитдзынӕн. 8Ӕмӕ куы ӕрцӕуа, уӕд раргом кӕндзӕн дунейы азым – тӕригъӕдмӕ, рӕстадмӕ ӕмӕ тӕрхонмӕ цы цӕстӕй кӕсы, уый. 9Тӕригъӕд уый мидӕг ис, ӕмӕ Мыл не 'ууӕндынц. 10Рӕстад уый мидӕг ис, ӕмӕ Ӕз Мӕ Фыдмӕ цӕуын, ӕмӕ Мӕ нал фендзыстут. 11Тӕрхон уый мидӕг ис, ӕмӕ ацы дунейы ӕлдар ӕрцыд тӕрхонгонд. 12Сымахӕн ма мӕм бирӕ ис зӕгъинаг, фӕлӕ нырма йӕ бамбарын уӕ бон нӕ бауыдзӕн. 13Ӕцӕгады Уд куы ӕрцӕуа, уӕд уын раргом кӕндзӕн ӕппӕт ӕцӕгад. Уымӕн ӕмӕ Йӕхи номӕй нӕ дзурдзӕн, фӕлӕ цы фехъуса, уый дзурдзӕн, ӕмӕ уын фехъусын кӕндзӕн, фидӕны цы уыдзӕн, уый. 14Уый Мын скӕндзӕн намыс, уымӕн ӕмӕ уын фехъусын кӕндзӕн, Мӕнӕй цы фехъуса, уый. 15Фыдмӕ цыдӕриддӕр ис, уый Мӕн у. Уымӕ гӕсгӕ загътон, Мӕнӕй цы фехъуса, уый уын фехъусын кӕндзӕн, зӕгъгӕ. 16Рӕхджы Мӕ нал фендзыстут, фӕлӕ та Мӕ рӕхджы ногӕй фендзыстут [уымӕн ӕмӕ Ӕз Мӕ Фыдмӕ цӕуын]». 17Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕй иуӕй-иутӕ дзырдтой кӕрӕдзийӕн: «Уый нын цы зӕгъы: „Рӕхджы Мӕ нал фендзыстут, фӕлӕ та Мӕ рӕхджы ногӕй фендзыстут", ӕмӕ: „Ӕз Мӕ Фыдмӕ цӕуын"?» 18Уыдон ма ноджыдӕр дзырдтой: «Цавӕр „рӕхджыйы" кой кӕны? Цы нын зӕгъы, уый не 'мбарӕм». 19Бафӕрсынмӕ Йӕ кӕй хъавынц, Йесойӕн уый зындгонд уыд, ӕмӕ сын загъта: «Ӕз уын афтӕ кӕй загътон: „Рӕхджы Мӕ нал фендзыстут, фӕлӕ та Мӕ рӕхджы ногӕй фендзыстут", кӕрӕдзи уый тыххӕй фӕрсут? 20Ӕцӕг, ӕцӕг зӕгъын сымахӕн: сымах кӕудзыстут ӕмӕ дзыназдзыстут, дуне та цин кӕндзӕн. Сымах хъыг кӕндзыстут, фӕлӕ уӕ хъыг раивдзӕн цинӕй. 21Арӕг сылгоймаг хъыг фӕкӕны, уымӕн ӕмӕ йӕ удхары афон ралӕууыд. Фӕлӕ йын сывӕллон куы райгуыры, уӕд дзы фырцинӕй йӕ удхар ферох вӕййы, уымӕн ӕмӕ дунемӕ адӕймаг фӕзынд. 22Афтӕ ныр сымах дӕр хъыг кӕнут. Фӕлӕ та уӕ Ӕз фендзынӕн, ӕмӕ уӕд уӕ зӕрдӕтӕ байдзаг уыдзысты цинӕй, ӕмӕ уын уӕ цин байсын никӕй бон бауыдзӕн. 23Уӕд Мӕ ницӕмӕй фӕрсдзыстут. Ӕцӕг, ӕцӕг зӕгъын сымахӕн: Мӕ номӕй цыдӕриддӕр ракурат Фыдӕй, уый уын ратдзӕн. 24Ныронг Мӕ номӕй ницы куырдтат. Ныр курут ӕмӕ райсдзыстут, ӕмӕ уӕ цинӕн кӕрон нӕ уыдзӕн. 25Ӕз уын ныронг фӕсномыг ныхӕстӕй дзырдтон. Фӕлӕ ӕрцӕуы афон, ӕмӕ уын Ӕз фӕсномыг ныхӕстӕй нал дзурдзынӕн, фӕлӕ уын ӕргомӕй зӕгъдзынӕн Фыды тыххӕй. 26Уыцы бон курдзыстут Мӕ номӕй, ӕмӕ уын нӕ зӕгъын, сымах тыххӕй Ӕз Мӕ Фыдмӕ хатдзынӕн, зӕгъгӕ. 27Уымӕн ӕмӕ уӕ Мӕ Фыд Йӕхӕдӕг уарзы, Мӕн кӕй бауарзтат ӕмӕ Ӕз Хуыцауӕй кӕй ӕрцыдтӕн, ууыл кӕй баууӕндыдыстут, уый тыххӕй. 28Ӕз Мӕ Фыдӕй рацӕугӕ дӕн ӕмӕ ӕрцыдтӕн дунемӕ. Ныр уадзын дуне ӕмӕ цӕуын Мӕ Фыдмӕ». 29Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ Йын загътой: «Ныртӕккӕ Ды ӕргомӕй дзурыс, ӕнӕ фӕсномыг ныхасӕй. 30Ныр уынӕм: Ды ӕппӕт дӕр зоныс. Ды развӕлгъау фӕзоныс, цӕмӕй Дӕ фӕрсдзысты, уый. Ӕмӕ нӕ уымӕй уырны: Ды Хуыцауӕй ӕрцыдтӕ». 31Йесо сын дзуапп радта: «Ныр баууӕндыдыстут? 32Мӕнӕ ӕрцӕуы рӕстӕг, ӕниу, цӕугӕ дӕр ӕркодта, ӕмӕ ныххӕлиу уыдзыстут – алчидӕр уӕ ацӕудзӕн сӕхимӕ ӕмӕ Мӕн ныууадздзыстут иунӕгӕй. Фӕлӕ Ӕз иунӕг нӕ дӕн, уымӕн ӕмӕ Мӕ Фыд Мемӕ ис. 33Уыдӕттӕ уын Ӕз уый тыххӕй загътон, Мемӕ куыд уат ӕмӕ фарнӕй куыд схайджын уат. Дунейы ӕвзардзыстут хъизӕмӕрттӕ, фӕлӕ фидар лӕуут: Ӕз фӕуӕлахиз дӕн дунейыл».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\