RÁ MɄDI RA CORINTIO 12

1Zi cuhʉ dí ne gui pa̱hʉ de nuya mfa̱di ne ra ts'ɛdi ri 'racjʉ ra Ma̱ca Nda̱hi cada 'na de guecaguihʉ. 2Guí pa̱hʉ xá hño gue nú'bʉ hingüí camfrithohʉ rá noya Ajua̱ ngrí hothohʉ da zix'ahʉ to'oraza pa nguí xøcambenihʉ nú'ʉ ya c'oi otho yá ts'ɛdi ne hingui ña̱. 3Pe nubyá dí ne gui pa̱hʉ gue nu'a̱ tó'o tsanga ra Zidada Jesu, hingui ha̱npa rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. Ha nu'bʉ to'o da 'ñena, dí camfri ra Jesu gue go gue'a̱ ra Zidada, nú'á̱ ha̱, ha̱npa rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. 4'Rama'na'ño ya mfa̱di ne ra ts'ɛdi xa 'racjʉ ra Ma̱ca Nda̱hi pa ga pɛpabihʉ Ajua̱, pe ra Ma̱ca Nda̱hi go gue'a̱ 'natho. 5Y nehe 'rama'na'ño ya 'bɛfi xa 'racjʉ ra Zidada ga pɛfihʉ, pe ra Zidada go gue'a̱ 'natho. 6Nehe 'rama'na'ño hanja drí mpɛfihʉ, pe nu Ajua̱ go gue'a̱ ri 'racjʉ ra ts'ɛdi gathoguihʉ, pa ga pɛhʉ ngu nú'a̱ xa 'racjʉ'a̱, y nu Ajua̱ go gue'a̱ 'natho. 7Cada 'na de guecjʉ dí ha̱npahʉ rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi pa ga faxhʉ gatho nú'ʉ ma'ra. 8'Ra de guecjʉ xa 'racjʉ ra ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi pa ga ña̱hʉ co ndunthi ra mfa̱di, ha nu ma'ra de guecjʉ guet'atho ra Ma̱ca Nda̱hi xa 'racjʉ ra mfa̱di pa ga udihʉ te rí bønga rá noya Ajua̱. 9Nu ma'ra de guecjʉ guet'atho ra Ma̱ca Nda̱hi xa 'racjʉ ndunthi ra jamfri, ha nu ma'ra de guecjʉ guet'atho ra Ma̱ca Nda̱hi xa 'racjʉ ra ts'ɛdi pa ga øthehʉ ya da'thi. 10Ma'ra de guecaguihʉ xa t'acjʉ ra ts'ɛdi pa ga øthʉ ya da̱nga nt'udi. Ha nu ma'ra de guecjʉ xa t'acaguihʉ ra ts'ɛdi pa ga ma̱nbahʉ rá noya Ajua̱. Ha nu ma'ra de guecjʉ xa t'acaguihʉ ra ts'ɛdi pa ga pa̱hʉ xá hño ua de ra Ma̱ca Nda̱hi ña̱ 'nara ja̱'i, o hina. Ha nu ma'ra de guecjʉ xa t'acjʉ ra ts'ɛdi pa da za ga ña̱hʉ de ma'ra ya hña̱qui. Ha nu ma'ra de guecjʉ xa t'acjʉ ra ts'ɛdi pa ga pa̱hʉ te rá 'bɛ ma̱nga nú'a̱ to'o gra ña̱ de ma'na ra hña̱qui. 11Pe go guet'a̱ ra Ma̱ca Nda̱hi ri 'racjʉ ya mfa̱di ne ra ts'ɛdi cada 'na de guecaguihʉ ngu nú'a̱ go da ne'a̱. 12Cada 'na de guecaguihʉ numa ndo'yohʉ xi pɛ'tsa ndunthi ya xɛni, pe masque njabʉ 'nada ma 'baihʉ dí pɛ'tshʉ. Dí njahʉbʉ nehe co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ngue'a̱ nujʉ́ ngu go dyá xɛnihʉ de rá ndo'yo'a̱, pe rá ndo'yo'a̱ 'natho. 13Ngue'a̱ gathoguihʉ 'bʉ dyá xodyohʉ o hindyá xodyohʉ, 'bʉ dyá 'bɛgohʉ o hindyá 'bɛgohʉ, gathoguihʉ stá nxistehehʉ pa dá 'nada ra ndo'yohʉ co rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi, ne gathoguihʉ 'nat'a ra Ma̱ca Nda̱hi stá ha̱ñhʉ. 14Numa ndo'yohʉ xi pɛ'tsa ndunthi ya xɛni, hingue 'natho ra xɛni pɛ'tsi. 15'Bʉ 'nama uahʉ da 'ñena: “Nuguí hindí 'bʉi ja ra ndo'yo ngue'a̱ hingo drá 'yɛ”, pe hingue ngue'a̱ ma̱nga njabʉ ya hingui 'bʉi ja ma ndo'yohʉ. 16O nu'bʉ 'nama guhʉ da 'ñena: “Nuguí hindí 'bʉi ja ra ndo'yo ngue'a̱ hingo drá da”, pe hingue ngue'a̱ ma̱nga njabʉ ya hingui 'bʉi ja ma ndo'yohʉ. 17'Bʉ gatho ma ndo'yohʉ dra da, ne di otho ma guhʉ, nu'bʉ́ ¿hanja da za ga ødehʉ? 