Матфей 5

1Йесо адӕмы куы федта, уӕд ссыди хохмӕ. Куы ӕрбадт, уӕд Ыл ӕрӕмбырд сты Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ, 2Ӕмӕ сӕ райдыдта ахуыр кӕнын: 3«Тӕхудиаг сты, йе скаст ӕрмӕст Хуыцаумӕ кӕмӕн у – Уӕларвон Паддзахад уыдоны у. 4Тӕхудиаг сты кӕуджытӕ – уыдон баййафдзысты рӕвдыд. 5Тӕхудиаг сты ӕвӕлмастӕ – зӕхх уыдоны хай бауыдзӕн. 6Тӕхудиаг сты, стонгау ӕмӕ дойныйау Хуыцауы рӕстдзинадӕй бафсӕдынмӕ чи бӕллы, уыдон – Хуыцау сӕ бафсаддзӕн. 7Тӕхудиаг сты хатыргӕнджытӕ – уыдон уыдзысты хатыргонд. 8Тӕхудиаг сты сыгъдӕгзӕрдӕтӕ – уыдон фендзысты Хуыцауы. 9Тӕхудиаг сты фидауынгӕнджытӕ – Хуыцау сӕ схондзӕн Йӕ хъӕбултӕ. 10Тӕхудиаг сты рӕстдзинады тыххӕй ӕфхӕрд ӕййафджытӕ – Уӕларвон Паддзахад уыдоны у. 11Тӕхудиаг уыдзыстут, Мӕн тыххӕй уын фидис куы кӕной ӕмӕ уӕ куы ӕфхӕрой, алы ӕвзӕртӕ уыл куы мысой, уӕд. 12Цин кӕнут ӕмӕ райут – уӕлӕрвты уӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсы стыр хорзӕх. Афтӕ ӕфхӕрдтой, уӕ размӕ цы пехуымпартӕ уыди, уыдоны дӕр. 13Сымах стут дунейы цӕхх. Фӕлӕ цӕххӕн йӕ ад куы фесӕфа, уӕд ма йӕ цӕмӕй сцӕхджын кӕндзынӕ? Адӕмы къӕхты бынмӕ аппарыны йеддӕмӕ ницӕмӕнуал бӕззы. 14Сымах стут дунейы рухс. Хохы сӕрыл цы сахар ис, уымӕн бамбӕхсӕн нӕй. 15Ӕмӕ цырагъ куы ссудзынц, уӕд ӕй дурыны бын не 'вӕрынц, фӕлӕ цырагъдарӕныл, ӕмӕ хӕдзары алкӕмӕн дӕр рухс кӕны. 16Афтӕ ӕрттивӕд уӕ рухс адӕмы раз, цӕмӕй уыной уӕ хорз хъуыддӕгтӕ ӕмӕ кад кӕной уӕ Уӕларвон Фыдӕн. 17Сымах афтӕ ӕнхъӕл ма ут, ӕмӕ Ӕз Моисейы Ӕгъдау кӕнӕ пехуымпарты ахуырад аивынмӕ ӕрцыдтӕн. Ӕз сӕ аивынмӕ не 'рцыдтӕн, фӕлӕ сӕ сӕххӕст кӕнынмӕ. 18Ӕцӕг уын зӕгъын: цалынмӕ арв ӕмӕ зӕхх сты, уӕдмӕ Ӕгъдауӕй тӕккӕ къаддӕр дамгъӕ кӕнӕ иу хахх дӕр нӕ фӕхъӕудзӕн – ӕппӕт дӕр сӕххӕст уыдзӕни. 19Уӕдӕ ацы тӕккӕ къаддӕр фӕдзӕхстытӕн сӕ иуы дӕр чи фехала ӕмӕ адӕмы дӕр афтӕ бакӕныныл чи сардауа, уый къаддӕрыл нымад уыдзӕн Уӕларвон Паддзахады. Фӕлӕ сӕ чи сӕххӕст кӕна ӕмӕ сӕ адӕмӕн дӕр чи бацамона, уый Уӕларвон Паддзахады нымад уыдзӕни стырыл. 20Зӕгъын уын: динамонджытӕ ӕмӕ фарисейтӕй коммӕгӕсдӕр куы нӕ уат Хуыцауӕн, уӕд Уӕларвон Паддзахадмӕ нӕ бацӕудзыстут. 21Сымах фехъуыстат, рагон адӕмӕн цы загъд уыди, уый: „Ма амар; чи амара, уый дзуапп дӕтдзӕн тӕрхоны раз". 22Ӕз та уын зӕгъын: йе 'фсымӕрмӕ [ӕнӕхъуаджы] чидӕриддӕр мӕсты кӕна, уый дзуапп дӕтдзӕни тӕрхоны раз; йе 'фсымӕрӕн „ницӕйаг" чи зӕгъа, уый дзуапп дӕтдзӕни синедрионы раз; „ӕнӕзонд" ын чи зӕгъа, уымӕ та ӕнхъӕлмӕ кӕсы зындоны арт. 23Уӕдӕ ды дӕ нывондимӕ нывондхӕссӕнмӕ куы ӕрцӕуай, ӕмӕ дӕм де 'фсымӕр цӕйдӕр тыххӕй кӕй фӕхъыг, уый дӕ зӕрдыл куы ӕрлӕууа, 24Уӕд дӕ нывонд ныууадз нывондхӕссӕны раз, ацу, бафидау уал де 'фсымӕримӕ, стӕй раздӕх ӕмӕ ӕрхӕсс дӕ нывонд. 