Филимонмӕ 1

1Павелӕй, Йесо Чырыстийы сӕраппонд ахӕстӕй, ӕмӕ ӕфсымӕр Тимофейӕ – нӕ уарзон ӕмкусӕг Филимонмӕ, 2Нӕ [уарзон] хо Апфиамӕ, не 'мтохгӕнӕг Архиппмӕ, ӕмӕ дӕ хӕдзары цы аргъуан ӕмбырд кӕны, уымӕ. 3Хорзӕх ӕмӕ уын фарн нӕ Фыд Хуыцауӕй ӕмӕ Хицау Йесо Чырыстийӕ. 4Ӕз ӕдзух бузныг фӕзӕгъын мӕ Хуыцауӕн, мӕ куывды дӕу тыххӕй дӕр куы фӕкувын, уӕд. 5Уымӕн ӕмӕ ӕз хъусын, Хицау Йесойыл куыд тынг ӕууӕндыс, ӕппӕт сыгъдӕджыты цы уарзтӕй уарзыс, уый тыххӕй. 6Ӕз кувын, немӕ дын иумӕйаг цы уырнындзинад у, цӕмӕй уый ахъаз уа, Чырыстийы сӕраппонд хорзӕй саразын нӕ бон цы у, уый базонынӕн. 7Дӕ уарзт нын ӕрхаста стыр цин ӕмӕ нӕ ныфс бауагъта, уымӕн ӕмӕ ды, ме 'фсымӕр, барӕвдыдтай сыгъдӕджыты зӕрдӕтӕ. 8Уымӕ гӕсгӕ, дӕуӕн цы саразын ӕмбӕлы, кӕд мӕм Чырыстийӕ уыцы бардзырд раттыны бар ис, 9Уӕддӕр дӕ уарзондзинады сӕраппонд хуыздӕрыл нымайын дӕумӕ ӕрхатын. Ӕз, зӕронд Павел, ныр та ма Йесо Чырыстийы сӕраппонд ахст лӕг дӕр, 10Хатын дӕумӕ, ахӕстоны куы уыдтӕн, уӕд мӕ хъӕбул чи сси, уыцы Онисимы тыххӕй. 11Кӕддӕр дын уый пайда нӕ уыди, ныр та дӕуӕн дӕр ӕмӕ мӕнӕн дӕр пайда у. Ӕмӕ дӕм ӕй ӕрвитын фӕстӕмӕ, 12Цыма дын мӕ зӕрдӕ дӕттын, афтӕ. 13Хъавыдтӕн ӕй мемӕ ныууадзынмӕ, фарны уацы сӕраппонд цалынмӕ ахӕстоны дӕн, уӕдмӕ мын дӕ бӕсты ӕххуыс куыд кодтаид. 14Фӕлӕ мӕ де 'вастӕй ницы бакӕнын бафӕндыди, цӕмӕй дӕ уыцы хорз хъуыддаг ӕнӕбары ма рауайа, фӕлӕ барвӕндонӕй. 15Дӕуӕй цыбыр ӕмгъуыдмӕ, чи зоны, уый тыххӕй фӕхицӕн, цӕмӕй йыл сӕмбӕлай ӕхсызгонӕй ӕмӕ мыггагмӕ уа демӕ, 16Ӕмӕ дын цагъар мауал уа, фӕлӕ цагъарӕй уӕлдӕр – уарзон ӕфсымӕр. Ӕз ӕй бирӕ уарзын, ды та йӕ ноджы фылдӕр бауарздзынӕ, канд адӕймагау нӕ, фӕлӕ Хицауимӕ кӕй ис, уый тыххӕй дӕр. 17Уӕдӕ кӕд мемӕ ӕмзӕрдӕ дӕ, уӕд ыл баузӕл, мӕныл куыд баузӕлис, афтӕ. 18Кӕд истӕмӕй дӕ хъыджы бацыди, кӕнӕ дӕ исты дары, уӕд ӕй нымай мӕ хӕсыл. 19Ӕз, Павел, фыссын мӕхи къухӕй: бафиддзынӕн дын ӕй. Ды мӕнӕй цы дарыс – уый дӕхӕдӕг дӕ, ӕмӕ дын уыцы хӕсы кой нӕ кӕнын. 20Уӕдӕ, ме 'фсымӕр, мӕн фӕнды, Хицауимӕ кӕй стӕм, уымӕ гӕсгӕ дӕуӕй пайда райсын; Чырыстийы сӕраппонд барӕвдау мӕ зӕрдӕ. 21Ӕз дӕм ныффыстон, кӕй мӕм байхъусдзынӕ, ууыл фидарӕй ӕууӕндгӕйӕ. Цӕй тыххӕй дын загътон, уымӕй фылдӕр кӕй сараздзынӕ, уый зонын. 22Уыимӕ ма мын ӕрцӕттӕ кӕн уат дӕр. Уымӕн ӕмӕ мӕ зӕрдӕ дарын, Хуыцау дзуапп кӕй ратдзӕн уӕ куывдӕн ӕмӕ мӕ кӕй балӕвар кӕндзӕн сымахӕн. 23Саламтӕ дын дӕттынц, Йесо Чырыстийы сӕраппонд мемӕ ахӕстоны чи ис, уыцы Эпафрас, 24Стӕй ме 'мкусджытӕ Марк, Аристарх, Димас ӕмӕ Лука. 25Нӕ Хицау Йесо Чырыстийы хорзӕх уемӕ уӕд.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\