Филиппӕгтӕм 3

1Ӕппынфӕстаг, ме 'фсымӕртӕ, цин кӕнут, Хицауимӕ кӕй стут, ууыл. Раздӕр уын цы дзырдтон, уый уӕм ногӕй фыссын мӕнӕн зын нӕу, сымах та фыдбылызӕй бахиздзӕн. 2Уӕхи хизут куыйтӕй, уӕхи хизут зианхӕссӕг кусджытӕй, уӕхи хизут, буарӕй хынджылӕггаг чи аразы, уыдонӕй. 3Мах стӕм ӕцӕг сунӕтгонд – кусӕм Хуыцауӕн, Йӕ Уд нӕ куыд аразы, афтӕ. Нӕ зӕрдӕ зӕххоныл нӕ дарӕм, фӕлӕ ӕппӕлӕм, Йесо Чырыстиимӕ кӕй стӕм, уымӕй. 4Ӕниу, мӕ бон у, ӕмӕ зӕххоныл дӕр дарон мӕ зӕрдӕ. Кӕд искӕмӕ афтӕ кӕсы, ӕмӕ зӕххоныл зӕрдӕ дарын йӕ бон у, уӕд мӕ бон та ноджы тынгдӕр у. 5Сунӕтгонд ӕрцыдтӕн мӕ царды ӕстӕм бон, дӕн израилаг адӕмӕй, Вениамины хӕдзарвӕндагӕй, дзуттӕгтӕй райгуырӕг дзуттаг, Ӕгъдау куыд ӕххӕст кодтон, уымӕ гӕсгӕ – фарисей, 6Диныл фырӕнувыдӕй – Аргъуан ӕфхӕрӕг, Ӕгъдаумӕ гӕсгӕ – ӕнӕфау рӕстгӕнӕг. 7Фӕлӕ мӕм раздӕр ӕфтиаг цы касти, уый Чырыстийы тыххӕй банымадтон ницӕуыл. 8Уый нӕ, фӕлӕ тӕккӕ зынаргъдӕр цы у, уый сӕраппонд – Йесо Чырыстийы базоныны сӕраппонд – ӕз ӕппӕт дӕр нымайын ницӕуыл. Чырыстийы тыххӕй ӕнӕхай фӕдӕн алцӕмӕй дӕр, ӕппӕт дӕр нымайын быроныл, цӕмӕй мӕ иунӕг хӕзна уа Чырысти, 9Ӕмӕ баиу уон Йемӕ. Ӕгъдауы руаджы адӕймаг цы рӕстадӕй схайджын вӕййы, ӕз уымӕ нал тырнын. Ӕз тырнын, Чырыстийыл ӕууӕндыны руаджы Хуыцау уырнджытӕн кӕй дӕтты, уыцы рӕстадмӕ. 10Мӕ нысан у Чырыстийы ӕмӕ мӕрдтӕй Йӕ райгасгӕнӕг тых базонын, Йӕ хъизӕмӕрттӕ бавзарын, Уый куыд амарди, афтӕ амӕлын, 11Цӕмӕй исты хуызы мӕрдтӕй райгас уон. 12Ӕз афтӕ нӕ зӕгъын, ӕмӕ ныридӕгӕн бахӕццӕ дӕн мӕ нысанмӕ, кӕнӕ ӕнаипп сдӕн; фӕлӕ згъорын размӕ, гӕнӕн ӕмӕ амалӕй хӕрзиуӕг мӕхи бакӕнынмӕ – Йесо Чырысти мӕ уый тыххӕй скодта йӕхион. 13Ӕфсымӕртӕ, ӕз афтӕ ӕнхъӕл нӕ дӕн, ӕмӕ мӕ хӕрзиуӕг ныридӕгӕн райстон. Ӕрмӕст, фӕстӕмӕ нӕ кӕсгӕйӕ, ныййарц дӕн размӕ – 14Згъорын нысанмӕ, Хуыцау Йесо Чырыстийы фӕрцы мӕн кӕй тыххӕй ӕрхуыдта, уыцы уӕларвон хӕрзиуӕг райсынмӕ. 15Уӕдӕ махӕй алцӕмӕй дӕр ӕххӕст чи у, уымӕ ахӕм хъуыды хъуамӕ уа. Кӕд истӕй фӕдыл ӕндӕр хъуыдыйыл хӕст стут, уӕд уын уый дӕр Хуыцау раргом кӕндзӕн. 16Уӕвгӕ, куыдфӕнды ма уӕд, дарддӕр дӕр цӕрӕм, цы нын бантыст, уымӕ гӕсгӕ. 17Ӕфсымӕртӕ, фӕзмут мӕн. Нӕхи уын цавӕрӕй равдыстам, ахӕм уагыл чи цӕры, уыдон сымахӕн уӕд фӕзминаг. 18Уымӕн ӕмӕ бирӕтӕ, – ӕз уын уыдоны тыххӕй арӕх дзырдтон, ныр та уын кӕугӕйӕ дзурын, – цӕрынц Чырыстийы дзуары знӕгтау. 19Уыдонӕн сӕ кӕрон – бынсӕфт, сӕ хуыцау – сӕ гуыбын, худинаг сӕм цы хъуамӕ кӕсид, уымӕй сты сӕрыстыр. Сӕ мӕт у зӕххон цардыл. 20Мах та уӕларвон бӕстӕгтӕ стӕм, уырдыгӕй ӕнхъӕлмӕ кӕсӕм Ирвӕзынгӕнӕгмӕ дӕр – Хицау Йесо Чырыстимӕ. 21Ӕппӕт басӕттын дӕр Йӕ бон кӕмӕй у, Йӕ уыцы хъаруйӕ Уый аивдзӕн нӕ лӕмӕгъ буар, скӕндзӕн ӕй Йӕ намысджын Буары халдих.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\