Ромӕгтӕм 8

1Уӕдӕ Йесо Чырыстиимӕ чи ис, уыдон тӕрхонгонд никуы уыдзысты. 2Сыгъдӕг Уды царддӕттӕг ӕгъдау Йесо Чырыстийы руаджы дӕу ссӕрибар кодта тӕригъӕды ӕмӕ мӕлӕты ӕгъдауӕй. 3Адӕймаджы ӕрдзыхъӕд ӕй кӕй слӕмӕгъ кодта, уый аххосӕй Ӕгъдауӕн цы нӕ бантыст, уый сарӕзта Хуыцау – рарвыста Йӕ Фырты. Фырт райста адӕймаджы тӕригъӕдджын ӕрдзыхъӕды хуызӕн ӕрдзыхъӕд; ӕмӕ Йӕ ӕрхастӕуыд нывондӕн тӕригъӕды тыххӕй. Афтӕмӕй Хуыцау тӕрхон рахаста, адӕймаджы ӕрдзыхъӕды цы тӕригъӕд цӕры, уымӕн, 4Цӕмӕй Ӕгъдау цы рӕстдзинад домы, уый сӕххӕст уа нӕ царды – мах цӕрӕм тӕригъӕдджын ӕрдзыхъӕдӕн коммӕгӕсӕй нӕ, фӕлӕ Сыгъдӕг Удӕн коммӕгӕсӕй. 5Тӕригъӕдджын ӕрдзыхъӕдӕн коммӕгӕстӕ тырнынц, сӕ ӕрдзыхъӕды цы фӕнды, уымӕ; Удӕн коммӕгӕстӕ та тырнынц, Уды цы фӕнды, уымӕ. 6Тӕригъӕдджын ӕрдзыхъӕды цы фӕнды, уымӕ тырнын мӕлӕт у; Уды цы фӕнды, уымӕ тырнын та – цард ӕмӕ фарн. 7Тӕригъӕдджын ӕрдзыхъӕды цы фӕнды, уымӕ тырнӕг Хуыцауӕн знаг у, уымӕн ӕмӕ Хуыцауы ӕгъдауӕн нӕ сӕтты, стӕй йӕ бон басӕттын дӕр нӕу. 8Уӕдӕ тӕригъӕдджын ӕрдзыхъӕдӕн коммӕгӕстӕн Хуыцауы зӕрдӕ балхӕнын сӕ бон нӕу. 9Сымах та уӕ тӕригъӕдджын ӕрдзыхъӕдӕн коммӕгӕс не стут, фӕлӕ – Удӕн, кӕд Хуыцауы Уд уӕ зӕрдӕты цӕры, уӕд. Кӕд искӕмӕ Чырыстийы Уд нӕй, уӕд уый та Чырыстийы нӕу. 10Фӕлӕ кӕд Чырысти уӕ зӕрдӕты ис, уӕд уын Уд дӕтты цард, Хуыцауимӕ фидыд кӕй стут, уый тыххӕй, кӕд уӕ буар тӕригъӕды аххосӕй мӕлӕтон у, уӕддӕр. 11Йесойы мӕрдтӕй Райгасгӕнӕджы Уд кӕд уӕ зӕрдӕты цӕры, уӕд Чырыстийы мӕрдтӕй Райгасгӕнӕг райгас кӕндзӕн уӕ мӕлӕтон буӕрттӕ дӕр, уӕ зӕрдӕты Чи цӕры, Йӕ уыцы Уды руаджы. 12Уӕдӕ, ӕфсымӕртӕ, мах нӕ тӕригъӕдджын ӕрдзыхъӕдӕй хӕс нӕ дарӕм, ӕмӕ йын коммӕгӕсӕй хъуамӕ ма цӕрӕм. 13Кӕд тӕригъӕдджын ӕрдзыхъӕдӕн коммӕгӕсӕй цӕрут, уӕд амӕлдзыстут; фӕлӕ кӕд Уды хъаруйӕ тӕригъӕдджын хъуыддӕгтӕ марут, уӕд цӕрдзыстут. 14Уымӕн ӕмӕ Хуыцауы Уды коммӕ чи кӕсы, уыдон иууылдӕр Хуыцауы хъӕбултӕ сты. 15Цы Удӕй схайджын стут, уый ахӕм нӕу, ӕмӕ цагъартӕ уат ӕмӕ та ногӕй тасы цӕрат. Сымах схайджын стут, Хуыцауы хъӕбултӕ Кӕй руаджы систӕм, ахӕм Удӕй, ӕмӕ Йӕ фӕрцы хъӕлӕсыдзагӕй фӕзӕгъӕм: «Аввӕ, нӕ Фыд!» 16Уыцы Уд нӕ удимӕ ӕвдисӕн лӕууы, мах Хуыцауы хъӕбултӕ кӕй стӕм, уымӕн. 17Ӕмӕ кӕд Йӕ хъӕбултӕ стӕм, уӕд Хуыцаумӕ цы хорзӕхтӕ ис, уыдонӕй райсдзыстӕм, исгӕ та сӕ Чырыстиимӕ ракӕндзыстӕм. Ӕмӕ кӕд иугӕр Йемӕ тухӕн ӕвзарӕм, уӕд нын хай уыдзӕн Йӕ намысӕй. 18Ӕз фидарӕй ӕууӕндын: цы намысӕй схайджын уыдзыстӕм, уымӕн йӕ разы ницы сты абоны тухӕнтӕ. 