Ӕргомад 3

1Сардисы аргъуаны зӕдмӕ дӕр ныффысс: „Хуыцауы авд уды ӕмӕ авд стъалыйы Кӕмӕ сты, Уый афтӕ зӕгъы: зонын дын дӕ хъуыддӕгтӕ; ды хӕссыс удӕгасы ном, фӕлӕ мард дӕ. 2Райхъал у ӕмӕ фидар кӕн, сӕфты къахыл дӕм цы лӕууы, уый. Уымӕн ӕмӕ зонын, дӕ хъуыддӕгтӕ Мӕ Хуыцауы цӕсты ӕнаипп кӕй не сты, уый. 3Уӕдӕ дӕ цӕуыл сахуыр кодтой ӕмӕ цы фехъуыстай, уый ӕрымыс, цӕр уымӕ гӕсгӕ ӕмӕ ӕрфӕсмон кӕн. Куы нӕ райхъал уай, уӕд дӕм Ӕз ӕрцӕудзынӕн хуыснӕгау, ӕмӕ кӕд ӕрцӕудзынӕн, уый нӕ базондзынӕ. 4Уӕвгӕ дын Сардисы ис, йӕ дарӕс чи нӕ фӕчъизи кодта, ахӕм цалдӕр адӕймаджы. Уыдон урс-урсид дарӕсы цӕудзысты Мемӕ, уымӕн ӕмӕ сты уый аккаг. 5Уӕлахиздзау уыдонау скӕндзӕн урс-урсид дарӕс, ӕмӕ йын йӕ ном царды чиныджы нӕ ахахх кӕндзынӕн. Мӕ Фыды ӕмӕ Йӕ зӕдты раз ӕй Ӕз банымайдзынӕн мӕхионыл. 6Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд, Уд аргъуантӕн цы зӕгъы, уымӕ". 7Ӕмӕ Филаделфийы аргъуаны зӕдмӕ дӕр ныффысс: „Давиды дӕгъӕл Кӕмӕ ис, куыд мачи сӕхгӕна, афтӕ Чи гом кӕны ӕмӕ куыд мачи байгом кӕна, афтӕ Чи ӕхгӕны, уыцы Сыгъдӕг ӕмӕ Ӕцӕг зӕгъы: 8Зонын дын дӕ хъуыддӕгтӕ. Мӕнӕ дын Ӕз байгом кодтон дуар ӕмӕ йӕ сӕхгӕнын никӕй бон бауыдзӕн. Дӕумӕ бирӕ тых нӕй, уӕддӕр хъуыстай Мӕ ныхасмӕ ӕмӕ Мыл дӕхи нӕ атигъ кодтай. 9Хӕйрӕджы синагогӕйы чи ис, йӕхи иудей чи хоны, уӕвгӕ та иудей нӕ, фӕлӕ фӕливӕг чи у, уыдонӕн Ӕз бакӕндзынӕн афтӕ: ӕрцӕудзысты ӕмӕ ӕрхаудзысты дӕ къӕхтӕм ӕмӕ базондзысты, Ӕз дӕ кӕй бауарзтон, уый. 10Ды Мӕ фӕдзӕхстмӕ гӕсгӕ фӕразон кӕй разындтӕ, уый тыххӕй дӕ Ӕз бахиздзынӕн, зӕххон цӕрджыты бафӕлварынӕн ӕппӕт дунейы цы фыдӕвзарӕны рӕстӕг уыдзӕн, уымӕй. 11Ӕз рӕхджы ӕрцӕудзынӕн. Цы дӕм ис, ууыл хӕц, цӕмӕй дын дӕ хӕрзиуӕг мачи байса. 12Уӕлахиздзауы скӕндзынӕн Мӕ Хуыцауы Кувӕндоны цӕджындз, ӕмӕ дзы никуал рацӕудзӕн. Ныффысдзынӕн ыл Мӕ Хуыцауы ном, уӕларвӕй, Мӕ Хуыцауӕй, чи ӕрцӕудзӕн, Мӕ Хуыцауы уыцы ног Иерусалимы сахары ном ӕмӕ Мӕ ног ном. 13Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд, Уд аргъуантӕн цы зӕгъы, уымӕ". 14Лаодикийы аргъуаны зӕдмӕ дӕр ныффысс: „Афтӕ зӕгъы Амен, иузӕрдион ӕмӕ ӕцӕг ӕвдисӕн, Хуыцауы сфӕлдысты сӕрӕвӕрӕн: 15Зонын дын дӕ хъуыддӕгтӕ. Ды нӕдӕр уазал дӕ, нӕдӕр тӕвд. О, фӕлтау уазал кӕнӕ тӕвд куы уаис! 16Тӕвд дӕр ӕмӕ уазал дӕр нӕ, фӕлӕ хъӕрмуст кӕй дӕ, уый тыххӕй дӕ сӕппардзынӕн Мӕ дзыхӕй. 17Ды зӕгъыс: ӕз хъӕздыг дӕн, бирӕ мӕм ис ӕмӕ ницы хъуаг ӕййафын. Фӕлӕ нӕ зоныс, ды мӕгуыр, кӕуинаг, гӕвзыкк, куырм ӕмӕ бӕгънӕг кӕй дӕ, уый. 18Уынаффӕ дын кӕнын: арты чи ссыгъдӕг, Мӕнӕй ахӕм сызгъӕрин балхӕн ӕмӕ схъӕздыг уай; стӕй балхӕн урс дарӕс, скӕн ӕй дӕ уӕлӕ ӕмӕ дӕ бӕгънӕг буары худинӕгтӕ мауал зыной. Цӕмӕй уынай, уый тыххӕй дӕр Мӕнӕй балхӕн хос ӕмӕ дзы байсӕрд дӕ цӕстытӕ. 19Ӕз кӕй уарзын, уыдоны багӕды кӕнын ӕмӕ бафхӕрын. Уӕдӕ у ӕнувыд ӕмӕ ӕрфӕсмон кӕн. 20Мӕнӕ лӕууын дуармӕ ӕмӕ хойын. Мӕ хъӕлӕс чи фехъуса ӕмӕ дуар чи байгом кӕна, уымӕ бацӕудзынӕн ӕмӕ цӕл кӕндзынӕн йемӕ, уый та – Мемӕ. 21Уӕлахиздзауы Мемӕ сбадын кӕндзынӕн Мӕ бадӕны, Ӕз куыд фӕуӕлахиз дӕн ӕмӕ Мӕ Фыдимӕ Йӕ бадӕны куыд сбадтӕн, афтӕ. 22Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд, Уд аргъуантӕн цы зӕгъы, уымӕ"».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\