RÁ MɄDI RA CORINTIO 11

1'Yøthʉ ngu núna dí øt'e, ngue'a̱ nugui dí øt'a ngu nú'a̱ bi 'yøt'a ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 2Zi cuhʉ, nugui drí johya ne dí ex'ahʉ ngue'a̱ hinxcá pumfrihʉ gatho nú'a̱ stá xi'ahʉ, ne guí øthʉ gatho ngu nú'a̱ stá u't'ahʉ gui 'yøthʉ. 3Pe nugui dí ne gui pa̱dihʉ gue numa zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gue'a̱ ra ña̱xu de gatho ya 'ñøhø, y nura 'ñøhø gue'a̱ ra ña̱xu de rá 'bɛhña̱, y nu Ajua̱ ra Dada go gue'a̱ ra ña̱xu de ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 4Nu'bʉ 'nara 'ñøhø xa go'ma rá ña̱xu ora apabi Ajua̱ de ja ya hmunts'i, o de ora ña̱ de rá noya Ajua̱, njabʉ ri 'bɛtua rá tsa rá ña̱xusɛ. 5Pe nu'bʉ 'nara 'bɛhña̱ hinxa go'ma rá ña̱xu ora apabi Ajua̱ ne ora ma̱nbabi rá noya'a̱, ri 'bɛtua rá tsa rá ña̱xusɛ, tsʉtho xa 'ña̱xi. 6Nu'bʉ ya 'bɛhña̱ hingui co'ma yá ña̱xu, ma'na xá hño dá 'ña̱xi, pe nu'bʉ gue'a̱ 'nara 'bɛtsa da 'ña̱xi, ma'na xá hño dá go'ma rá ña̱xu ora apabi Ajua̱. 7Nura 'ñøhø hiní 'ñepi da go'ma rá ña̱xu ngue'a̱ nura 'ñøhø bi hyoca Ajua̱ ngu tengu rá 'bai'a̱ ne ja ri hnequini nurá nsunda Ajua̱. Pe nu ja ra 'bɛhña̱, ja ri hnequini rá nsu ra 'ñøhø. 8Ngue'a̱ nura 'ñøhø hingue bi thoqui de ra 'bɛhña̱, nura 'bɛhña̱ bi thoqui de ra 'ñøhø. 9Y nura 'ñøhø himbi thoqui po rá ngue ra 'bɛhña̱, nura 'bɛhña̱ ha̱, bi thoqui po rá ngue ra 'ñøhø. 10Hangue nura 'bɛhña̱ rí 'ñepi da go'ma rá ña̱xu po rá ngue ya ɛnxɛ handgahʉ, ngue'a̱ gue'a̱ 'nara seña gue 'bʉi to'o ma'na ri manda que ya 'bɛhña̱. 11Pe de ja rá thandi Ajua̱ gatho'ʉ ri muui mahyɛgui, gue dra 'bɛhña̱ gue dra 'ñøhø, ngue'a̱ nsinque ra 'ñøhø hinxa 'mʉ ra 'bɛhña̱, ha nsinque ra 'bɛhña̱ hindi 'bʉ ya 'ñøhø. 12Ngue'a̱ desde ra mʉdi nura 'bɛhña̱ gá 'ñehe de ja ra 'ñøhø, y nubyá, nura 'ñøhø rí 'ñehe de ja ra 'bɛhña̱, pe gatho go øt'e Ajua̱. 13Xi da beñhʉ xá hño, ¿ha gue ri hnequi xá hño 'nara 'bɛhña̱ ora apabi Ajua̱ ne hinxa go'ma rá ña̱xu? 14¿Ha gue hingrá 'bɛtsa 'bʉ 'nara 'ñøhø da hopi da te rá sta̱? 15Pe nu'bʉ ra 'bɛhña̱ da hopi da te rá sta̱, nú'á̱ ha̱, rá ntsøhui, ngue'a̱ gue'a̱ xa t'umbabi pa da go'ma rá ña̱xu ngu 'ñena 'nara cøni. 16Pe nu'bʉ da 'mʉ 'ra to'o da ne da ntsanoya de núna dá ma̱ de yá sta̱ ya 'bɛhña̱, pa̱hʉ xá hño gue nuje gue'a̱ ma nza̱ihe, ne yá nza̱i ma'ra ya cu nú'ʉ 'bʉi ja ma'ra yá nija̱ Ajua̱. 17De núna dí op'ahʉbya hingui tsa ga ex'a'ihʉ ngue'a̱ stá øde de nú'a̱ guí øthʉ ora grí muntshʉ, hinguí øthʉ nú'a̱ xá hño, hønsɛ guí øthʉ nú'a̱ hingui ho ja rá thandi Ajua̱. 