Лука 12

1Уӕдмӕ ӕрӕмбырд дуне адӕм, ӕмӕ кӕрӕдзи цъист кодтой; Йесо уал дзурын райдыдта фыццаджыдӕр Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн: «Уӕхи хизут фарисейты ӕнхъизӕнӕй – цӕстмӕхъусдзинадӕй. 2Цы нӕ раргом уа, ахӕм сусӕггаг нӕй, ӕмӕ цы нӕ рахъӕр уа, ахӕм сусӕгдзинад нӕ вӕййы. 3Уымӕ гӕсгӕ талынджы цы загътат, уый айхъуысдзӕн бонрухсы; ӕмӕ хӕдзары искӕй хъусы цы дзырдтат, уый ӕргомӕй дзырдӕуыдзӕн уӕлхӕдзӕрттӕй. 4Зӕгъын сымахӕн, Мӕ хӕлӕрттӕн: ма тӕрсут, буар чи мары ӕмӕ уымӕй дарддӕр кӕй бон ницы у, уыдонӕй. 5Фӕлӕ уын зӕгъдзынӕн, кӕмӕй уӕ тӕрсын хъӕуы, уый: тӕрсут, амарыны фӕстӕ зындоны ныппарын Кӕй бон у, Уымӕй. О, зӕгъын уын, Уымӕй тӕрсут. 6Фондз сырддонцъиуы дыууӕ ассарийыл нӕ уӕй кӕнынц, ӕви? Ӕмӕ дзы иу дӕр рох нӕу Хуыцауӕй. 7Сымахӕн та уӕ сӕрыхъуынтӕ дӕр ӕрдуйы онг нымад сты. Уӕдӕ ма тӕрсут: сымах бирӕ сырддонцъиутӕй дӕр зынаргъдӕр стут. 8Зӕгъын уын: Мӕныл кӕй ӕууӕнды, уый тыххӕй адӕмӕн ӕргомӕй чи зӕгъа, уый Адӕймаджы Фырт дӕр йӕхионыл банымайдзӕн Хуыцауы зӕдты раз. 9Адӕмы раз Мыл йӕхи чи атигъ кӕна, уый та хъодыгонд уыдзӕн Хуыцауы зӕдты раз. 10Ӕмӕ Адӕймаджы Фырты чидӕриддӕр рафауа, уымӕн уыдзӕни хатыр, фӕлӕ Сыгъдӕг Уды чи рафауа, уымӕн хатыр нӕ уыдзӕн. 11Куы уӕ ӕркӕной синагогӕтӕм, хицӕуттӕм ӕмӕ ӕлдариуӕггӕнджытӕм, уӕд-иу ма мӕт кӕнут, куыд кӕнӕ цавӕр дзуапп ратдзыстут, кӕнӕ цы зӕгъдзыстут, ууыл. 12Уымӕн ӕмӕ уын уайсахат Сыгъдӕг Уд бацамондзӕн, цы зӕгъын хъӕуы, уый». 13Адӕмӕй Йын чидӕр загъта: «Ахуыргӕнӕг, зӕгъ-ма ме 'фсымӕрӕн, ӕмӕ мын бынтӕй хай ратта». 14Йесо уыцы адӕймагӕн дзуапп радта: «Чи Мӕ сӕвӕрдта сымахӕн тӕрхонгӕнӕгӕй кӕнӕ уарӕгӕй?» 15Ӕмӕ ма сын загъта: «Уӕхи бахизут кӕрӕфӕй ӕмӕ хъӕздыгдзинад уарзынӕй, уымӕн ӕмӕ адӕймаджы цард йӕ бирӕ мулкӕй аразгӕ нӕу». 16Уӕд сын загъта фӕсномыг ныхас: «Иу хъӕздыг лӕгӕн йӕ быдыры ӕрзади бирӕ хор. 17Ӕмӕ хъуыды кодта: „Цы кӕнон? Мӕ хор кӕм бафснайон, ахӕм бынат мын нӕй". 18Уӕд загъта: „Бакӕнон афтӕ: бавдӕлон ӕмӕ фехалон мӕ хордӕттӕ, саразон стырдӕртӕ ӕмӕ уым бафснайдзынӕн меппӕт хор ӕмӕ меппӕт мулк. 19Ӕмӕ зӕгъдзынӕн мӕхицӕн: мӕнӕй уый, бирӕ азты фаг дӕм ис мулк. Цӕр ӕнцад-ӕнцойӕ, хӕр, нуаз, рай дӕ цардӕй". 20Фӕлӕ йын Хуыцау загъта: „Ӕнӕзонд, ахсӕв дын дӕ уд айстӕуыдзӕн. Дӕхицӕн цы ӕрцӕттӕ кодтай, уый та кӕмӕн баззайдзӕн?" 