RÁ MɄDI RA CORINTIO 15

1Ha nubyá zi cuhʉ, dí ne ga yopa ben'ahʉ de nú'a̱ ra ma̱ca hoga noya ya stá xi'ahʉ. Y nu'ahʉ xcá hña̱nihʉ ne xcá camfrihʉ xá hño. 2Y po nuna ra hoga noya stá xi'ahʉ, ya xcá mpøhøhʉ. Hangue sigui gui camfrihʉ, ngue'a̱ hinda 'mɛditho nú'a̱ ri jamfri xcá pɛ'tshʉ, ngue'a̱ nú'a̱ dá xi'ahʉ gue'a̱ majua̱ni. 3Nugui dá u't'ahʉ ngu nú'a̱ bi t'utcagui nehe. Nú'a̱ ra nt'udi xi ra da̱ngui dá u't'ahʉ, dá xi'ahʉ gue ra Zidada Jesucristo go gue'a̱ bi du pa bi hña̱sca ma ts'oquihʉ, ngu xqui nt'ofo ja ra Nda̱xjua T'ofo gue njabʉ mi ma da thogui'a̱. 4Nehe dá xi'ahʉ gue nu'á̱ bi t'agui, pe rá hñupa'a̱ bi yopa nte de ja ra du, ngu xqui nt'ofo nehe. 5Ne 'mɛfa de ya xqui yopa nte'a̱ de ja ra du, bi nthɛui ra cu Pedro pa bi hyandi. Nepʉ 'mɛfa bi hyanda gatho nú'ʉ ma'ra yá nxadi. 6Y de gue'a̱, 'na'qui xqui munts'a thogui cʉt'a nthebe ya cu, y gatho'ʉ bi hyandi nehe'a̱. Y ndunthi de gue'ʉ tetho asta núbya dí op'a'ihʉ, ha nu ma'ra ya xa du. 7Nepʉ 'mɛfa bi hyandi nehe ra zi cu Cobo. Nepʉ gatho nú'ʉ ma'ra ya apostol bi hyandi'a̱. 8Y 'mɛfa de gatho'ʉ dá handi nehega, bi hnequi ja ma 'ñu'a̱, masque nugui ndrí nja ngu 'nara zi ñaxca ba̱tsi. 9Nú'ʉ ma'ra ya apostol xi ma'na ya da̱ngui yá nsu de guecagui, ngue'a̱ nugui, ni ts'ʉ hiní 'ñepcagui da t'engagui gue drá apostol, ngue'a̱ xi stá ø'tua ra nts'o'mʉi ya gamfri. 10Pe nugui dí pa̱di gue Ajua̱ xi ra da̱ngui rá hma̱te pa guecagui, ngue'a̱ nú'a̱ ra 'mʉi ndí pɛ'tsa ma'mɛt'o ya hinga gue'a̱ dí pɛ'tsbya. Ngue'a̱ Ajua̱ bi patca ma 'mʉi ne bi 'racagui 'nara 'ra'yo 'mʉi. Y nú'a̱ bi 'yøt'e con guecagui hinxa 'mɛditho, ngue'a̱ nugui ma'na stá mpɛfi de gue nú'ʉ ma'ra ya apostol. Pe hingo de ma ts'ɛdisɛ stá øt'a nú'a̱ ra 'bɛfi'a̱, nu Ajua̱ xi ra da̱ngui rá hma̱te con guequi, go gue'a̱ xa 'yøt'a gatho nú'a̱ ra 'bɛfi'a̱. 11Nu'bʉ nugui dí zo'ahʉ o nú'ʉ ma'ra ya apostol, guet'a̱ ra noya dí ma̱ñhe mahyɛgui, ne go guet'a̱ xcá camfrihʉ. 12Nuje stá xi'ahe gue ra Zidada Jesucristo bi yopa nte de ja ra du. Nu'bʉ́, ¿hanja 'ra de gue'ahʉ guí eñhʉ gue ya hinda za da yopa nte nú'ʉ tu? 13Nu'bʉ hinda za da yopa nte ma'na'qui nú'ʉ tu ngu guí ma̱ñhʉ, nu'bʉ́ nixi ra Zidada Jesucristo hinxa yopa ntehma̱ 'bʉ. 14Y nu'bʉ hinxa yopa nte ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, nu'bʉ́ hinte dri muuihma̱ nú'a̱ dí u't'ahe, nixi hinte dri muui nú'a̱ xcá camfrihʉ 'bʉ. 15Nu'bʉ hinda za da yopa nte nú'ʉ tu, nu'bʉ́ hingue majua̱ni nú'a̱ gra ma̱hma̱he de nú'a̱ xa 'yøt'a Ajua̱. Nuje dí ma̱ñhe nú'a̱ majua̱ni gue Ajua̱ bi 'yøt'e pa bi yopa nte ma Zidadahʉ ra Jesucristo de ja ra du, pe 'bʉ hinga majua̱ni gue Ajua̱ ri japi da yopa nte nú'ʉ xa du, nu'bʉ́ njabʉ hinxa japi xa yopa ntehma̱ ra Zidada Jesucristo. 