Филиппӕгтӕм 4

1Уӕдӕ зӕрдӕйӕ кӕй уындмӕ бӕллын, мӕ цин ӕмӕ мӕ хӕрзиуӕг чи у, мӕ уыцы уарзон ӕфсымӕртӕ, фидар лӕуут, Хицауыл ӕууӕндгӕйӕ. 2Хатын Эводимӕ, хатын Синтихимӕ: сымах Хицауимӕ стут, ӕмӕ ӕмбарут кӕрӕдзи. 3Дӕуӕй дӕр, мӕ иузӕрдион ӕмкусӕг, ӕххуыс курын уыцы сылгоймӕгтӕн. Сӕ нӕмттӕ царды чиныджы фыст кӕмӕн сты, уыцы Климент ӕмӕ мӕ иннӕ ӕмкусджыты ӕмрӕнхъ уыдон мӕнимӕ иумӕ тох кодтой фарны уац адӕммӕ хӕссыны сӕраппонд. 4Иудадзыг цин кӕнут, Чырыстиимӕ кӕй стут, ууыл; ӕмӕ ма уын ноджыдӕр зӕгъын – цин кӕнут. 5Ӕвӕлмас кӕй стут, уый зындгонд уӕд ӕппӕт адӕмӕн дӕр. Хицауӕн Йе 'рцыд хӕстӕг у. 6Мацӕуыл мӕт кӕнут, фӕлӕ алы хатт дӕр кувут Хуыцаумӕ, курут Дзы, бузныгӕй Йын ӕргом кӕнут уӕ хъуӕгтӕ, 7Ӕмӕ зонд кӕуыл не 'ххӕссы, Хуыцауы уыцы фарн бахъахъхъӕндзӕн уӕ зӕрдӕтӕ ӕмӕ уӕ зонд Йесо Чырыстиимӕ иугондӕй. 8Ӕппынфӕстаг, ме 'фсымӕртӕ, цыдӕриддӕр у ӕцӕг, уӕздан, раст, сыгъдӕг, уарзинаг, ӕхцон – цыдӕриддӕр нывыл ӕмӕ раппӕлинаг у, бӕллут уымӕ. 9Цӕуыл уӕ сахуыр кодтон, цы уын радтон, цы уын загътон, цавӕрӕй мӕ федтат, фӕзмут ӕппӕт уыдӕттӕ, ӕмӕ фарндӕттӕг Хуыцау уыдзӕн уемӕ. 10Бузныг дӕн Хицауӕй ӕмӕ мӕ цинӕн кӕрон нал ис, дзӕвгар рӕстӕджы фӕстӕ та мыл тыхсын кӕй райдыдтат, уый тыххӕй. Уӕвгӕ мыл кӕддӕриддӕр тыхстыстут, фӕлӕ уын фадат нӕ уыд. 11Хъуаг ӕййафын, зӕгъгӕ, уый тыххӕй уын нӕ зӕгъын – ӕз сахуыр дӕн, цы мӕм вӕййы, уый фагыл нымайыныл. 12Цӕрын зонын гӕвзыккӕй дӕр ӕмӕ фӕрныгӕй дӕр; сахуыр дӕн кӕддӕриддӕр ӕмӕ кӕмдӕриддӕр ӕфсӕстӕй ӕмӕ стонгӕй, парахатӕй ӕмӕ хъуагӕй цӕрыныл. 13Мӕ бон ӕппӕт дӕр у мӕнӕн тых дӕттӕг Чырыстиимӕ. 14Ӕниу мӕм мӕ зынты ӕххуысмӕ кӕй ӕрцыдыстут, уымӕй хорз бакодтат. 15Уӕхӕдӕг ӕй зонут, филиппӕгтӕ, фарны уац хъусын кӕнынмӕ куы бавнӕлдтон, уӕд Македонийӕ мӕ рацӕуыны фӕстӕ мын мӕ лӕггады тыххӕй иу аргъуан дӕр нӕ баххуыс кодта – ӕрмӕстдӕр мӕ сымах барӕвдыдтат. 16Сымах мын Фессалоникӕмӕ дӕр мӕ хъуаджы заман иу ӕмӕ дыууӕ хатты не 'рбарвыстат уе 'ххуысы хай. 17Ӕз уый хуынтӕ уӕ агурыны тыххӕй нӕ дзурын. Мӕн фӕнды, цӕмӕй уӕ хорз хъуыддӕгты номхыгъды фылдӕр кӕна ӕфтиаг. 18Ӕз райстон, ӕмӕ мӕм ис, цас мӕ хъӕуы, уымӕй фылдӕр. Цы мын рарвыстат, уый райстон Эпафродитӕй, ӕмӕ мӕм фаг ис. Уӕ хуын у хӕрздӕф нывондау, Хуыцауӕн фӕндиаг ӕмӕ ӕхсызгон. 19Йе стыр хъӕздыгадӕй Хуыцау баххӕст кӕндзӕн уӕ алы хъуаг дӕр Йесо Чырыстийы фӕрцы. 20Нӕ Фыд Хуыцауӕн кад уӕд мыггагӕй-мыггагмӕ! Амен. 21Саламтӕ раттут ӕппӕт сыгъдӕджытӕн – Йесо Чырыстиимӕ чи ис, уыдонӕн. Саламтӕ уын дӕттынц, мемӕ чи ис, уыцы ӕфсымӕртӕ. 22Саламтӕ уын дӕттынц ӕппӕт сыгъдӕджытӕ, уӕлдайдӕр та кесӕры хӕдзаронтӕ. 23Нӕ Хицау Йесо Чырыстийы хорзӕх уӕ уӕд.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\