21Афтӕ рауайы, йӕхицӕн хӕзнатӕ чи ӕмбырд кӕны, Хуыцауы хъӕздыгдзинадӕй та ӕнӕхай чи у, уыдоны хъуыддаг». 22Ӕмӕ Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн загъта: «Уымӕ гӕсгӕ уын зӕгъын: ма мӕт кӕнут, фӕцӕрынӕн уӕ цы хойраг хъӕуы, нӕдӕр ууыл, нӕдӕр уӕ буарӕн дарӕсыл. 23Цард хойрагӕй ахсджиагдӕр у, буар та – дарӕсӕй. 24Акӕсут-ма халӕттӕм: уыдон нӕдӕр тауынц, нӕдӕр кӕрдынц, нӕдӕр сын гонтӕ ӕмӕ хордӕттӕ ис, ӕмӕ сӕ Хуыцау хӕссы. Сымах та цас зынаргъдӕр стут мӕргътӕй! 25Стӕй уӕ йӕ мӕтӕй йӕ цардыл бирӕ нӕ, фӕлӕ иу сахат бафтауын дӕр кӕй бон бауыдзӕн? 26Уӕдӕ кӕд гыццыл исты скӕнын уӕ бон нӕу, уӕд ӕндӕр хъуыддӕгтыл цы тыхсут? 27Акӕсут-ма, дидинджытӕ куыд рӕзынц, уымӕ: нӕдӕр кусынц, нӕдӕр ӕлвисынц. Зӕгъын уын: суанг Соломон, намысджын ӕмӕ хъӕздыг лӕг, уыдонӕй иуы хуызӕн дӕр нӕ арӕзта йӕхи. 28Абон чи ис, райсом та пецы ӕппӕрст чи уыдзӕн, уыцы быдираг кӕрдӕджы Хуыцау афтӕ кӕм фӕлынды, уым сымах та цас аивдӕр сфӕлынддзӕн, лӕмӕгъ уырнджытӕ! 29Уӕдӕ цы хӕрат, кӕнӕ цы нуазат, ууыл ма мӕт кӕнут ӕмӕ ма тыхсут. 30Ӕппӕт уыдӕттӕ агурынц ацы дунейы муртаттӕ, сымахӕн та уӕ Фыд зоны, уыдӕттӕ уӕ кӕй хъӕуынц, уый. 31Агурут Йӕ Паддзахад, ӕмӕ уын лӕвӕрд уыдзысты уыдӕттӕ дӕр. 32Ма тӕрс, чысыл дзуг – уӕ Фыды фӕндон у сымахӕн Паддзахад раттын. 33Ауӕй кӕнут уӕ мулк ӕмӕ йӕ мӕгуыртӕн раттут. Уӕхицӕн саразут, хӕррӕгъ чи нӕ кӕны, ахӕм ӕвӕрӕндӕттӕ; ӕрӕмбырд кӕнут ӕнӕихсигӕ хӕзнатӕ уӕлӕрвты – уым сӕм хуыснӕг нӕ баирвӕзы ӕмӕ сӕ рӕмпӕг нӕ хӕры. 34Уымӕн ӕмӕ уӕ хӕзна кӕм ис, уым уыдзӕн уӕ зӕрдӕ дӕр. 35Цӕттӕ ут алцӕмӕй дӕр – ут ронӕлвӕст ӕмӕ судзӕнт уӕ рухсгӕнӕнтӕ. 36Чындзӕхсӕвӕй сӕ хицауы ӕрцыдмӕ чи ӕнхъӕлмӕ кӕсы, ут уыцы адӕмы хуызӕн – хицау куы ӕрцӕуа ӕмӕ куы бахойа, уӕд ын уайтӕккӕ дуар байгом кӕндзысты. 37Тӕхудиаг сты, хӕдзары хицау куы ӕрцӕуа, уӕд фынӕйӕ кӕй нӕ ӕрӕййафа, уыцы цагъартӕ. Ӕцӕг уын зӕгъын, йӕхи бафистӕг кӕндзӕн, фынгмӕ сӕ бахондзӕн ӕмӕ сын райдайдзӕн кӕстӕриуӕг кӕнын. 38Суанг ӕмбисӕхсӕв кӕнӕ фӕсӕмбисӕхсӕв куы ӕрцӕуа ӕмӕ сӕ фынӕйӕ куы нӕ ӕрӕййафа, уӕд уыцы цагъартӕ уыдзысты тӕхудиаг. 39Сымахӕн зындгонд у: хуыснӕг кӕцы сахатыл ӕрцӕудзӕн, уый хӕдзары хицау куы зыдтаид, уӕд йӕ хӕдзар фӕкъахын нӕ бауагътаид. 40Ӕмӕ сымах дӕр цӕттӕ ут, уымӕн ӕмӕ ӕнхъӕл кӕд нӕ уат, уӕд ӕрцӕудзӕн Адӕймаджы Фырт». 