Лука 16

1Уӕд Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн Йесо загъта: «Иу хъӕздыг лӕг йӕ исбонӕн дардта уынаффӕгӕнӕг, ӕмӕ йын загътой, дӕ мулк дын хӕлӕттаг кӕны, зӕгъгӕ. 2Уӕд ӕм басидт ӕмӕ йын загъта: „Уый цытӕ хъусын дӕу тыххӕй? Дӕ бӕрны цы уыди, уый мын нымадӕй равдис. Уымӕн ӕмӕ нырӕй фӕстӕмӕ исбонӕн уынаффӕгӕнӕг нал уыдзынӕ". 3Уӕд уынаффӕгӕнӕг хинымӕр загъта: „Цы кӕнон? Мӕ хицау мӕ йӕ исбонӕн уынаффӕгӕнӕджы бынатӕй исы. Зӕхх къахын мӕ бон нӕу, мӕгуыргурӕй цӕрын мӕм худинаг кӕсы. 4Фӕлӕ уынаффӕгӕнӕг куы нал уон, уӕд-иу мӕ цӕмӕй суазӕг кӕной, уый тыххӕй цы бакӕнын хъӕуы, уый зонын". 5Ӕмӕ йӕ хицауы хӕсджынтӕй алкӕмӕ дӕр фӕдзырдта хицӕнӕй. Фыццаджы бафарста: „Мӕ хицауӕй цас дарыс?" 6Уый йын дзуапп радта: „Фондзыссӕдз дурыны зети". Уӕд ын загъта: „Айс дӕ гӕххӕтт, сбад ӕмӕ рӕвдздӕр ныффысс: дӕс ӕмӕ дыууиссӕдз". 7Уый фӕстӕ бафарста иннӕйы: „Ды та цас дарыс?" Уый дзуапп радта: „Фондзыссӕдз гуыффӕйы мӕнӕу". Загъта йын: „Айс дӕ гӕххӕтт ӕмӕ ныффысс: цыппарыссӕдз". 8Ӕмӕ хицау раппӕлыд мӕнгард уынаффӕгӕнӕгӕй, ӕрхъуыдыджын ми кӕй бакодта, уый тыххӕй. Уымӕн ӕмӕ ацы дунейы хъӕбултӕ сӕхи хуызӕттимӕ хъуыддӕгтӕ куы фӕкӕнынц, уӕд рухсы хъӕбултӕй ӕрхъуыдыджындӕр вӕййынц. 9Ӕз дӕр уын зӕгъын: скӕнут уӕхицӕн хӕлӕрттӕ ӕнӕраст мулчы фӕрцы, цӕмӕй уӕм мулк куы нал уа, уӕд уӕ уыдон суазӕг кӕной мыггагмӕйы хӕдзӕртты. 10Чысыл хъуыддаджы иузӕрдион чи у, уый стыры дӕр иузӕрдион у, чысыл хъуыддаджы мӕнгард чи у, уый стыры дӕр мӕнгард у. 11Уӕдӕ кӕд ӕнӕраст мулкыл иузӕрдион нӕ разындыстут, уӕд уын ӕцӕг мулк уӕ бӕрны чи бакӕндзӕн? 12Ӕмӕ кӕд искӕй мулкыл иузӕрдион нӕ разындыстут, уӕд уын уӕхи мулк чи ратдзӕн? 13Никӕцы цагъары бон у дыууӕ хицауӕн кусын – сӕ иуӕй йе сӕфт уындзӕн, иннӕйы та уарздзӕни, кӕнӕ сӕ иуыл иузӕрдион уыдзӕн, иннӕйы та ницӕмӕ дардзӕн. Уӕ бон нӕ бауыдзӕни Хуыцауӕн ӕмӕ мулкӕн кусын». 14Ӕппӕт уыдӕттӕ фехъуыстой ӕхцауарзӕг фарисейтӕ ӕмӕ Йыл худтысты. 