25Бафидау ӕвӕстиатӕй дӕ зылынгӕнӕгимӕ, цалынмӕ йемӕ тӕрхондонмӕ цӕуыс, уӕдмӕ; науӕд дӕ бакӕндзӕн тӕрхонгӕнӕгмӕ, тӕрхонгӕнӕг дӕ ратдзӕн хъахъхъӕнӕгмӕ, ӕмӕ дӕ баппардзысты ахӕстоны. 26Ӕцӕг дын зӕгъын: цы бафидын дӕ хъӕуы, уый фӕстаг кодранты онг цалынмӕ раттай, уӕдмӕ нӕ рацӕудзынӕ уырдыгӕй. 27Сымах фехъуыстат, [рагон адӕмӕн] цы загъд уыди, уый: „Ма хӕт". 28Ӕз та уын зӕгъын: сылгоймагмӕ мондаджы цӕстӕй чидӕриддӕр кӕсы, уый ныридӕгӕн йӕ мидзӕрдӕйы фӕхӕтыд йемӕ. 29Дӕ рахиз цӕст дын тӕригъӕды хос куы уа, уӕд ӕй фелвас ӕмӕ йӕ аппар – хуыздӕр дын у дӕ уӕнгтӕй иу фесафын, цӕйнӕфӕлтау дын дӕ буар ӕгасӕй дӕр зындонмӕ баппӕрстӕуа. 30Ӕмӕ дын дӕ рахиз къух тӕригъӕды хос куы уа, уӕд ӕй акъуыр ӕмӕ йӕ аппар – хуыздӕр дын у дӕ уӕнгтӕй иу фесафын, цӕйнӕфӕлтау дӕ буар ӕгасӕй дӕр зындонмӕ бацӕуа. 31Ноджыдӕр загъд у: „Йӕ усы чи ауадза, уый йын раттӕд уагъды ӕвдисӕндар". 32Ӕз та уын зӕгъын: хӕтыны азым ӕм ма уӕд, уымӕй дарддӕр йӕ усы чидӕриддӕр ауадза, уый йӕ хӕтыныл ӕфтауы. Уагъд усы чи ракура, уый дӕр хӕтгӕ кӕны. 33Сымах ноджыдӕр фехъуыстат, рагон адӕмӕн ма цы загъд уыди, уый: „Дӕ сомы ма басӕтт, фӕлӕ Хуыцауӕн цӕй тыххӕй расомы кодтай, уый бакӕн". 34Ӕз та уын зӕгъын: ӕппындӕр сомы ма кӕнут – нӕдӕр арвӕй, уымӕн ӕмӕ уый Хуыцауы бадӕн у; 35Нӕдӕр зӕххӕй, уымӕн ӕмӕ уый Йӕ къӕхты ӕнцой у; нӕдӕр Иерусалимӕй, уымӕн ӕмӕ уый стыр Паддзахы сахар у. 36Дӕ сӕрӕй дӕр ма сомы кӕн, уымӕн ӕмӕ дӕ сӕрыхъуынтӕй иу ӕрду дӕр урс кӕнӕ сау скӕнын дӕ бон нӕу. 37Фӕлӕ уӕ „о" хъуамӕ уа „о", уӕ „нӕ" та – „нӕ"; уымӕй уӕлдай цы уа, уый та хӕйрӕгӕй у. 38Сымах фехъуыстат, цы загъд уыди, уый: „Цӕст къахӕгӕн йӕ цӕст къахинаг у ӕмӕ дӕндаг сӕттӕгӕн йӕ дӕндаг сӕттинаг у". 39Ӕз та уын зӕгъын: дӕ бафхӕрӕджы ныхмӕ ма рацу. Фӕлӕ дын дӕ рахиз ӕхсӕрфарс чи ныццӕва, уымӕ бадар иннӕ дӕр. 40Дӕ хӕдон байсыны тыххӕй дыл тӕрхондонмӕ чи бахъаст кӕна, уымӕн ратт дӕ пӕлӕз дӕр. 41Фӕндагыл дӕ йемӕ ӕвӕндонӕй чи акӕна, уыимӕ дыууӕ хатты фылдӕр ацу. 42Чи дӕ кура, уымӕн ратт, ӕмӕ дӕуӕй ӕфстау райсын кӕй фӕнды, ууыл дӕхи ма атигъ кӕн. 43Сымах фехъуыстат, цы загъд уыд, уый: „Уарз хионы ӕмӕ де сӕфт уын де знагӕй". 44Ӕз та уын зӕгъын: уарзут уе знӕгты, [уе 'лгъитджытӕн хорзӕх курут Хуыцауӕй, хорз кӕнут, сымахӕй йе сӕфт чи уыны, уыдонӕн,] кувут уе 'фхӕрджыты тыххӕй. 45Ӕмӕ уӕд уыдзыстут уӕ Уӕларвон Фыды хъӕбултӕ – Уый хур скӕсын кӕны хӕрзтыл дӕр ӕмӕ ӕвзӕртыл дӕр, къӕвда рауадзы рӕстытыл дӕр ӕмӕ тӕригъӕдджынтыл дӕр. 46Уымӕн ӕмӕ сымах чи уарзы, уыдоны куы уарзат, уӕд уын уый тыххӕй цавӕр хӕрзиуӕг уыдзӕни? Хъалонисджытӕ дӕр афтӕ нӕ кӕнынц, ӕви? 47Ӕмӕ кӕд ӕрмӕстдӕр уе 'фсымӕртӕн салам дӕттут, уӕд цы уадиссаг аразут? Муртаттӕ дӕр афтӕ нӕ кӕнынц, ӕви? 48Уӕдӕ ут ӕнаипп, уӕ Уӕларвон Фыд ӕнаипп куыд у, афтӕ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\