Лука 10

1Уый фӕстӕ Йесо сӕвзӕрста иннӕ дӕс ӕмӕ ӕртиссӕдз ахуыргӕнинаджы дӕр ӕмӕ сӕ Йӕ разӕй дыгӕйттӕй арвыста, цӕуинаг кӕдӕм уыди, уыцы сахартӕ ӕмӕ хъӕутӕм. 2Ӕмӕ сын загъта: «Кӕрдинаг – бирӕ, фӕлӕ хуымгӕрдджытӕ нӕ фаг кӕны. Уӕдӕ курут хуымы Хицауӕй, цӕмӕй рарвита хуымгӕрдджытӕ Йӕ хуым кӕрдынмӕ. 3Цӕут! Мӕнӕ уӕ Ӕз ӕрвитын, уӕрыччыты бирӕгъты ӕхсӕнмӕ ӕрвитӕгау. 4Уемӕ ма хӕссут нӕдӕр ӕхцайы дзӕкъул, нӕдӕр хордзен, нӕдӕр дзабыртӕ, стӕй фӕндагыл салам дӕр макӕмӕн дӕттут. 5Цы хӕдзармӕ бацӕуат, уым фыццаг зӕгъут: „Фарн ацы хӕдзары!" 6Ӕмӕ уым фарны аккаг адӕймаг куы уа, уӕд ыл уӕ арфӕ ӕрцӕудзӕни; куы нӕ дзы уа, уӕд уӕ арфӕ раздӕхдзӕн уӕхимӕ. 7Баззайут уыцы хӕдзары, хӕрут ӕмӕ нуазут, цы сӕм уа, уый. Уымӕн ӕмӕ фӕллойгӕнӕг у йӕ куыстӕн мызд райсыны аккаг. Хӕдзари-хӕдзар ма цӕут. 8Цы сахармӕ бацӕуат, уым уӕ куы суазӕг кӕной, уӕд хӕрут, цы уын ӕрӕвӕрой, уый. 9Уым цы рынчынтӕ уа, уыдоны дзӕбӕх кӕнут ӕмӕ адӕмӕн дзурут: „Ӕрӕввахс уӕм Хуыцауы Паддзахад". 10Искӕцы сахармӕ куы бацӕуат ӕмӕ уӕ куы не суазӕг кӕной, уӕд-иу, уынгмӕ рацӕугӕйӕ, зӕгъут: 11„Уӕ сахары ныл цы рыг ӕрбадт, уый дӕр цӕгъдӕм нӕ къӕхтӕй, уӕхицӕн уын ӕй уадзӕм. Фӕлӕ зонут, Хуыцауы Паддзахад уӕм кӕй ӕрӕввахс, уый". 12Зӕгъын уын, тӕрхоны бон Содомӕн уыцы сахарӕй ӕнцондӕр уыдзӕн. 13Сар дӕ сӕр, Хоразин! Сар дӕ сӕр, Вифсаидӕ! Уымӕн ӕмӕ сымахмӕ кӕй равдыстӕуыд, уыцы диссӕгтӕ Тир ӕмӕ Сидоны куы равдыстӕуыдаид, уӕд уыцы сахартӕ, хъисын скӕнгӕйӕ ӕмӕ фӕнычы сбадгӕйӕ, раджы ӕрфӕсмон кодтаиккой. 14Фӕлӕ Тир ӕмӕ Сидонӕн тӕрхоны бон сымахӕй ӕнцондӕр уыдзӕн. 15Ӕмӕ дӕу, Капернаум, уӕларвмӕ систӕуыдзӕни? Нӕ, дӕлдзӕхмӕ ныххаудзынӕ. 16Сымахмӕ чи хъусы, уый Мӕнмӕ хъусы, ӕмӕ сымахыл йӕхи чи тигъ кӕны, уый Мӕныл тигъ кӕны йӕхи. Мӕныл йӕхи чи тигъ кӕны, уый та Мӕ Рарвитӕгыл тигъ кӕны йӕхи». 17Дӕс ӕмӕ ӕртиссӕдз ахуыргӕнинаджы ӕрыздӕхтысты цингӕнгӕ ӕмӕ дзырдтой: «Хицау, Дӕ номӕй куы фӕзӕгъӕм, уӕд дӕлимонтӕ дӕр кӕсынц нӕ коммӕ». 18Йесо сын загъта: «Ӕз федтон хӕйрӕджы уӕларвӕй ӕрвӕрттывдау ӕрхаугӕ. 19Мӕнӕ уын Ӕз радтон кӕлмыты ӕмӕ скорпионты уӕ къӕхты бын ссӕндыны бар, знаджы ӕппӕт тыхтыл уӕлахизы хъомыс, ӕмӕ уын ницы ӕрхӕсдзӕн зиан. 20Дӕлимонтӕ уӕ коммӕ кӕй кӕсынц, ууыл ма цин кӕнут, фӕлӕ цин кӕнут, уӕ нӕмттӕ уӕлӕрвты фыст кӕй сты, ууыл». 21Уайтӕккӕ Йын Сыгъдӕг Уд ӕрхаста цин ӕмӕ Йесо загъта: «Стауын Дӕ, Мӕ Фыд, арв ӕмӕ зӕххы Хицау, Ды адӕттӕ зондджынтӕ ӕмӕ ӕмбаргӕтӕй кӕй басусӕг кодтай ӕмӕ сӕ сывӕллӕттӕн кӕй раргом кодтай, уый тыххӕй. О, Мӕ Фыд, Дӕу афтӕ бафӕндыд. 