Лука 18

1Ӕдзух кувын кӕй ӕмбӕлы ӕмӕ хъынцъым кӕнын кӕй нӕ хъӕуы, уый тыххӕй сын Йесо загъта фӕсномыг ныхас: 2«Иу сахары уыди, Хуыцауӕй чи нӕ тарст ӕмӕ адӕмӕй дӕр ӕфсӕрмы чи нӕ кодта, ахӕм тӕрхонгӕнӕг. 3Уыцы сахары цардис иу идӕдз сылгоймаг. Уый-иу арӕх ӕрцыди тӕрхонгӕнӕгмӕ ӕмӕ йын дзырдта: „Мӕ ныхмӕлӕууӕгӕй мӕ фервӕзын кӕн". 4Фӕлӕ йӕм тӕрхонгӕнӕг цасдӕр рӕстӕг йӕ хъус не 'рдардта. Ӕппынфӕстаг загъта йӕхицӕн: „Ӕз Хуыцауӕй дӕр нӕ тӕрсын ӕмӕ адӕмӕй дӕр не 'фсӕрмы кӕнын. 5Фӕлӕ мӕ уыцы идӕдз ус ӕнцой нал уадзы ӕмӕ йын баххуыс кӕнон, цӕмӕй мӕм мауал цӕуа, мауал мӕ фӕлмӕцын кӕна"». 6Хицау загъта: «Хъусут, ӕнӕраст тӕрхонгӕнӕг цы зӕгъы, уымӕ? 7Уӕдӕ Хуыцауӕн ӕхсӕвӕй-бонӕй лӕгъстӕ чи кӕны, Йӕ уыцы ӕвзӕрстыты нӕ бахъахъхъӕндзӕн, ӕви? Мыййаг, афтӕ бакӕндзӕн, ӕмӕ Йӕм бирӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсой? 8Зӕгъын уын, рӕхджы сын баххуыс кӕндзӕн. Фӕлӕ Адӕймаджы Фырт куы ӕрцӕуа, уӕд ма зӕххыл уырнындзинад ссардзӕн, цымӕ?» 9Йӕхи рӕстгӕнӕгыл чи нымадта ӕмӕ иннӕты чи ницӕмӕ дардта, уыдонӕн дӕр Йесо загъта ахӕм фӕсномыг ныхас: 10«Дыууӕ адӕймаджы бацыдысты Кувӕндонмӕ бакувынмӕ: сӕ иу – фарисей, иннӕ – хъалонисӕг. 11Фарисей ӕрлӕууыд ӕмӕ куывта хинымӕр: „Хуыцау, бузныг дӕн Дӕуӕй, ӕз иннӕ адӕмау стигъӕг, ӕнӕраст, хӕтаг, кӕнӕ ацы хъалонисӕджы хуызӕн кӕй нӕ дӕн, уый тыххӕй. 12Ком дарын къуыри дыууӕ хатты; меппӕт ӕфтиаджы дӕсӕймаг хай дӕттын Дӕуӕн". 13Хъалонисӕг та лӕууыди дӕрддзӕф, уӕларвмӕ скӕсын дӕр нӕ уӕндыд, фӕлӕ йӕ риу хоста ӕмӕ дзырдта: „Хуыцау, ныббар мын, ӕз тӕригъӕдджын дӕн". 14Зӕгъын уын, йӕ хӕдзармӕ Хуыцауӕй хатыргондӕй хъалонисӕг ацыди, фарисей та – нӕ. Уымӕн ӕмӕ йӕхи уӕлдӕр чи ӕвӕры, уый ӕрныллӕг уыдзӕн, йӕхи чи ныллӕг кӕны, уый та сбӕрзонд уыдзӕн». 15Йесомӕ хуыдтой сабиты дӕр, цӕмӕй сыл бандзӕва, фӕлӕ ахуыргӕнинӕгтӕ уый куы федтой, уӕд сӕ нӕ уагътой. 16Йесо сабитӕм басидт ӕмӕ загъта: «Ӕрбауадзут Мӕм сывӕллӕтты, ма сӕ хъыгдарут, уымӕн ӕмӕ Хуыцауы Паддзахад уыдоны хуызӕтты у. 17Ӕцӕг уын зӕгъын: Хуыцауы Паддзахадыл сывӕллонау чи нӕ баууӕнда, уый йӕм нӕ бацӕудзӕн». 18Иу хицау Йесойы бафарста: «Хорз Ахуыргӕнӕг, мыггагмӕйы цард райсынӕн цы саразон?» 19Йесо йын дзуапп радта: «Цӕмӕн Мӕ хоныс хорз? Иунӕг Хуыцауы йеддӕмӕ хорз ничи у. 20Фӕдзӕхстытӕ зоныс: „Ма хӕт", „Ма амар", „Ма дав", „Мӕнгӕвдисӕн ма ныллӕуу", „Нымай дӕ фыд ӕмӕ дӕ мады"». 