Марк 7

1Йесомӕ ӕрӕмбырд сты фарисейтӕ, стӕй ма цалдӕр динамонӕджы, Иерусалимӕй чи рацыд, ахӕмтӕ. 2Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕй Йын иуӕй-иуты федтой чъизи, ома, ӕнӕхсад къухтӕй, хӕринаг хӕргӕ. 3Фарисейтӕ та, ӕппӕт иудейтау, сӕ фыдӕлты ӕгъдауыл хӕст сты, ӕмӕ сӕ къухтӕ цалынмӕ бӕстон цӕхсой, уӕдмӕ нӕ хӕрынц. 4Базарӕй куы ӕрцӕуынц, уӕд дӕр нӕ хӕрынц, цалынмӕ сӕхи цӕхсой, уӕдмӕ. Ӕмӕ ма хӕст сты бирӕ ӕндӕр ӕгъдӕуттыл дӕр: ӕхсынц къустӕ, дурынтӕ, ӕгтӕ ӕмӕ бандӕттӕ. 5Ӕмӕ фарисейтӕ ӕмӕ динамонджытӕ бафарстой Йесойы: «Дӕ ахуыргӕнинӕгтӕ фыдӕлты ӕгъдаумӕ гӕсгӕ цӕуылнӕ цӕрынц, чъизи къухтӕй цӕмӕн хӕрынц?» 6Йесо сын дзуапп радта: «Цӕстмӕхъустӕ, сымах тыххӕй Исай-пехуымпар Сыгъдӕг Фысты хорз загъта: „Ацы адӕм Мын кад кӕнынц дзыхӕй, сӕ зӕрдӕ та дард у Мӕнӕй. 7Дзӕгъӕлы Мӕм кувынц; цӕуыл ахуыр кӕнынц, уыдон адӕймаджы ӕрхъуыдыгонд ӕгъдӕуттӕ сты". 8Сымах ныууагътат Хуыцауы фӕдзӕхст, ӕмӕ хӕст стут адӕймаджы ӕрхъуыдыгонд ӕгъдӕуттыл». 9Ноджыдӕр сын загъта: «Уӕхи ӕгъдау ӕххӕст кӕныны сӕраппонд Хуыцауы фӕдзӕхст аивын хорз зонут. 10Уымӕн ӕмӕ Моисей загъта: „Нымай дӕ фыд ӕмӕ дӕ мады", ӕмӕ: „Йӕ фыды кӕнӕ йӕ мады ӕфхӕрӕг амӕлӕд". 11Сымах та куыд дзурут? Йӕ фыдӕн кӕнӕ йӕ мадӕн афтӕ чи зӕгъа, мӕнӕй цы хъуамӕ айстаис, уый корбан (ома, Хуыцауӕн лӕвар) у, зӕгъгӕ, 12Уымӕн нал дӕттут йӕ фыдӕн кӕнӕ йӕ мадӕн хорз ракӕныны бар. 13Афтӕмӕй Хуыцауы ныхас баивут, иннӕты дӕр кӕуыл ахуыр кӕнут, уӕ уыцы ӕгъдауӕй. Ноджы ма аразут бирӕ ӕндӕр ахӕм хъуыддӕгтӕ дӕр». 14Йесо ногӕй басидт адӕммӕ ӕмӕ сын загъта: «Байхъусут Мӕм уеппӕт дӕр ӕмӕ бамбарут! 15Адӕймаджы ӕддейӕ цы бацӕуы, уый йӕ нӕ чъизи кӕны, фӕлӕ дзы ӕддӕмӕ цы рацӕуы, уый йӕ кӕны чъизи. 16[Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд!]» 17Йесо адӕмы куы ныууагъта ӕмӕ хӕдзармӕ куы бацыд, уӕд Ӕй Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ бафарстой, цы фӕсномыг ныхас загъта, уымӕй. 