Ӕргомад 2

1Эфесы аргъуаны зӕдмӕ ныффысс: „Йӕ рахиз къухы авд стъалыйы Чи дары, авд сызгъӕрин цырагъдарӕны ӕхсӕн Чи цӕуы, Уый афтӕ зӕгъы: 2Ӕз зонын дӕ хъуыддӕгтӕ, дӕ фӕллой, фӕразон кӕй дӕ, фыдадӕмӕн кӕй нӕ быхсыс, йӕхи апостол чи хоны, уӕвгӕ та апостол чи нӕу, уыдоны кӕй бафӕлвӕрдтай ӕмӕ мӕнгард кӕй сты, уый кӕй базыдтай, уыдӕттӕ. 3Ды фӕразон дӕ, бирӕ бавзӕрстай Мӕ номы сӕраппонд, ӕмӕ нӕ бафӕлладтӕ. 4Фӕлӕ дӕ азымджыныл нымайын, дӕ фыццаг уарзт дӕм кӕй нал ис, уымӕй. 5Уӕдӕ цы бӕрзонд ранӕй ӕрхаудтӕ, уый ӕрымыс, ӕрфӕсмон кӕн ӕмӕ араз дӕ раздӕры хъуыддӕгтӕ. Афтӕ куы нӕ уа, куы не 'рфӕсмон кӕнай, уӕд дӕм ӕрцӕудзынӕн ӕмӕ дын дӕ цырагъдарӕн йӕ бынатӕй айсдзынӕн. 6Ӕниу дӕм хорзӕй уый ис, ӕмӕ николаитты хъуыддӕгтӕ Мӕнӕн куыд ӕнӕуынон сты, афтӕ ӕнӕуынон сты дӕуӕн дӕр. 7Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд, Уд аргъуантӕн цы зӕгъы, уымӕ. Уӕлахиздзауӕн ратдзынӕн, Хуыцауы дзӕнӕты цы царды бӕлас ис, уый дыргъӕй бахӕрыны бар". 8Смирнӕйы аргъуаны зӕдмӕ дӕр ныффысс: „Фыццаг ӕмӕ Фӕстаг, мард Чи уыд ӕмӕ ныр удӕгас Чи у, Уый афтӕ зӕгъы: 9Ӕз зонын [дӕ хъуыддӕгтӕ,] дӕ хъизӕмӕрттӕ ӕмӕ дӕ мӕгуырдзинад, фӕлӕ уӕддӕр хъӕздыг дӕ; зонын, йӕхи иудей чи хоны, уӕвгӕ та иудей нӕ, фӕлӕ хӕйрӕджы синагогӕ чи у, уыдон дыл цъыф кӕй калынц, уый. 10Цы хъизӕмӕрттӕ бавзарын дӕ бахъӕудзӕн, уыдонӕй ма тӕрс. Уӕ бафӕлварыны тыххӕй хӕйрӕг сымахӕй кӕйдӕрты баппардзӕн ахӕстоны, ӕмӕ уӕ хъизӕмар ахӕсдзӕн дӕс боны. Мӕлын дӕ куы бахъӕуа, уӕддӕр баззай иузӕрдионӕй ӕмӕ дын ратдзынӕн хӕрзиуӕг – мыггагмӕйы цард. 11Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд, Уд аргъуантӕн цы зӕгъы, уымӕ. Уӕлахиздзауӕн дыккаг мӕлӕтӕй тас нӕу". 12Пергамы аргъуаны зӕдмӕ дӕр ныффысс: „Цыргъ дыком цирхъ Кӕмӕ ис, Уый афтӕ зӕгъы: 13Ӕз зонын: ды цӕрыс, хӕйрӕг паддзахиуӕг кӕцӕй кӕны, уым. Уӕддӕр Мӕныл ӕнувыд дӕ, хӕйрӕг кӕм цӕры, уӕ уыцы сахары Мӕ иузӕрдион ӕвдисӕн Антипайы куы амардтой, суанг Мыл уыцы рӕстӕг дӕхи нӕ атигъ кодтай. 