Лука 1

1Махмӕ цы цаутӕ ӕрцыд, уыдоны фӕдыл ныридӕгӕн бирӕтӕ ныффыстой. 2Уыцы цауты тыххӕй нын радзырдтой, тӕккӕ райдианӕй сӕ йӕхи цӕстӕй чи федта ӕмӕ Хуыцауы ныхас адӕммӕ хӕссыны куыст кӕмӕ ӕрхауд, уыдон. 3Ӕмӕ ӕз дӕр, ӕппӕт уыдӕттӕ сӕрӕй кӕронмӕ бӕстон раиртасыны фӕстӕ, сфӕнд кодтон дӕумӕ сӕ фӕд-фӕдыл ныффыссын, кадджын Феофил, 4Цӕмӕй базонай, цы ахуырад дын бацамындӕуыд, уымӕн йӕ фидар бындур. 5Иудейаг паддзах Ироды заман уыд иу сауджын, йӕ ном Захари – Авийы мыггагӕй чи уыд, уыцы сауджынты къордӕй. Йӕ ус дӕр уыд Аароны байзӕддагӕй, йӕ ном Елисаветӕ. 6Сӕ дыууӕ дӕр Хуыцауы раз уыдысты рӕстаг, ӕнаиппӕй ӕххӕст кодтой Хуыцауы ӕппӕт фӕдзӕхстытӕ ӕмӕ амындтӕ. 7Сывӕллӕттӕ сын нӕ уыд, уымӕн ӕмӕ Елисаветӕ уыдис ӕнӕзӕнӕг; сӕ дыууӕ дӕр тынг базӕронд сты. 8Иухатт Захари лӕггад кодта Хуыцауы раз, уымӕн ӕмӕ ӕрӕййӕфта сӕ сауджынты къорды рад. 9Ӕмӕ Захарийӕн, сауджынты ӕгъдаумӕ гӕсгӕ, схауд йӕ хал, ӕмӕ буд судзынмӕ бацыди Хуыцауы Кувӕндонмӕ. 10Буд судзыны афон кӕрты уыди бирӕ кувӕг адӕм. 11Уӕд Захаримӕ фӕзынд Хуыцауы зӕд. Зӕд лӕууыди будсудзӕн нывондхӕссӕны рахиз фарс. 12Захари йӕ куы федта, уӕд фӕджих ӕмӕ тынг фӕтарст. 13Фӕлӕ йын зӕд загъта: «Ма тӕрс, Захари, уымӕн ӕмӕ дӕ куывд фехъуыст Хуыцаумӕ. Дӕ ус Елисаветӕ дын ныййардзӕн фырт ӕмӕ йӕ схондзынӕ Иоанн. 14Дӕ фырт дын ӕрхӕсдзӕн стыр цин, йӕ райгуырдыл бацин кӕндзысты бирӕтӕ, 15Уымӕн ӕмӕ цытджын уыдзӕни Хуыцауы раз. Нӕ нуаздзӕн сӕн ӕмӕ ӕндӕр карз нозт, Сыгъдӕг Удӕй схайджын уыдзӕн йӕ мады гуыбынмӕ. 16Ӕмӕ израилаг адӕмӕй бирӕты раздахдзӕн сӕ Хицау Хуыцаумӕ. 17Илиайы уд ӕмӕ тыхимӕ цӕудзӕни Хицауы разӕй, цӕмӕй фыдӕлты зӕрдӕтӕ раздаха цотмӕ, хивӕндтӕн ратта рӕстгӕнджыты зонд, адӕмы ӕрцӕттӕ кӕна Хицауы ӕрцыдмӕ». 18Захари бафарста зӕды: «Ӕз ууыл куыд баууӕндон? Уымӕн ӕмӕ зӕронд дӕн, мӕ ус дӕр ӕгӕр базӕронд». 