22Мӕ Фыдӕй Мын лӕвӕрд у ӕппӕт дӕр. Фырт чи у, уый ничи зоны Фыды йеддӕмӕ; Фыд чи у, уый дӕр ничи зоны – зоны Йӕ ӕрмӕстдӕр Фырт ӕмӕ, Уый Йӕ Фыды раргом кӕнын кӕмӕн фӕнды, уыдон». 23Йесо Йе 'ргом разылдта Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕм ӕмӕ сын хибарӕй загъта: «Тӕхудиаг сты, сымах цы уынут, уый уынӕг цӕстытӕ! 24Зӕгъын уын: бирӕ пехуымпартӕ ӕмӕ паддзӕхты фӕндыд, сымах цы уынут, уый фенын, фӕлӕ йӕ нӕ федтой; сымах цы хъусут, уый фехъусын, фӕлӕ йӕ нӕ фехъуыстой». 25Сыстад иу динамонӕг ӕмӕ, Йесойы къахгӕйӕ, загъта: «Ахуыргӕнӕг, мыггагмӕйы цард райсынӕн мӕ цы бакӕнын хъӕуы?» 26Йесо йӕ бафарста: «Моисейы Ӕгъдауы цы фыст ис? Уым цы кӕсыс?» 27Уый Йын дзуапп радта: «Уарз дӕ Хицау Хуыцауы ӕппӕт зӕрдӕйӕ, ӕппӕт удӕй, ӕппӕт хъаруйӕ, ӕппӕт зондӕй, ӕмӕ уарз хионы, дӕхи куыд уарзыс, афтӕ». 28Йесо йын загъта: «Раст дзуапп радтай. Кӕн афтӕ ӕмӕ цӕрдзынӕ мыггагмӕ». 29Фӕлӕ уый, йӕхи сраст кӕныныл архайгӕйӕ, загъта Йесойӕн: «Мӕ хион та чи у?» 30Йесо йын дзуапп радта: «Иу адӕймаг фӕцӕйцыд Иерусалимӕй Иерихонмӕ ӕмӕ бахауд абырджыты къухтӕм. Уыдон ын раластой йӕ дарӕс, фӕнадтой йӕ, ӕрдӕгмардӕй йӕ ныууагътой ӕмӕ ацыдысты. 31Рауад афтӕ, ӕмӕ уыцы фӕндагыл фӕцӕйцыд иу сауджын, федта йӕ, фӕлӕ йӕ рӕзты аивгъуыдта. 32Афтӕ левит дӕр фӕцӕйцыд ууылты, федта йӕ, фӕлӕ йӕ рӕзты аивгъуыдта. 33Уыцы фӕндагыл ма фӕцӕйцыд иу самариаг дӕр. Куы йӕм баввахс, уӕд ӕй федта ӕмӕ йын батӕригъӕд кодта. 34Бацыд ӕм, йӕ хъӕдгӕмттӕ йын цӕхсадта зетийӕ ӕмӕ сӕнӕй, бабаста йын сӕ; йӕ хӕрӕгыл ӕй сӕвӕрдта, ӕрбаласта йӕ фысымуатмӕ ӕмӕ йӕм базылд. 35Дыккаг бон систа дыууӕ динары, радта сӕ фысымуаты хицаумӕ ӕмӕ йын загъта: „Базил ӕм, ӕмӕ кӕд уӕлдай бахардз кӕнай, бафиддзынӕн дын ӕй, куы раздӕхон, уӕд". 36Абырджыты къухтӕм чи бахауд, уымӕн, дӕумӕ гӕсгӕ, уыцы ӕртӕйӕ хион чи у?» 37Уый дзуапп радта: «Чи йын батӕригъӕд кодта, уый». Уӕд ын Йесо загъта: «Ацу, ӕмӕ ды дӕр афтӕ кӕн». 38Фӕндагыл куы уыдысты, уӕд Йесо бацыд иу хъӕумӕ. Уым Ӕй иу сылгоймаг, йӕ ном Марфӕ, бахуыдта йӕ хӕдзармӕ. 39Марфӕйӕн уыди хо, хуынди Мариа. Мариа сбадти Хицауы къӕхты цур ӕмӕ Йын хъуыста Йӕ ныхасмӕ. 40Марфӕйӕн та йӕ мӕт ӕгасӕй дӕр лӕггадыл уыд. Бацыд Йесомӕ ӕмӕ Йын загъта: «Хицау, мӕ хо мӕ иунӕгӕй лӕггадгӕнгӕ кӕй ныууагъта, уый нӕ уыныс? Зӕгъ ын, ӕмӕ мӕм фӕкӕса». 41Йесо йын дзуапп радта: «Марфӕ, Марфӕ, ды мӕт кӕныс ӕмӕ тыхсыс бирӕ цӕуылдӕртыл, 42Хъӕугӕ та ӕрмӕст иунӕг хъуыддаг кӕны. Мариа хуыздӕр хай равзӕрста, ӕмӕ йын ӕй ничи байсдзӕн».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\