41Уӕд Петр загъта: «Хицау, махӕн дзурыс ацы фӕсномыг ныхас ӕви ӕппӕтӕн дӕр?» 42Хицау загъта: «Чи у иузӕрдион ӕмӕ зондджын хӕдзаргӕс? Хӕринаг сын афоныл дӕттыны тыххӕй хӕдзары хицау йӕ цагъартӕн хистӕрӕй кӕй сӕвӕрдзӕн? 43Тӕхудиаг уыдзӕн уыцы цагъар, йӕ хицау куы ӕрцӕуа, уӕд йӕ фӕдзӕхст ӕххӕстгӕнгӕ кӕй ӕрӕййафа. 44Ӕцӕг уын зӕгъын, йеппӕт исбон бакӕндзӕн уый бар. 45Фӕлӕ уыцы цагъар хинымӕр афтӕ куы зӕгъа: „Мӕ хицау рӕхджы не 'рцӕудзӕн", ӕмӕ куы байдайа фӕсдзӕуин нӕлгоймӕгтӕ ӕмӕ сылгоймӕгты нӕмын, нуазын ӕмӕ расыг кӕнын, 46Уӕд уыцы цагъарӕн йӕ хицау ӕрцӕудзӕн, кӕд ӕм не 'нхъӕлмӕ кӕса, уыцы бон, ӕмӕ ӕнхъӕл кӕд нӕ уа, уыцы сахат, ӕгъатырӕй йӕ бафхӕрдзӕн ӕмӕ йын мӕнгӕрдты хал ахӕрын кӕндзӕн. 47Йӕ хицауы фӕнд чи зыдта, афтӕмӕй цӕттӕ чи нӕ разынд ӕмӕ йын йӕ фӕндон чи нӕ сӕххӕст кодта, уыцы цагъар баййафдзӕн тынг над. 48Йӕ хицауы фӕнд чи нӕ зыдта, афтӕмӕй нады аккаг митӕ чи бакодта, уый та къаддӕр над баййафдзӕн. Бирӕ лӕвӕрд кӕмӕн у, уымӕй бирӕ домд цӕудзӕн, ӕмӕ йӕ бӕрны бирӕ кӕмӕн ис, уымӕй фылдӕр ӕрцагурдзысты. 49Ӕз ӕрцыдтӕн зӕххыл арт бандзарынмӕ, ӕмӕ Мӕ куыд тынг фӕнды, цӕмӕй ссудза ныридӕгӕн! 50Хъизӕмӕртты аргъуыдӕй Мыл хъуамӕ саргъуыдӕуа, ӕмӕ цӕй уынгӕджы дӕн, цалынмӕ уый не 'рцӕуа, уӕдмӕ! 51Сымах афтӕ ӕнхъӕл стут, ӕмӕ зӕхмӕ фидыд ӕрхӕссынмӕ ӕрцыдтӕн? Уый нӕ, зӕгъын уын, фӕлӕ байуарынмӕ. 52Уымӕн ӕмӕ нырӕй фӕстӕмӕ иу хӕдзары фондз фӕхицӕнтӕ уыдзысты: ӕртӕйӕ – дыууӕйы ныхмӕ, дыууӕйӕ та – ӕртӕйы ныхмӕ. 53Фыд уыдзӕн йӕ фырты ныхмӕ, фырт йӕ фыды ныхмӕ, мад йӕ чызджы ныхмӕ, чызг йӕ мады ныхмӕ, ӕфсин йӕ чындзы ныхмӕ, чындз йе 'фсины ныхмӕ». 54Йесо ма адӕмӕн дӕр загъта: «Ныгуылӕнӕй мигъ ссӕугӕ куы фенут, уӕд уайтӕккӕ фӕзӕгъут: „Къӕвда уыдзӕн", ӕмӕ вӕййы афтӕ. 55Хуссарӕй дымгӕ куы фӕдымы, уӕд фӕзӕгъут: „Ӕнтӕф уыдзӕн", ӕмӕ вӕййы афтӕ. 56Цӕстмӕхъустӕ! Зӕххыл ӕмӕ арвыл цы уынут, уый иртасын куы зонут, уӕд ныры рӕстӕг раиртасын уӕ бон цӕуылнӕ у? 57Раст цы у, уый уӕхӕдӕг цӕуылнӕ зонут? 58Дӕ зылынгӕнӕгимӕ хицӕуттӕм куы цӕуай, уӕд архай фӕндагыл йемӕ бафидауыныл; науӕд дӕ бакӕндзӕн тӕрхонгӕнӕгмӕ, тӕрхонгӕнӕг дӕ ратдзӕн хъахъхъӕнӕгмӕ, ӕмӕ дӕ уый баппардзӕн ахӕстоны. 59Зӕгъын дын: цы бафидын дӕ хъӕуы, уый фӕстаг лептӕйы онг цалынмӕ раттай, уӕдмӕ нӕ рацӕудзынӕ уырдыгӕй».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\