RÁ MɄDI RA CORINTIO 10

1Zi cuhʉ, dí ne ga ben'ahʉ nehe gue nú'ʉ ndu ma xitahʉ nu de bá pønga de Egipto bra zi ra Moise, ne mri 'bɛt'o 'nara guui, ne bi 'rax'ʉ ja ra Thɛnga Ndehe. 2Nu'ʉ́ bi dɛna ra guui ne bi 'ranga ja ra Thɛnga Ndehe, hangue nu'ʉ́ bi 'natho co ra Moise, go gue'a̱ 'nara nt'udi de ra sistehe. 3Ne dí pa̱hʉ gue gatho'ʉ mahyɛgui bi zi nú'a̱ ra nzaqui bá ehe de mahets'i. 4Ne gatho mahyɛgui bi zi nú'a̱ ra dehe bá pɛhna Ajua̱ ne bi bøhø de ja 'nara do. Y nú'a̱ ra do'a̱ gue'a̱ 'nara nt'udi de ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo mi 'yo con gue'ʉ habʉraza mi 'yo'ʉ. 5Pe ndunthi de gue'ʉ, Ajua̱ bi hyandi gue hinxmá hño nú'a̱ mi øt'e'ʉ, hangue ndunthi de gue'ʉ bi du ja ra mbonthi. 6Gatho nú'a̱ bi thogui'ʉ go gue'a̱ ngu 'nara ts'ofo pa guecjʉ, pa hinga hyøcjʉ nú'ʉ ya t'øt'e xá nts'o, ngu nú'a̱ bi 'yøt'e'ʉ. 7Hinga beñhʉ ga nsundahʉ ya c'oi ngu bi 'yøt'a 'ra de gue'ʉ, ngu enga ja ra Ma̱ca T'ofo: “Ya ja̱'i bi hñudi bi ñuni ne bi ntsithe, nepʉ de gue'a̱ bi 'mai bi 'yø'tua yá ngo ya c'oi co ya hnei.” 8Ne hinga hñuxhʉ co ya 'bɛhña̱ nú'ʉ hingue xi ma 'bɛhña̱hʉ ngu bi 'yøt'a 'ra de gue'ʉ, hangue nu'ʉ́ 'nada ra pa bi du 'natemáhñu 'mo ya ja̱'i. 9Nixi hinga beñhʉ ga tsø'tuahʉ rá mʉi Ajua̱ ngu bi 'yøt'a 'ra de gue'ʉ, hangue 'nara pa ndunthi de gue'ʉ bi mʉhna ya qu'eña̱, ne bi du'ʉ. 10Ne hinga ña̱ma'ñʉhʉ de nú'a̱ øt'e Ajua̱ con guecjʉ ngu bi ña̱ma'ñʉ 'ra de gue'ʉ, hangue 'nara pa Ajua̱ bá pɛhna 'nara ɛnxɛ pa bi hyo'ʉ. 11Gue'a̱ gatho bi thogui ndu ma xitahʉ, ne bi t'ofo pa njabʉ ga beñhʉ gue guehna 'nara ts'ofo pa guecjʉ nújʉ dí 'bʉhʉua ja ra ximhai de nuya nga̱xa pabya. 12Hangue nu'ʉ tó'o beni gue xi 'bʉi xá hño, dá nsu pa hinda da̱pi da 'yøt'a ya ts'oqui. 13Gatho nú'ʉ ya ts'othogui dí thoguihʉ, njabʉ thogui nehe gatho ma'ra ya ja̱'i. Pe Ajua̱ nza̱ntho sugaguihʉ, y nu'á̱ hinda hocjʉ ga thohʉ ya ts'othogui nú'ʉ da hyandi'a̱ gue hinda za ga tsɛthʉ. Ha nura ora dí thohʉ 'nara thogui, nu'á̱ ri 'racjʉ ra ts'ɛdi pa ga tsɛthʉ. 14Hangue dí xi'ahʉ zi cuhʉ, ogrí nsundahʉ ya c'oi. 'Ueguehʉ de nú'a̱ ra nza̱i'a̱. 15Dí xi'ahʉ njabʉ ngue'a̱ dí pa̱di gue nú'a̱ dí xi'ahʉ 'bestho tso ri mfenihʉ, y nu'asɛhʉ da za gui pa̱hʉ ua majua̱ni nú'a̱ dí ma̱ ua hina. 16Ora dí tsihʉ ra Ma̱ca Nt'oxi, gue'a̱ 'nara nt'udi gue dí 'nathohʉ co ma Zidadahʉ ra Jesucristo ne nújʉ 'na ngu ma'na. Nu de dí aphʉ Ajua̱ dí tsihʉ ra vinu, y nura vinu'a̱ go gue'a̱ 'nara nt'udi de rá ma̱ca ji ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo nú'a̱ bi mani ja rá pont'i'a̱ po rá nguecjʉ. Y nú'a̱ ra thuhme dí hñeguehʉ, go gue'a̱ 'nara nt'udi de rá zi ndo'yo'a̱ nú'a̱ bi uni pa bi tho po rá nguecjʉ. 