19Хуыцау кӕй сфӕлдыста, ӕппӕт уыцы дуне зӕрдиагӕй ӕнхъӕлмӕ кӕсы, уыцы намысимӕ Йӕ хъӕбулты Хуыцау кӕд равдисдзӕн, уымӕ. 20Уымӕн ӕмӕ Хуыцау кӕй сфӕлдыста, уыцы дуне бафтыд ӕнӕпайда цардыл; барвӕндонӕй йӕ нӕ равзӕрста, фӕлӕ йӕ ахӕм цардыл бафтауын Хуыцауы бафӕндыд. Уӕддӕр бауынаффӕ кодта, 21Кӕй сфӕлдыста, уыцы дуне кӕй фервӕздзӕн мӕлӕты ӕфсондзӕй ӕмӕ схайджын уыдзӕн, Хуыцау Йӕ хъӕбултӕн цы намыс ратдзӕн, уымӕй. 22Мах зонӕм: Хуыцау кӕй сфӕлдыста, ӕппӕт уыцы дуне абон дӕр ма хъӕрзы ӕмӕ хъизӕмар кӕны арӕг сылгоймагау. 23Ӕмӕ ӕрмӕст дуне нӕ, фӕлӕ мах нӕхӕдӕг дӕр хъӕрзӕм хинымӕр. Мах райстам Хуыцауы хорзӕхтӕн сӕ фыццаг – Сыгъдӕг Уд, ӕмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсӕм, Хуыцау нӕ Йӕхицӕн хъӕбултӕ кӕд сараздзӕн ӕмӕ нӕ буар мӕлӕтӕй кӕд фервӕздзӕн, уымӕ. 24Мах уыцы зӕрдӕдарӕнимӕ фервӕзтыстӕм. Зӕрдӕ цӕуыл дарӕм, уый куы уынӕм, уӕд зӕрдӕдарӕн нал у. Адӕймаг цы уына, ууыл ма йӕ зӕрдӕ куыд хъуамӕ дара? 25Фӕлӕ цы нӕма федтам, ууыл нӕ зӕрдӕ куы дарӕм, уӕд ӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсӕм фӕразонӕй. 26Ӕмӕ нӕм Сыгъдӕг Уд дӕр ӕрцӕуы ӕххуысмӕ, уымӕн ӕмӕ мах стӕм лӕмӕгъ ӕмӕ нӕ зонӕм, цӕй тыххӕй ӕмӕ куыд кувын хъӕуы, уый. Уӕд Уд мах тыххӕй фӕкуры Хуыцауӕй, ӕвзагыл чи нӕ бады, ахӕм уынӕргъынӕй. 27Нӕ зӕрдӕтӕ Чи уыны, Уымӕн та зындгонд сты Уды хъуыдытӕ, уымӕн ӕмӕ сыгъдӕджыты тыххӕй фӕкуры, Хуыцауӕн фӕндон куыд у, афтӕ. 28Ӕмӕ мах зонӕм, Хуыцауы чи уарзы, Йӕ уынаффӕмӕ гӕсгӕ кӕй ӕрхуындӕуыд, уыдонӕн алцыдӕр фӕкӕны сӕ хорзӕхӕн. 29Уымӕн ӕмӕ Хуыцау рагагъоммӕ кӕй базыдта, уыдонӕн снысан кодта Йӕ Фырты хуызӕн уӕвын, цӕмӕй бирӕ ӕфсымӕрты ӕхсӕн Йӕ Фырт уа фыццаггуырд. 30Ӕмӕ рагацау кӕй снысан кодта, уыдоны ӕрхуыдта, ӕмӕ кӕй ӕрхуыдта, уыдоны сраст кодта, ӕмӕ кӕй сраст кодта, уыдонӕн радта намыс. 31Уымӕ ма цы бафтауӕм? Кӕд Хуыцау нӕ фарс у, уӕд нын кӕй бон цы у? 32Йӕ Фырты Чи нӕ бавгъау кодта, фӕлӕ Йӕ неппӕты сӕрвӕлтау нывондӕн Чи ӕрхаста, Уый нын Йемӕ ӕппӕт дӕр нӕ ратдзӕн, ӕви? 33Чи фӕзылын кӕндзӕн Хуыцауы ӕвзӕрстыты? Хуыцау сӕ раст кӕны. 34Чи сын стӕрхон кӕндзӕн? Чи амард, фӕлӕ ма мӕрдтӕй дӕр Чи райгас, уыцы Йесо Чырысти бады Хуыцауы рахиз фарс ӕмӕ куры мах тыххӕй. 35Чырыстийы уарзтӕй мах ӕнӕхай чи фӕкӕндзӕн? Хъыг ӕви зынтӕ, ӕфхӕрд ӕви стонг, быгъдӕг-бӕгънӕг, тас ӕви цирхъ? Афтӕ зӕгъы Сыгъдӕг Фыст дӕр: 36«Дӕу кӕй стӕм, уый тыххӕй иудадзыг кӕсӕм мӕлӕты цӕстытӕм, нымайынц нӕ ӕргӕвдинаг фыстыл». 37Фӕлӕ ӕппӕт уыдӕттыл уӕлахиз кӕнӕм нӕ Бауарзӕджы хъаруйӕ. 38Уымӕн ӕмӕ ӕз ӕууӕндын: нӕдӕр мӕлӕт, нӕдӕр цард, нӕдӕр зӕдтӕ, нӕдӕр ӕнӕбуар ӕлдӕрттӕ ӕмӕ тыхджынтӕ, нӕдӕр абон, нӕдӕр фидӕн, 39Нӕдӕр уӕле цы ис, нӕдӕр бынӕй цы ис, кӕй сфӕлдыстӕуыди, нӕдӕр уыдонӕй исчи бафӕраздзӕни, нӕ Хицау Йесо Чырыстийы фӕрцы Хуыцауӕй кӕй райстам, уыцы уарзтӕй мах ӕнӕхай фӕкӕнын.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\