19Зӕд ын дзуапп радта: «Ӕз дӕн Хуыцауы раз лӕууӕг Гавриил ӕмӕ ӕрвыст дӕн дӕуӕн ацы хорз хабар зӕгъынмӕ. 20Афон куы ралӕууа, уӕд ӕнӕмӕнг чи сӕххӕст уыдзӕн, мӕ уыцы ныхӕстыл кӕй нӕ баууӕндыдтӕ, уый тыххӕй ныртӕккӕ багомыг уыдзынӕ, ӕмӕ цалынмӕ уыцы хъуыддаг ӕрцӕуа, уӕдмӕ не сдзурдзынӕ». 21Адӕм та ӕнхъӕлмӕ кастысты Захаримӕ ӕмӕ дис кодтой, Кувӕндоны кӕй ныффӕстиат, ууыл. 22Куы рацыд, уӕд та семӕ ныхас кӕнын йӕ бон нӕ уыд. Ӕмӕ бамбӕрстой, Кувӕндоны диссаг кӕй федта, уый. Йӕ зӕгъинӕгтӕ ӕмбарын кодта къухӕй, ӕмӕ баззад ӕгомыгӕй. 23Кувӕндоны йӕ лӕггад кӕныны бонтӕ куы фесты, уӕд ӕрбаздӕхт хӕдзармӕ. 24Уый фӕстӕ йӕ ус Елисаветӕ банхъӕлцау, фондз мӕйы йӕхи ӕмбӕхста ӕмӕ дзырдта: 25«Уый мын Хуыцау сарӕзта – ӕркаст мӕм, цӕмӕй адӕмы ӕхсӕн фидиссаг мауал уон». 26Елисаветӕ ӕхсӕзӕм мӕй ӕнхъӕлцау куы уыди, уӕд Хуыцау Йӕ зӕд Гавриилы арвыста галилейаг сахар Назаретмӕ, 27Ӕнӕцыд Чызгмӕ, Давиды байзӕддаг Иосифӕн куырдуаты Чи бадт, Уымӕ; Чызгӕн Йӕ ном – Мариа. 28Зӕд Ӕм бацыд ӕмӕ Йын загъта: «Цин кӕн, Фӕрнӕйдзаг! Хуыцау Демӕ ис. [Арфӕгонд дӕ сылгоймӕгты ӕхсӕн.]» 29Мариа зӕды ныхӕстӕй фӕджих ӕмӕ хъуыдыты бафтыд, уыцы арфӕ цы амона, зӕгъгӕ. 30Зӕд ын загъта: «Ма тӕрс, Мариа, уымӕн ӕмӕ Дӕ Хуыцау схайджын кодта йӕ хорзӕхӕй. 31Банхъӕлцау уыдзынӕ, ныййардзынӕ Фырт ӕмӕ Йӕ схондзынӕ Йесо. 32Уый уыдзӕни цытджын, схуындӕйӕуыдзӕн Дунедарӕджы Фырт, ӕмӕ Йын Хицау Хуыцау ратдзӕн Йӕ фыдӕл Давиды паддзахад. 33Иаковы байзӕддагӕн паддзахиуӕг кӕндзӕн мыггагмӕ, ӕмӕ Йӕ Паддзахадӕн кӕрон никуы ӕрцӕудзӕн». 34Мариа зӕдӕн загъта: «Ӕз мойы хъӕстӕ куы нӕ дӕн, уӕд уый куыд уыдзӕн?» 35Зӕд Ын дзуапп радта: «Ды схайджын уыдзынӕ Сыгъдӕг Удӕй, ӕмӕ Дунедарӕджы тых Дӕу бакӕндзӕн йӕ дӕлбазыр. Уымӕ гӕсгӕ Дын цы Хъӕбул райгуыра, Уый уыдзӕни сыгъдӕг ӕмӕ Йӕ схуындӕуыдзӕн Хуыцауы Фырт. 36Мӕнӕ Дӕ хӕстӕг Елисаветӕ дӕр ма зӕрондӕй куы банхъӕлцау ӕмӕ ныр ӕхсӕзӕм мӕй цӕуы лӕппуйыл, афтӕмӕй йӕ ӕнӕзӕнӕг хуыдтой. 