RÁ MɄDI RA CORINTIO 13

1'Bʉ nugui gra ña̱ co 'raya noya xi mahotho, o gra ña̱ ngu 'nara ɛnxɛ, pe 'bʉ hindí pɛ'tsa ra hma̱te, nu'bʉ́ gra nja ngu 'nara 'bixfani nsøctho ri 'nohni o ngu 'nara t'ɛgui nsøctho zʉni. 2O 'bʉ gra pɛ'tsa gatho ra ts'ɛdi pa ga ma̱nba rá noya Ajua̱, ne gra pa̱di gatho nú'ʉ ya t'øt'e xi xá hñei de rá noya'a̱, ne gra pɛ'tsa gatho ra mfa̱di, ne xi gra pɛ'tsa ndunthi ra jamfri asta da za ga japi da mponga 'nara t'øhø, pe 'bʉ hindí pɛ'tsa ra hma̱te, nu'bʉ́ hinte rá 'mɛcagui. 3Nehe 'bʉ ga umbabi ya hyoya gatho nú'a̱ dí pɛ'tsi, ne asta ga unga ma ndo'yo da ts'a̱t'i, pe nu'bʉ hindí pɛ'tsa ra hma̱te, nu'bʉ́ hinte ri muui nú'a̱ dí øt'e. 4Nu'a̱ tó'o pɛ'tsa ra hma̱te, tsɛta gatho nú'a̱ da 'ñepabi; xi ra hoja̱'i co yá miqu'eiui, ne hini hyøcua nú'a̱ te pɛ'tsi'ʉ; hingrá 'ñets'i, ha nixi hini nda̱ngui de ma'ra. 5Nu'a̱ tó'o pɛ'tsa ra hma̱te hinto xaxi, hini nsu sɛhɛ, hingrá cuɛ ne hingui ɛte. 6Nu'a̱ tó'o pɛ'tsa ra hma̱te hini johya 'bʉ ri nts'oca 'nará miqu'eiui, ngue'a̱ nu'á̱ nza̱ntho ri johya hønsɛ de ra hño. 7Nu'a̱ tó'o pɛ'tsa ra hma̱te tsɛta gatho nú'a̱ t'ø'tuabi, camfri gatho nú'a̱ xá hño, nza̱ntho tø'mi de ra hño, ne tsɛta gatho ya ts'othogui. 8Nura hma̱te hinhya'mʉ ma da uadi, pe nura mfa̱di dí pɛ'tshʉ pa dí ma̱mfʉ rá noya Ajua̱, nu'á̱ ha̱, ma da zø ra pa da 'ñotho. Nehe ma da uadi ra mfa̱di dí pɛ'tshʉ pa xa za stá ña̱hʉ de ma'ra ya hña̱qui hingui fa̱di. Ne ma da zø ra pa ya hinda 'yøtcahʉ ra 'bɛdi gatho nú'a̱ ra mfa̱di dí pɛ'tshʉ. 9Ngue'a̱ 'na tʉi nú'a̱ stá pa̱dihʉ hangue hinxa za stá ma̱ñhʉ gatho nú'a̱ xa ma̱ Ajua̱. 10Pe nu xcrá 'bʉhʉ co nú'a̱ to'o rá mɛti ra mfa̱di, nu'bʉ́ ha̱, ja ma ga pa̱hʉni gatho nú'a̱ hinxa za stá pa̱hʉua. 11Nú'bʉ ndrá notsi ndí ña̱ ngu ña̱ ya ba̱tsi, ha ndí pɛ'tsa ya mfeni ngu rá mfeni ya ba̱tsi, pe ya de ndá nda̱nga ja̱'i, ya dá tsopʉ nú'a̱ ra 'mʉi ndí pɛ'tsi dega ba̱tsi. 12Hangue njabʉtho nehe numa mfa̱di dí pɛ'tshʉ de guecua ja ra ximhai hini xøgue, nja ngu nú'a̱ to'o ri yot'a rá hmi dega xuui ja ra hñe, pe hini hnequi xá hño. Pe nu xcrá 'bʉhʉ mahyɛgui co Ajua̱, gue'bʉ ma xi ga pa̱hʉ xá hño gatho, njabʉ ngu xa ba̱caguihʉ xá hño Ajua̱. 13Nura jamfri ne ra hoga nthø'mate ne ra hma̱te, guehya ri hñu ma da nja pa nza̱ntho. Pe nu'a̱ ma'na xi ra da̱ngui de gatho, ra hma̱te.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\