'Bʉ gatho ma ndo'yohʉ dra gu, ne 'bʉ di otho ma xiñuhʉ, nu'bʉ́ ¿hanja da za da nja ma fa̱ha̱hʉ? 18Pe Ajua̱ bi hñuscaguihʉ gatho ya xɛni de ma ndo'yohʉ pa hinte da 'yøtcahʉ ra 'bɛdi. Y bi hñuts'i ngu nú'a̱ go bi ne'a̱. 19Nu'bʉ di 'nada ra xɛni ma ndo'yohʉ, ne di 'nada rá 'bɛfi, nu'bʉ́ hindri xøgue ma 'baihʉ. 20Pe numa ndo'yohʉ masque pɛ'tsa ndunthi ya xɛni, pe 'nada ra 'bai pɛ'tsi. 21Numa dahʉ hingui tsa da 'ñemba ma 'yɛhʉ: “Nugui hindí hoñ'aua.” Nixi ma ña̱xuhʉ hingui tsa da 'ñemba ma uahʉ: “Nugui hindí hoñ'aua.” 22Hina, hinda za da 'ñʉtsa'ʉ, ngue'a̱ nú'ʉ ya xɛni de ma ndo'yohʉ ri hnequi ngu hinte ri muui, go gue'ʉ ma'na øt'a ra 'bɛdi. 23Ha nuya xɛni de ma ndo'yohʉ nú'ʉ dí beñhʉ gue otho yá nsu, nú'ʉ́ go gue'ʉ ma'na xi dí japamasuhʉ. Y nú'ʉ ya xɛni ngu ra 'bɛtsa 'bʉ da hnequitho, nú'ʉ́ go gue'ʉ dí hethʉ pa da hnequi xá hño. 24Pe nuya xɛni de ma ndo'yohʉ ri hnequi mahotho, nú'ʉ́ hinga mahyoni ga hethʉ pa da hnequi xá hño. Njabʉ Ajua̱ bi hyoga ma ndo'yohʉ gue nú'ʉ ya xɛni mi otho yá nsu go gue'ʉ ma'na da nja yá nsu, 25pa njabʉ da mpɛfi mahyɛgui gatho ya xɛni de ma ndo'yohʉ, ne gatho'ʉ da mfats'i 'na ngu 'na. 26Hangue 'bʉ ga tsama'ñʉhʉ 'nara xɛni de ma ndo'yohʉ, gatho ma ndo'yohʉ tsama'ñʉ nú'a̱ ra ʉgui'a̱. Y nu'bʉ 'nara xɛni de ma ndo'yohʉ ha̱nga 'nara hoga hño, nu'bʉ́ gatho ma ndo'yohʉ ri johya. 27Nujʉ go guecjʉ rá ndo'yoguihʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, y cada 'na de guecaguihʉ dí 'nara xɛnihʉ de rá ndo'yo'a̱. 28Ajua̱ bi hñuxa ja rá nija̱ 'rama'na'ño ya mɛfi: Nu'a̱ xi rá mʉdi bi hñuxa ya apostol. Nurá ñoho bi hñuxa nú'ʉ to'o da ma̱nbabi rá noya'a̱. Nurá hñu bi hñuxa ya xahnate. Nepʉ de gue'a̱ bi hñuxa nú'ʉ to'o øt'a ya da̱nga nt'udi, nepʉ nú'ʉ to'o øthe ya da'thi. Nepʉ bi hñuxa nú'ʉ to'o faste ja rá 'bɛfi'a̱, nepʉ bi hñuxa nú'ʉ to'o ri su gatho nú'ʉ ya 'bɛfi'ʉ, nepʉ bi hñuxa nú'ʉ to'o da za da ña̱ de ya hña̱qui nú'ʉ hingui fa̱di. 29Nde nu'bʉ́, ¿ha gue gatho ya cu go ya apostol? O ¿ha gue gatho xa t'umbabi ra 'bɛfi pa da ma̱nbabi rá noya Ajua̱? O ¿ha gue gatho pɛ'tsa ra 'bɛfi dega xahnate? O ¿ha gue gatho da za da 'yøt'a ya da̱nga nt'udi? 30O ¿ha gue gatho xa t'umbabi ra ts'ɛdi pa da 'yøthe ya da'thi? O ¿ha gue gatho da za da ña̱ de ya hña̱qui hingui fa̱di? O ¿ha gue gatho da za da ba̱di da ma̱ te ma̱nga nú'a̱ to'o ña̱ de ya hña̱qui hingui fa̱di? Hina, hinga gatho da za. 31'Yøthʉ 'nara ts'ɛdi pa da za gui pɛ'tshʉ ya mfa̱di ne ra ts'ɛdi nú'ʉ ma'na ya da̱ngui pa guí pɛphʉ Ajua̱. Pe nubyá ma ga u't'ahʉ hanja grí 'bʉhʉ co 'nara hoga'mʉi nú'a̱ ma'na xá hño de gatho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\