14Фӕлӕ дӕ уӕддӕр иуцасдӕр азымджыныл нымайын, уымӕн ӕмӕ уӕм ис, Валаамы ахуырадыл хӕст чи у, ахӕмтӕ; Валаам та сахуыр кодта Валакы, ӕмӕ уый Израилы адӕмы сардыдта мӕнгхуыцӕуттӕн хаст нывондтӕ хӕрыныл ӕмӕ хӕтыныл. 15Афтӕ дӕумӕ дӕр ис николаитты ахуырадыл хӕст адӕймӕгтӕ. 16Ӕрфӕсмон кӕн, науӕд дӕм рӕхджы ӕрцӕудзынӕн ӕмӕ семӕ тох самайдзынӕн Мӕ дзыхы цирхъӕй. 17Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд, Уд аргъуантӕн цы зӕгъы, уымӕ. Уӕлахиздзауӕн бахӕрын кӕндзынӕн ӕмбӕхст маннӕйӕ ӕмӕ йын ратдзынӕн урс дур. Дурыл фыст уыдзӕн, йӕ райсӕгӕй фӕстӕмӕ кӕй ничи зоны, ахӕм ног ном". 18Фиатирӕйы аргъуаны зӕдмӕ дӕр ныффысс: „Пиллон артау Кӕй цӕстытӕ сты, зынг ӕрхуыйау Кӕй къӕхтӕ ӕрттивынц, Хуыцауы уыцы Фырт афтӕ зӕгъы: 19Ӕз зонын дӕ хъуыддӕгтӕ, дӕ уарзт, дӕ уырнындзинад, дӕ куыст ӕмӕ фӕразон кӕй дӕ, стӕй, дӕ фӕстаг хъуыддӕгтӕ фыццӕгтӕй фылдӕр кӕй сты, уый. 20Фӕлӕ дӕ уӕддӕр азымджыныл нымайын: йӕхи пехуымпар чи хоны, уыцы сылгоймаг Иезавелӕн дӕттыс йӕ ахуырадӕй Мӕ цагъарты фӕливыны фадат – ардауы сӕ хӕтыныл ӕмӕ мӕнгхуыцӕуттӕн хаст нывондтӕй хӕрыныл. 21Ӕз ын радтон рӕстӕг ӕрфӕсмон кӕнынӕн, фӕлӕ хъахбай кӕй у, ууыл ӕй ӕрфӕсмон нӕ фӕнды. 22Мӕнӕ йыл Ӕз ӕфтауын низ; йемӕ чи хӕты, уыдон та сӕ митыл куы нӕ ӕрфӕсмон кӕной, уӕд сӕ ӕппарын стыр бӕллӕхы. 23Йӕ сывӕллӕтты дӕр ын амардзынӕн; уӕд ӕппӕт аргъуантӕ дӕр базондзысты, Ӕз кӕй уынын зӕрдӕтӕ ӕмӕ зонд, ӕмӕ уӕ алкӕмӕн дӕр кӕй ратдзынӕн йӕ хъуыддӕгтӕм гӕсгӕ. 24Сымахӕн та – уыцы ахуырадыл Фиатирӕйы хӕст чи нӕу, хӕйрӕджы сусӕгдзинӕдтӕ кӕй хонынц, уый чи нӕ зоны, уыдонӕн – зӕгъын: ӕндӕр уаргъ уыл нӕ сӕвӕрдзынӕн, 25Ӕрмӕст Ме 'рцыдмӕ фидар хӕцут, цы уӕм ис, ууыл. 26Чи фӕуӕлахиз уа ӕмӕ Мын кӕронмӕ коммӕгӕс чи разына, уымӕн Ӕз ратдзынӕн адӕмтыл ӕлдариуӕг кӕныны бар, 27Ӕз ӕлдариуӕг кӕныны бар Мӕ Фыдӕй куыд райстон, афтӕ; здахдзӕн сӕ ӕфсӕн лӕдзӕгӕй, уыдон базгъӕлӕнтӕ уыдзысты ӕлыгӕй конд мигӕнӕнтау, 28Ӕмӕ йын ратдзынӕн Бонвӕрнон. 29Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд, Уд аргъуантӕн цы зӕгъы, уымӕ".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\