17Masque nujʉ drí ndunthihʉ, pe 'nada nú'a̱ ra thuhme dí tsihʉ, hangue por gue'a̱ drí 'nathohʉ. 18Ngu dí pa̱hʉ gue nuya me Israel nú'ʉ to'o mi tsi nuya mbo'ni mi ts'a̱t'i dega hña̱'ti, mi 'natho yá jamfri mi xøcambeni Ajua̱, hangue nu'ʉ́ mi 'natho nehe'ʉ po nú'a̱ mi tsi'ʉ. 19Nugui hingo dí xi'ahʉ gue ya c'oi ja yá ts'ɛdi, ne hindí xi'ahʉ gue ri muui nú'ʉ ya hñuni xa hña̱'tuabi'ʉ, ngue'a̱ nu'ʉ́ hinte ri muui y nixi otho yá ts'ɛdi'ʉ. 20Nu'a̱ dí xi'ahʉ gue nuya hñuni hoca nú'ʉ hingyá gamfri pa da umbabi ya c'oi, nuya hñuni'ʉ go gue'ʉ pa ya ts'onda̱hi, hingue pa Ajua̱. Y nugui hindí ne gui 'nathohʉ co ya ts'onda̱hi. 21Hinda za gui tsihʉ ra Ma̱ca Nt'oxi ne gui tsihʉ nú'a̱ thocuabi ya ts'onda̱hi. Ne hinda za gui hñuhʉ ja rá mexa ra Zidada nepʉ ma grí huhʉ ja ya mexa habʉ t'ø'tua yá ngo ya c'oi, ngue'a̱ nu'ʉ́ go gue'ʉ de ra ts'onda̱hi. 22¿Ha gue guí nehʉ ga tsø'tuahʉ rá mʉi ra Zidada? O ¿ha gue guí beñhʉ gue go ma'na ja ma ts'ɛdihʉ de gue'a̱? Hina. 23Zi cuhʉ, da za gui beñhʉ gue ha̱ dí pɛ'tshma̱hʉ ra nsɛqui ga øthʉ gatho nú'a̱ ga nehʉ. Pøde ha̱ da za, pe hinga gatho rí 'ñepi ga øthʉ, ne hingue por gatho ya t'øt'e da za ma'na da te ma jamfrihʉ. 24Oguí suhʉ hønsɛ ri tehʉ, supabihʉ rá te nehe ri miqu'eihʉ. 25Tsihʉ gatho nú'a̱ te 'ba ja ra tai, ogrí 'ñanihʉ 'mɛt'o ua xa hña̱'tuabi ya c'oi o hina, pa hinda ts'oca ri mfenihʉ. 26Ngue'a̱ ra Zidada go rá mɛti gatho ra ximhai ne gatho nú'a̱ ja ja ra ximhai. 27Nu'bʉ 'nara ja̱'i hingrá gamfri da zix'ahʉ ja rá ngu pa gui ñuñhʉ con gue'a̱, ha nu'bʉ guí ne gui maha con gue'a̱, rí maha ne tsihʉ gatho nú'a̱ da 'ra'ahʉ nsinque gui 'yambabihʉ habʉ xuá hña̱, pa hinda ts'oca ri mfenihʉ. 28Pe nu'bʉ da 'mʉ 'na to'o da xi'ahʉ gue nú'a̱ te ma gui tsihʉ xa hña̱'tuabi ya c'oi, nu'bʉ́ oguí tsihʉ pa hingui ts'ocuahʉ rá mfeni nú'a̱ to'o bi xi'ahʉ. 29Nugui hindí xi'ahʉ gue go ma da ts'oca ri mfenihʉ, dí xi'ahʉ pa nú'a̱ to'o da xi'ahʉ gue hingui ho nú'a̱ ma gui tsihʉ, pa hingui ts'ocuahʉ rá mfeni'a̱. Pe da za da benga 'na ne da 'ñena: “¿Hanja go da za da tha̱gagui hinga øt'a 'nara t'øt'e ngue'a̱ ma'na ra cu beni gue ra ts'oqui? 30Nu'bʉ dí tsi te dí tsi ne dí umbabi njama̱di Ajua̱, ¿hanja ma go da nøngagui ma'na ra cu por nú'a̱ te dí tsi?” 31Pe nugui dí xi'ahʉ, gatho nú'a̱ gui øthʉ, 'bʉ gri ñuñhʉ, 'bʉ gri tsithehʉ, 'bʉ gri øthʉ ma'na te gri øthʉ, 'yøthʉ gatho pa rá nsunda Ajua̱. 32Jamasuhʉ nú'a̱ gui øthʉ pa hingui ts'ocuahʉ yá mfeni ya xodyo, nixi nú'ʉ hingyá xodyo, nixi nú'ʉ ya cu 'bʉi ja rá nija̱ Ajua̱. 33Nugui dí øt'a ra ts'ɛdi pa ga øt'a nú'a̱ xá hño pa ga hu'mbabi yá mʉi gatho ne hinga ts'ocua yá mfeni. Nugui hindí honsɛ ra hño pa guequi, dí øt'a nú'a̱ xá hño qué pa da mpøhø ma'ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\