21Уый Йесойӕн загъта: «Ӕппӕт уыдӕттӕ ме 'взонджы бонтӕй нырмӕ ӕххӕст кӕнын». 22Йесо уый куы фехъуыста, уӕд ын зӕгъы: «Иу бакӕнинаг ма дын баззади: цыдӕриддӕр дӕм ис, уый ауӕй кӕн, байуар ӕй мӕгуыртыл, ӕмӕ дын уӕлӕрвты уыдзӕни хӕзна. Стӕй-иу раздӕх ӕмӕ цу Мӕ фӕдыл». 23Уый уыцы ныхӕстӕ куы фехъуыста, уӕд ӕрӕнкъард, уымӕн ӕмӕ тынг хъӕздыг уыди. 24Кӕй ӕрӕнкъард, уый Йесо куы федта, уӕд загъта: «Ӕвӕдза, бонджынтӕн куыд зын у Хуыцауы Паддзахадмӕ бацӕуын! 25Уымӕн ӕмӕ хъӕздыгӕн Хуыцауы Паддзахадмӕ бацӕуынӕй теуайӕн судзины быны иннӕрдӕм ахизын ӕнцондӕр у». 26Уыцы ныхӕстӕ чи фехъуыста, уыдон загътой: «Уӕдӕ чи фервӕздзӕн?» 27Йесо сын загъта: «Адӕмы бон цы нӕу, уый Хуыцауы бон у». 28Петр загъта: «Мӕнӕ мах ныууагътам алцыдӕр ӕмӕ рацыдыстӕм Дӕ фӕдыл». 29Йесо сын дзуапп радта: «Ӕцӕг уын зӕгъын: Хуыцауы Паддзахады сӕраппонд йӕ хӕдзар, кӕнӕ йӕ усы, кӕнӕ йе 'фсымӕрты, кӕнӕ йӕ ныййарджыты, кӕнӕ йӕ сывӕллӕтты чи ныууадза, уыдонӕй иунӕг ахӕм дӕр нӕй, 30Ӕмӕ ацы заманы дзӕвгар фылдӕр, ӕрцӕуинаг дунейы та мыггагмӕйы цард чи нӕ райса». 31Йесо фӕхибар кодта дыууадӕсы ӕмӕ сын загъта: «Ныр мах цӕуӕм Иерусалиммӕ, ӕмӕ Адӕймаджы Фырты тыххӕй пехуымпартӕ цыдӕриддӕр ныффыстой, уый сӕххӕст уыдзӕн: 32Адӕймаджы Фырт лӕвӕрд ӕрцӕудзӕни муртаттӕм, ӕмӕ Дзы фӕхынджылӕг кӕндзысты, бафхӕрдзысты Йӕ, фӕтутӕ Йыл кӕндзысты, 33Ехсӕй Йӕ фӕнӕмдзысты ӕмӕ Йӕ амардзысты, ӕмӕ ӕртыккаг бон райгас уыдзӕн». 34Фӕлӕ Йын Йӕ ныхӕстӕн ницы бамбӕрстой. Цӕуыл дзырдта, уыдӕттӕ сын ӕргом нӕ уыдысты ӕмӕ сӕм нӕ бахъардтой. 35Йесо Иерихонмӕ куы баввахс, уӕд иу куырм мӕгуыргур бадти фӕндаггӕрон. 36Йӕ цурты адӕм кӕй фӕцӕуынц, уый куы фехъуыста, уӕд бафарста: «Цы хабар у?» 37Загътой йын: «Назаретаг Йесо ӕрбацӕуы». 38Уӕд ныхъхъӕр кодта: «Йесо, Давиды Фырт, батӕригъӕд мын кӕн!» 39Разӕй цӕуджытӕ дзы домдтой, цӕмӕй ныссабыр уа, фӕлӕ уый ноджы тынгдӕр хъӕр кодта: «Давиды Фырт, батӕригъӕд мын кӕн!» 40Йесо ӕрлӕууыд ӕмӕ загъта, цӕмӕй Йӕм ӕй ӕрбакӕной. Ӕмӕ Йӕм куы ӕрбацыд, уӕд ӕй Йесо бафарста: 41«Цы дӕ фӕнды? Цы дын саразон?» Уый загъта: «Хицау, мӕн фӕнды мӕ цӕстытӕй ракӕсын». 42Йесо йын загъта: «Ракӕс! Дӕ уырнындзинад дӕ фервӕзын кодта». 43Куырм уайтӕккӕ ракаст йӕ цӕстытӕй ӕмӕ, Хуыцауы стаугӕйӕ, ацыд Йесойы фӕдыл. Адӕм уый куы федтой, уӕд сеппӕт дӕр скад кодтой Хуыцауӕн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\