37Уымӕн ӕмӕ Хуыцауӕн ӕппӕт дӕр Йӕ бон у». 38Уӕд Мариа загъта: «Ӕз Хицауы цагъар дӕн; ды цы загътай, уый Мыл ӕрцӕуӕд». Ӕмӕ Йӕ зӕд ныууагъта. 39Уыцы бонты Мариа бавдӕлд ӕмӕ атындзыдта хӕхбӕстӕм, иудейаг сахармӕ. 40Уым бацыд Захарийы хӕдзармӕ ӕмӕ салам радта Елисаветӕйӕн. 41Елисаветӕ Мариайы салам куы фехъуыста, уӕд сывӕллон йӕ гуыбыны базмӕлыд, Елисаветӕ схайджын Сыгъдӕг Удӕй 42Ӕмӕ хъӕрӕй загъта: «Арфӕгонд дӕ сылгоймӕгты ӕхсӕн, ӕмӕ арфӕгонд у, Дӕ гуыбыны цы Сывӕллон ис, Уый! 43Мӕ Хицауы Мад мӕм ӕрбацӕуа, ахӕм хорзӕх мӕм цӕмӕн ӕрхауд? 44Дӕ салам Дын куы фехъуыстон, уӕд мӕ гуыбыны сывӕллон цингӕнгӕ базмӕлыд. 45Тӕхудиаг у, Хуыцау Ын цы загъта, уый кӕй ӕрцӕудзӕн, ууыл баууӕндӕг Чызг». 46Уӕд Мариа загъта: «Стауы Мӕ зӕрдӕ Хицауы. 47Мӕ уд цин кӕны Хуыцауыл, Мӕ Ирвӕзынгӕнӕгыл – 48Уый ӕркаст Йӕ сӕрныллӕг цагъар Чызгмӕ; ӕппӕт фӕлтӕртӕ Мӕ нырӕй фӕстӕмӕ арфӕгонд хондзысты. 49Уымӕн ӕмӕ Ӕппӕтхъомыс стыр хъуыддаг сарӕзта Мӕнӕн. Сыгъдӕг у Йӕ ном! 50Чи Дзы тӕрсы, уыдон фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ Йӕ хорзӕхӕй хайджын сты. 51Стыр хъуыддӕгтӕ сарӕзта Йӕ къухӕй, ныххӕлиу кодта, сӕ зӕрдӕты хъал хъуыдытӕ чи нывӕнды, уыдоны, 52Тыхджынты раппӕрста сӕ бадӕнтӕй ӕмӕ сбӕрзонд кодта сӕрныллӕгты. 53Ӕххормӕгты бафсӕста хорзӕхтӕй, бонджынты та ауагъта ницӕимӕ. 54Ӕрцыд ӕххуысмӕ Йӕ лӕггадгӕнӕг Израилмӕ, нӕ Дзы ферох хорзӕхтӕй йӕ мыггагмӕ хайджын кӕнын, 55Нӕ фыдӕлтӕн – Авраамӕн ӕмӕ йӕ байзӕддагӕн – зӕрдӕ куыд бавӕрдта, афтӕ». 56Мариа Елисаветӕмӕ фӕци ӕртӕ мӕйы бӕрц ӕмӕ раздӕхт Йӕ хӕдзармӕ. 57Елисаветӕйӕн та ӕрхӕццӕ йӕ афон ӕмӕ ныййардта фырт. 58Хуыцау ыл стыр арфӕ кӕй бафтыдта, уый фехъуыстой йӕ сыхӕгтӕ, йӕ хӕстӕджытӕ ӕмӕ цин кодтой йемӕ. 59Ӕстӕм бон ӕрцыдысты сывӕллоны сунӕт кӕнынмӕ, ӕмӕ сӕ фӕндыд йӕ фыды ном Захари йыл сӕвӕрын. 