15Йесо сын загъта: «Адӕмы раз уӕхи рӕстгӕнджытӕй ӕвдисут, фӕлӕ уын Хуыцау уӕ зӕрдӕтӕ зоны. Уымӕн ӕмӕ адӕммӕ кадджын цы у, уый Хуыцауы цӕсты ӕлгъаг у. 16Моисейы Ӕгъдау ӕмӕ пехуымпартӕ Иоанны заманы онг уыдысты. Уӕдӕй фӕстӕмӕ хъуыстгонд цӕуы Хуыцауы Паддзахады уац, ӕмӕ йӕм алчидӕр ӕппӕт хъарутӕй архайы бацӕуыныл. 17Фӕлӕ Ӕгъдауӕй иу хахх фӕхъӕуыны фӕлтау арв ӕмӕ зӕхх ӕнцондӕрӕй фесӕфдзысты. 18Йӕ усы чи ауадза ӕмӕ ӕндӕр ус чи ракура, уый хӕтгӕ кӕны. Йӕ мойӕ хицӕнгонд усы чи ракура, уый дӕр хӕтгӕ кӕны. 19Уыдис иу хъӕздыг лӕг, йӕхи фӕлыста зынаргъ ӕмӕ рӕсугъд дарӕсӕй, кодта бухъцард. 20Йӕ кулдуары цур та хуыссыд иу мӕгуыр лӕг, йӕ ном – Лазыр. Йӕ буар ӕгасӕй дӕр фӕци хӕфдзӕстыты бын. 21Лазыр бӕллыд, хъӕздыджы фынгӕй цы муртӕ хауд, уыдонӕй бафсӕдынмӕ; ӕрбацыдысты-иу ӕм куыйтӕ ӕмӕ йын стӕрдтой йӕ хӕфдзӕстытӕ. 22Амард мӕгуыр лӕг, ӕмӕ йӕ зӕдтӕ ахастой Авраамы хъӕбысмӕ. Амард хъӕздыг дӕр ӕмӕ йӕ баныгӕдтой. 23Зындоны хъизӕмар кӕнгӕйӕ, уый акаст ӕмӕ дардмӕ ауыдта Авраамы, йӕ фарсмӕ та – Лазыры. 24Ӕмӕ ныхъхъӕр кодта: „Мӕ фыдӕл Авраам! Фӕтӕригъӕд мын кӕн ӕмӕ мӕм Лазыры рарвит, йе 'нгуылдз стула доны ӕмӕ мын ме 'взаг асатӕг кӕна, уымӕн ӕмӕ ӕз хъизӕмар кӕнын ацы арты". 25Фӕлӕ йын Авраам загъта: „Мӕ хъӕбул, ды дӕ царды хорзӕхтӕ кӕй райстай, Лазыр та дзы хъизӕмар кӕй бавзӕрста, уый ӕрымыс. Ныр Лазыр ам рӕвдыд у, ды та удхар кӕныс. 26Стӕй ма не 'хсӕн ис стыр сӕрсӕфӕн, цӕмӕй, ардыгӕй сымахмӕ ацӕуын кӕй бафӕнда, уыдонӕн ма бантыса, ӕмӕ сымахӕй дӕр махмӕ ма цӕуой". 27Уӕд хъӕздыг загъта: „Уӕдӕ дын лӕгъстӕ кӕнын, мӕ фыдӕл, Лазыры арвит мӕ фыды хӕдзармӕ. 28Фондз ӕфсымӕры мын ис; уадз ӕмӕ сын зӕгъа, цӕмӕй уыдон дӕр ацы удхары бынатмӕ ма бахауой". 29Авраам ын загъта: „Уыдонӕн ис Моисей ӕмӕ пехуымпартӕ; хъусӕнт сӕм". 30Уый йын загъта: „Нӕ, мӕ фыдӕл Авраам! Мӕрдтӕй сӕм исчи куы ӕрцӕуа, уӕд ӕрфӕсмон кӕндзысты". 31Авраам ын дзуапп радта: „Моисей ӕмӕ пехуымпартӕм кӕм нӕ хъусынц, уым, мӕрдтӕй исчи райгас, зӕгъгӕ, уӕд ууыл дӕр нӕ баууӕнддзысты"».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\