Матфей 6

1Уӕхи хизут, рӕстгӕнджытӕ кӕй стут, уый адӕмы цӕстмӕ ӕвдисынӕй, науӕд уын хорзӕх нӕ уыдзӕн уӕ Уӕларвон Фыдӕй. 2Уӕдӕ мӕгуырӕн куы ӕххуыс кӕнай, уӕд ӕй дӕрдты ма ныхъхъӕр кӕн. Афтӕ цӕстмӕхъустӕ кӕнынц синагогӕты ӕмӕ уынгты, цӕмӕй сын адӕм кад кӕной. Ӕцӕг уын зӕгъын: уыдон ныридӕгӕн райстой сӕ хорзӕх. 3Ды та мӕгуырӕн куы ӕххуыс кӕнай, уӕд дӕ галиу къух ма зонӕд, дӕ рахиз цы гӕнӕг у, уый. 4Уӕд де 'ххуысы хай уыдзӕни сусӕг, ӕмӕ дӕ Фыд, сусӕггаг уынӕг, дӕу схорзӕхджын кӕндзӕн [ӕргомӕй]. 5Ӕмӕ куы фӕкувут, уӕд цӕстмӕхъустау ма ут – уыдон уарзынц адӕмы цӕстмӕ синагогӕты ӕмӕ тигътыл лӕугӕйӕ кувын. Ӕцӕг уын зӕгъын: уыдон ныридӕгӕн райстой сӕ хорзӕх. 6Ды та куы фӕкувыс, уӕд бацу дӕ уатмӕ, сӕхгӕн дӕ дуар ӕмӕ бакув, цӕстӕй Кӕй нӕ уыныс, дӕ уыцы Фыдмӕ. Ӕмӕ дӕ Фыд, сусӕггаг уынӕг, дӕу схорзӕхджын кӕндзӕн [ӕргомӕй]. 7Кувгӕйӕ та муртаттау уӕлдай ма дзурут – уыдон ӕнхъӕл сты, зӕгъгӕ, бирӕ куы дзурой, уӕд сӕ куывд фехъуысдзӕни Хуыцаумӕ. 8Уыдоны ма бафӕзмут, уымӕн ӕмӕ Дзы нӕма ракурут, афтӕ уӕ Фыд фӕзоны, цы хъуаг стут, уый. 9Кувгӕ та кӕнут афтӕ: „Нӕ Уӕларвон Фыд, сыгъдӕг уӕд Дӕ ном. 10Ӕрцӕуӕд Дӕ Паддзахад. Уӕларвы куыд у, афтӕ зӕххыл дӕр уӕд Дӕ фӕндон. 11Абон дӕр нын ратт цӕрынваг къӕбӕр. 12Ныббар нын нӕ хӕстӕ, мах нӕ хӕсджынтӕн куыд барӕм, афтӕ. 13Ма нӕ бафтау фӕлварӕны, фыдбылызӕй нӕ бахиз. [Уымӕн ӕмӕ Паддзахад, тых ӕмӕ намыс мыггагмӕ дӕр Дӕу сты. Амен.]" 14Уымӕн ӕмӕ адӕмӕн сӕ тӕригъӕдтӕ куы ныббарат, уӕд сымахӕн дӕр уӕ Уӕларвон Фыд ныббардзӕн уӕ тӕригъӕдтӕ. 15Фӕлӕ адӕмӕн сӕ тӕригъӕдтӕ куы нӕ ныббарат, уӕд уын уӕ Фыд дӕр уӕ тӕригъӕдтӕ нӕ ныббардзӕн. 16Ком куы фӕдарут, уӕд цӕстмӕхъустау уӕхи ма хъуынтъыз кӕнут – уыдон ныттар кӕнынц сӕ цӕсгӕмттӕ, цӕмӕй адӕм феной, ком кӕй дарынц, уый. Ӕцӕг уын зӕгъын: уыдон ныридӕгӕн райстой сӕ хорзӕх. 17Ды та ком куы дарай, уӕд ныффас дӕ сӕр ӕмӕ цӕхс дӕ цӕсгом, 18Цӕмӕй ком кӕй дарыс, уый адӕм ма феной, фӕлӕ йӕ фена, цӕстӕй Кӕй нӕ уыныс, дӕ уыцы Фыд, ӕмӕ дӕ Фыд, сусӕг хъуыддӕгтӕ уынӕг, дӕу схорзӕхджын кӕндзӕн [ӕргомӕй]. 