18Dí øde gue ora grí muntshʉ, guí øthʉ ya hegue, ngue'a̱ hinga mahyɛgui nú'a̱ guí ma̱ñhʉ, y dí camfri gue ngu'bʉ gue'a̱ guí øthʉ. 19Pe pøde mahyoni da njabʉ, pa ja da hnequini nú'ʉ to'o ha̱npa rá mfa̱di Ajua̱, y nú'ʉ to'o hina. 20Ora grí muntshʉ pa gui nt'oxihʉ nepʉ gui tsihʉ ra Ma̱ca Nt'oxi, nú'a̱ guí øthʉ hinguí øthʉ pa ra Zidada, 21ngue'a̱ nú'a̱ guí ha̱xhʉ pa gui tsihʉ, grí 'bɛt'ohʉ gui da̱ma tsisɛhʉ, ne hinte guí xɛpabihʉ nú'ʉ ma'ra ya cu. Hangue 'ra de gue'ahʉ guí tuhʉ ra thuhu, ha nu ma'ra xi grí tithohʉ. 22¿Hanja guí øthʉ njabʉ? ¿Ha gue otho ri nguhʉ habʉ guí ñuñhʉ ne guí ntsithehʉ? ¿Ha gue grí ʉtsabihʉ rá ma̱ca nija̱ Ajua̱? ¿Ha gue hinguí 'bɛtuahʉ yá tsa nú'ʉ ma'ra othobi te da zi? Xibya, ¿te guí ne ga xi'ahʉ? ¿Ha gue ga e'ts'a ri nsuhʉ? Hina, ngue'a̱ núna guí øthʉ hinxá hño. 23Nugui ya stá u't'a'ihʉ hanja grí tsihʉ ra Ma̱ca Nt'oxi ngu nú'a̱ bi 'ñutcagui ra Zidada. Nú'a̱ ra xuui bri da'a̱, bi gʉ ra thuhme, 24nepʉ bi umba njama̱di Ajua̱. Ne de gue'a̱ bi hyeca nura thuhme'a̱, nepʉ bi 'ñena: “Tsihʉ nuna ra thuhme, ja ra uɛnda go guehna ma ndo'yo núna ma da hna'mbabi po rá ngue ri ts'oquihʉ. Ne ora gui tsihʉ nuna ra thuhme, 'yøthʉ ngu 'nara feni de guecagui.” 25Nepʉ ngu bi uadi bi nt'oxi'ʉ, ra Jesu bi gʉ 'nara vaso habʉ mi po ra vinu, ne bi 'ñembabi'ʉ: “Nuna vinuna̱, go guehna 'nara nt'udi de nú'a̱ ra 'ra'yo cohi ma ga øt'e co ma ji nú'a̱ ma ga fani. Ora gui tsihʉ nuna vinuna̱, 'yøthʉ ngu 'nara feni de guecagui.” 26Hangue nú'a̱ ra ora guí tsihʉ ra thuhme ne ra vinu gue'a̱ ra ora guí udihʉ de rá du ma Zidadahʉ asta nú'a̱ ra pa'a̱ stua yopa pengui. 27Hangue nugui dí xi'ahʉ gue nu'a̱ tó'o da zi nú'a̱ ra thuhme'a̱ ne nú'a̱ ra vinu'a̱ ne hinda zi ngu rí 'ñehe, nú'a̱ ra cu'a̱ ma go da da̱di de rá zi ndo'yo ne de rá zi ji ra Zidada. 28Hangue cada 'na de gue'ahʉ, beñhʉ xá hño 'mɛt'o ua guí 'bʉhʉ xá hño co Ajua̱ pa gui tsihʉ ra thuhme ne ra vinu. 29Ngue'a̱ nu'a̱ tó'o hinda zi nú'a̱ ra thuhme ne nú'a̱ ra vinu ngu rí 'ñehe, ne hinda beni xá hño te ri muui rá du ra Zidada, nú'a̱ ra cu'a̱ tuxasɛ ra ts'oqui. 30Hangue por gue'a̱ ndunthi de gue'ahʉ grí hñenihʉ ne otho ri nzaquihʉ, ha nehe xa du 'ra de gue'ahʉ. 31Pe nu'bʉ ga bensɛhʉ de nú'a̱ te stá øthʉ ne ga ntsø'mhʉ, nu'bʉ́ Ajua̱ ya hindua pɛncaguihʉ nuya ya mfɛi. 32Nu'á̱ bí pɛncahʉ ya mfɛi pa da zocjʉ pa hinda condenaguihʉ mahyɛgui co nú'ʉ hingyá gamfri. 33Hangue ma zi cu'ihʉ, ora grí muntshʉ pa gui ñuñhʉ, ntø'mhʉ 'na ngu ma'na pa gui ñuñhʉ mahyɛgui. 34Nu'bʉ 'na de gue'ahʉ di tsʉ'ahʉ ra thuhu, ma'na xá hño ñuñhʉ 'mɛt'o ja ri nguhʉ pa nu xcrí muntshʉ gui 'yøthʉ ngu nú'a̱ ri ho Ajua̱, pa hinda zʉ'ahʉ rá mfɛi'a̱. Y de nú'ʉ ma'ra ya t'øt'e xa nja, nu'ʉ́ asta hinga mabʉ pa ga ña̱hʉ de gue'ʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\