Матфей 3

1Уыцы рӕстӕг Аргъауӕг Иоанн Иудейаг ӕдзӕрӕг бӕстӕйы райдыдта адӕмӕн дзурын: 2«Ӕрфӕсмон кӕнут, уымӕн ӕмӕ ӕрхӕстӕг Уӕларвон Паддзахад». 3Иоанн уыди, Исай-пехуымпар рагагъоммӕ афтӕ кӕй тыххӕй загъта: «Ӕдзӕрӕг ран хъуысы фидиуӕджы хъӕлӕс: „Ӕрцӕттӕ кӕнут Хицауӕн фӕндаг, ӕмраст Ын скӕнут Йӕ цӕуӕнтӕ"». 4Иоанн дардта теуайы хъуынӕй дарӕс, йӕ астӕуыл та уыди гӕрзӕй рон; йӕ хойраг уыдысты мӕтыхтӕ ӕмӕ хъӕддаг мыд. 5Иерусалимӕй, ӕгас Иудейӕйӕ, Иорданы алфамбылайӕ ӕппӕт адӕм дӕр цыдысты Иоаннмӕ, 6Ӕргом кодтой сӕ тӕригъӕдтӕ, ӕмӕ сыл Иоанн аргъуыдта Иорданы цӕугӕдоны. 7Фарисейтӕ ӕмӕ йӕм саддукейтӕй бирӕтӕ саргъауынмӕ кӕй цӕуынц, уый куы федта, уӕд сын загъта: «Калмы цот! Чи уын бафтыдта уӕ зӕрдӕты ӕрцӕуинаг азарӕй лидзыны хъуыды? 8Зӕрдиагӕй кӕй ӕрфӕсмон кодтат, уый равдисут хъуыддагӕй. 9Ахӕм хъуыды уӕм ма ӕрцӕуӕд, ӕмӕ зӕгъат уӕхицӕн: „Нӕ фыдӕл Авраам у". Зӕгъын уын, Хуыцауӕн Йӕ бон у ацы дуртӕй дӕр Авраамӕн цот скӕнын. 10Фӕрӕт ныридӕгӕн бӕлӕстӕ бындзарӕй акалынмӕ цӕттӕ у: хорз дыргъ цы бӕласыл нӕ зайы, уый акалынц ӕмӕ йӕ баппарынц арты. 11Уӕ фӕсмоны тыххӕй уыл ӕз донӕй аргъауын, фӕлӕ мӕ фӕстӕ Чи ӕрбацӕуы, Уый мӕнӕй тыхджындӕр у – ӕз Ын Йӕ дзабыртӕ хӕссыны аккаг дӕр нӕ дӕн. Уый уыл аргъаудзӕни Сыгъдӕг Удӕй ӕмӕ артӕй. 12Йӕ фыййаг Йӕ къухы ис, ӕмӕ ссыгъдӕг кӕндзӕн Йӕ мус. Мӕнӕу бафснайдзӕн Йӕ хордоны, зыгуым та басудздзӕн ӕнӕхуысгӕ арты». 13Уӕд Йесо Галилейӕ ӕрцыд Иорданмӕ, цӕмӕй Йыл Иоанн саргъауа. 14Иоанн та Йӕ урӕдта ӕмӕ Йын дзырдта: «Хъуамӕ Ды саргъауай мӕныл, Ды та мӕнмӕ ӕрцыдтӕ?» 15Фӕлӕ йын Йесо дзуапп радта: «Ныртӕккӕ Мӕ бауадз. Уымӕн ӕмӕ мах Хуыцауы алы домӕн дӕр афтӕ хъуамӕ сӕххӕст кӕнӕм». Ӕмӕ Йӕ уӕд Иоанн бауагъта. 16Йесо куы саргъуыдта ӕмӕ уайтӕккӕ донӕй куы рахызт, уӕд Йӕ сӕрмӕ фегом арвы дуар, ӕмӕ федта Хуыцауы Уды бӕлонау ӕрцӕйцӕугӕ ӕмӕ Йыл ӕрцӕйбадгӕ. 17Ӕмӕ уӕлӕрвтӕй ӕрыхъуысти хъӕлӕс: «Ай, Кӕуыл аудын, Мӕ уыцы уарзон Фырт у». @Hdr Fst Chp = 3


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\