60Фӕлӕ йӕ мад загъта: «Нӕ, схонӕм ӕй Иоанн». 61Уӕд ын загътой: «Дӕ хӕстӕджытӕй ахӕм ном никӕуыл ис». 62Нысӕнттӕй йын фарстой йӕ фыды, цы ном сӕвӕрын ӕй фӕнды, зӕгъгӕ. 63Уый ракуырдта фӕйнӕг ӕмӕ йыл ныффыста: «Йӕ ном Иоанн у». Ӕмӕ сеппӕт дӕр дисы бафтыдысты. 64Уайтӕккӕ райхӕлдысты Захарийы дзых ӕмӕ ӕвзаг, ӕмӕ райдыдта дзурын, Хуыцауы стауын. 65Сӕ алыварс цӕрджыты бацыди тас. Ӕппӕт уыдӕтты тыххӕй дзырдтой уӕлхох Иудейӕйы алы кӕрӕтты. 66Хабар чи фехъуыста, уыдон ӕй сӕ зӕрдыл бадардтой ӕмӕ дзырдтой: «Чи уыдзӕн ацы сывӕллон?» Ӕмӕ Хуыцау уыдис Иоаннимӕ. 67Иоанны фыд Захари схайджын Сыгъдӕг Удӕй, райдыдта пехуымпариуӕг кӕнын ӕмӕ дзырдта: 68«Арфӕгонд уӕд Израилы Хицау Хуыцау – ӕркаст Йӕ адӕммӕ ӕмӕ сын ӕрхаста сӕрибар. 69Йӕ цагъар Давиды байзӕддагӕй нын радта домбай Ирвӕзынгӕнӕджы, 70Рагзаманы сыгъдӕг пехуымпарты дзыхӕй куыд фехъусын кодта, афтӕ. 71Уый мах фервӕзын кӕндзӕн не знӕгтӕй, ӕмӕ ӕнӕуынон кӕмӕн стӕм, уыдоны къухӕй. 72Хуыцау зӕрдӕ бавӕрдта, Йӕ хорзӕхӕй нӕ фыдӕлты кӕй схайджын кӕндзӕн, Йӕ сыгъдӕг фидыд Дзы кӕй нӕ ферох уыдзӕн, уымӕй. 73Расомы кодта нӕ фыдӕл Авраамӕн, 74Байсдзӕни нӕ знӕгты къухӕй, зӕгъгӕ, 75Ӕмӕ Йын нӕ цӕргӕбонты кусдзыстӕм ӕдасӕй, Йӕ цӕсты уыдзыстӕм сыгъдӕг ӕмӕ раст адӕм. 76Дӕу та, саби, схуындӕуыдзӕн Дунедарӕджы пехуымпар, уымӕн ӕмӕ цӕудзынӕ Хицауы разӕй фӕндаг Ын ӕрцӕттӕ кӕнынмӕ. 77Йӕ адӕммӕ ӕрхӕсдзынӕ уац сӕ фервӕзыны тыххӕй – сӕ тӕригъӕдтӕ уыдзысты хатыргонд, 78Уымӕн ӕмӕ нӕ Хуыцау уарзӕгой ӕмӕ хорзӕхджын у. Йӕ хорзӕхмӕ гӕсгӕ уӕлӕрвтӕй ӕркӕсдзӕни Хур ӕмӕ нӕ бабӕрӕг кӕндзӕн, 79Ныррухс кӕндзӕни мӕлӕты талынг бӕстӕйы цӕрджыты, ӕмӕ нӕ сараздзӕн Хуыцауимӕ фидыды фӕндагыл». 80Сывӕллон рӕз хаста ӕмӕ фидар кодта удӕй. Цалынмӕ Израилы адӕмы размӕ рацыди, уӕдмӕ цардис ӕдзӕрӕг бӕстӕйы.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\