18Уый сын дзуапп радта: «Ау, сымах дӕр афтӕ ӕнӕмбаргӕ стут? Ӕви йӕ нӕ зонут, адӕймаджы ӕддейӕ цы бацӕуы, уый йӕ кӕй нӕ чъизи кӕны? 19Уымӕн ӕмӕ йӕ зӕрдӕмӕ нӕ бацӕуы, фӕлӕ йӕ гуыбынмӕ ныфты, стӕй рацӕуы ӕддӕмӕ». Афтӕмӕй Йесо алы хӕринагӕй дӕр загъта, сыгъдӕг у, зӕгъгӕ. 20Ноджы ма загъта: «Зӕрдӕйӕ цы рацӕуы, уый чъизи кӕны адӕймаджы. 21Уымӕн ӕмӕ адӕймагӕн йӕ зӕрдӕйӕ рацӕуынц фыдвӕндтӕ, хӕтын, давын, марын, 22Кӕрӕф, фыдӕх, фӕлывд, ӕлгъаг хъуыддӕгтӕ, хӕлӕгцӕст, хахуыр, сӕрыстырдзинад, ӕдылы митӕ. 23Ӕппӕт уыцы хӕрам рацӕуы зӕрдӕйӕ ӕмӕ чъизи кӕны адӕймаджы». 24Йесо араст уырдыгӕй, ӕмӕ ӕрцыди Тиры зӕхмӕ. Уым бацыд иу хӕдзармӕ. Фӕндыд Ӕй, уым кӕй ис, уый куыд мачи базона, фӕлӕ Йӕ къухы нӕ бафтыд. 25Йесойы тыххӕй уайтӕккӕ фехъуыста, йӕ чызг хӕйрӕджджын кӕмӕн уыд, иу ахӕм сылгоймаг; ӕрцыд ӕмӕ йӕхи Уый къӕхтӕм ӕрӕппӕрста. 26Уыцы сылгоймаг та уыди муртат, Сириаг Финикийӕ. Ӕмӕ Йесойӕн лӕгъстӕ кодта йӕ чызгӕй йын дӕлимоны расурыны тыххӕй. 27Йесо йын загъта: «Уадз ӕмӕ уал сывӕллӕттӕ бафсӕдой. Хорз нӕу сывӕллӕтты къӕбӕр райсын ӕмӕ йӕ куыйтӕн аппарын». 28Сылгоймаг Ын дзуапп радта: «О, Хицау, фӕлӕ куыйтӕ дӕр фынджы бын фӕхӕрынц, сывӕллӕтты фынгӕй цы муртӕ ӕрхауы, уыдон». 29Уӕд ын Йесо загъта: «Ахӕм дзуаппы фӕстӕ цу, дӕлимон рацыди дӕ чызгӕй». 30Сылгоймаг хӕдзармӕ куы ӕрцыд, уӕд федта: йӕ хъӕбул хуыссы хуыссӕныл, дӕлимон дзы рацыд. 31Йесо Тиры зӕххӕй рацыди Сидоныл, ӕмӕ, Дӕссахарыл цӕугӕйӕ, рахызти Галилейаг денджызмӕ. 32Ӕркодтой Йӕм гуылӕвзаг къуырмайы ӕмӕ Дзы куырдтой, цӕмӕй йыл Йӕ къух ӕрӕвӕра. 33Йесо йӕ фӕхибар кодта, Йе 'нгуылдзтӕ къуырмайы хъусты фӕтъыста, ӕрту кодта ӕмӕ йын бавнӕлдта йе 'взагмӕ. 34Стӕй скаст уӕларвмӕ, арф ныуулӕфыд ӕмӕ загъта: «Эффата». Ома: «Байгом у». 35Ӕмӕ уайтӕккӕ байгом сты къуырмайы хъустӕ, йе 'взаг суӕгъд, ӕмӕ райдыдта сыгъдӕг дзурын. 36Йесо сын бафӕдзӕхста, цӕмӕй уый тыххӕй макӕмӕн зӕгъой. Фӕлӕ сын цас фылдӕр фӕдзӕхста, уыйас фылдӕр хӕлиу кодтой уыцы хабар. 37Адӕм стыр дисы ӕфтыдысты ӕмӕ дзырдтой: «Ӕппӕт дӕр хорз кӕны. Къуырматӕн гом кӕны сӕ хъустӕ, ӕгомыгтӕн дӕтты ӕвзаг».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\