19Ма ӕмбырд кӕнут уӕхицӕн хӕзнатӕ зӕххыл – ам сӕ хӕрынц рӕмпӕг ӕмӕ згӕ, баирвӕзынц сӕм хуыснӕджытӕ ӕмӕ сӕ давынц. 20Фӕлӕ уӕхицӕн хӕзнатӕ ӕмбырд кӕнут уӕларвы – уым сӕ нӕдӕр рӕмпӕг хӕры, нӕдӕр згӕ, хуыснӕджытӕ дӕр сӕм нӕ баирвӕзынц ӕмӕ сӕ нӕ давынц. 21Уымӕн ӕмӕ уӕ хӕзна кӕм ис, уым уыдзӕн уӕ зӕрдӕ дӕр. 22Буарӕн йӕ рухсгӕнӕн цӕст у. Ӕмӕ дӕ цӕст сыгъдӕг куы уа, уӕд дӕ буар иууылдӕр рухс уыдзӕн. 23Фӕлӕ дӕ цӕст чъизи куы уа, уӕд дӕ буар иууылдӕр талынг уыдзӕн. Уӕдӕ дӕумӕ цы рухс ис, уый талынг кӕд у, уӕд талынг цавӕр у, цымӕ! 24Никӕй бон у дыууӕ хицауӕн кусын – сӕ иуӕй йе сӕфт уындзӕн, иннӕйы та уарздзӕни, кӕнӕ сӕ иуыл иузӕрдион уыдзӕн, иннӕйы та ницӕмӕ дардзӕн. Уӕ бон нӕ бауыдзӕни Хуыцауӕн ӕмӕ мулкӕн кусын. 25Уымӕ гӕсгӕ уын зӕгъын: ма мӕт кӕнут, фӕцӕрынӕн уӕ цы хойраг ӕмӕ нозт хъӕуы, нӕдӕр ууыл, нӕдӕр уӕ буарӕн дарӕсыл. Мыййаг, цард хойрагӕй ахсджиагдӕр нӕу, буар та – дарӕсӕй? 26Акӕсут-ма уӕларвон мӕргътӕм: уыдон нӕдӕр тауынц, нӕдӕр кӕрдынц, нӕдӕр хордӕтты хор ӕфснайынц, ӕмӕ сӕ уӕ Уӕларвон Фыд хӕссы. Сымах уыдонӕй бирӕ зынаргъдӕр не стут, ӕви? 27Стӕй уӕ йӕ мӕтӕй йӕ цардыл бирӕ нӕ, фӕлӕ иу сахат бафтауын дӕр кӕй бон бауыдзӕн? 28Дарӕсыл дӕр цы мӕт кӕнут? Акӕсут-ма, быдираг дидинджытӕ куыд рӕзынц, уымӕ: нӕдӕр кусынц, нӕдӕр ӕлвисынц. 29Зӕгъын уын: суанг Соломон, намысджын ӕмӕ хъӕздыг лӕг, уыдонӕй иуы хуызӕн дӕр нӕ арӕзта йӕхи. 30Абон чи ис, райсом та пецы ӕппӕрст чи уыдзӕн, уыцы быдираг кӕрдӕджы Хуыцау афтӕ кӕм фӕлынды, уым сымах не сфӕлынддзӕн, ӕви, лӕмӕгъ уырнджытӕ! 31Уӕдӕ мӕт ма кӕнут ӕмӕ ма дзурут: „Цы хӕрӕм?", „Цы нуазӕм?", „Нӕ уӕлӕ цы скӕнӕм?" 32Ӕппӕт уыдӕттӕ муртаттӕ агурынц; сымахӕн уӕ Уӕларвон Фыд зоны, ӕппӕт уыдӕттӕ уӕ кӕй хъӕуынц, уый. 33Фыццаджыдӕр агурут Хуыцауы Паддзахад ӕмӕ рӕстдзинад, ӕмӕ уын лӕвӕрд уыдзысты ӕппӕт уыдӕттӕ дӕр. 34Уӕдӕ мӕт ма кӕнут сомбоныл, уымӕн ӕмӕ сомбон йӕхӕдӕг тыхсдзӕн йӕ хъуагыл. Алы бонӕн дӕр йӕхи сагъӕстӕ ӕгъгъӕд сты.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\