16Nu'bʉ nú'ʉ xa du hinda ma da yopa nte, nu'bʉ́ nixi nusɛ ra Zidada Jesucristo hinxa yopa ntehma̱ 'bʉ. 17Nu'bʉ Ajua̱ hinxa japi xa yopa nte ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo de ja ra du, nu'bʉ́ nuri jamfrihʉ hinte dri muuihma̱, ne gri duda ri ts'oquihʉ nehe. 18Nu'bʉ di njahma̱bʉ, nu'bʉ́ gatho nú'ʉ xa du masque xa gamfri ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, nu'ʉ́ xa 'mɛdihma̱. 19Nu'bʉ nsøctho núbya dí tehʉua ja ra ximhai dí tø'mhʉ ya hño da 'racjʉ ra Zidada Jesucristo, ne nurá ñoho ra te ya hinte dí tø'mhʉ ga ha̱ñhʉ de gue'a̱, nu'bʉ́ nujʉ xi dyá huecatehʉ de gatho ya ja̱'i ngue'a̱ hinte dí tø'mhʉ. 20Pe nu'a̱ xi majua̱ni, nura Zidada Jesucristo bi yopa nte de ja ra du, ne go gue'a̱ xi rá mʉdi bi nuhu de gatho nú'ʉ xa du. 21Po rá ts'oqui 'natho ra 'ñøhø, hangue gatho ya ja̱'i pɛ'tsi te da du. Pe 'natho ra 'ñøhø nehe nú'a̱ to'o bi 'yøt'e pa da yopa nte ma'na'qui nú'ʉ tu. 22Ngue'a̱ nujʉ́ yá ba̱tsiguihʉ ra Adá, hangue dí tuhʉ nehe ngu bi du'a̱, ngue'a̱ por nú'a̱ ra ts'oqui bi 'yøt'e'a̱ hangue bi nja ra du. Pe nubya ya drí 'nathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, hangue ma ga yopa ntehʉ nehe ngu bi nja'a̱. 23Ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gue'a̱ xi rá mʉdi bi yopa nte de gatho, ngu xqui 'yɛ'mba Ajua̱. Nepʉ nújʉ stá camfrihʉ'a̱, nu stua yopa pengui'a̱ ma ga yopa ntehʉ nehe 'mɛfa con gatho nú'ʉ ma'ra xa gamfri. Go gue'a̱ xa 'yɛ'mba Ajua̱ nehe. 24Y de gue'a̱ ma da nja ra nga̱xhmai, nu sta uadi ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da huatua yá hmanda gatho nú'ʉ ri nda̱ ne gatho yá nsu'ʉ ne yá ts'ɛdi'ʉ. Numa zi Hmuhʉ ra Jesucristo ma da nda̱, nepʉ da yopa 'yɛnt'ua ja rá 'yɛ Ajua̱ rá Dada ma'na'qui nú'a̱ ra hmanda xqui t'ɛnt'ua ja rá 'yɛ. 25Ngue'a̱ numa Zidadahʉ ra Jesucristo pɛ'tsi ma da nda̱ asta hinda hyandi gue ya xi bi nta̱te de gatho yá ncontra. 26Y nu'a̱ rá nga̱ts'i ra ncontra ma dra huati, go gue'a̱ ra du. 27Ja ra Ma̱ca T'ofo ma̱ gue Ajua̱ bi 'yɛnt'ua ja rá 'yɛ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo gatho nú'a̱ te ja ne nú'ʉ 'bʉi nuni mahets'i ne nuua ja ra ximhai. Pe nu habʉ ena gue gatho bi t'ɛnt'ua ja rá 'yɛ, dí pa̱hʉ gue Ajua̱ ra Dada hingui 'bʉi de ja rá hmanda ma zi Hmuhʉ ra Jesu, ngue'a̱ nura Dada go xa umbabi ra ts'ɛdi'a̱. 28Y nu sta uadi da nta̱te ra Zidada Jesu de gatho ya hmanda, nu'bʉ́ nu'á̱ ma da 'mʉi nehe ja rá hmanda rá Dada nú'a̱ to'o xa 'yɛnt'ua ja rá 'yɛ gatho nú'a̱ te ja ne nú'ʉ 'bʉi, pa njabʉ Ajua̱ ra Dada go gue'a̱ ma da manda gatho. 29Nu'bʉ hinda yopa nte nú'ʉ xa du ngu guí ma̱ñhʉ, nu'bʉ́ ¿pa te ri nxistehe 'ra por nú'ʉ xa du? 'Bʉ xi majua̱ni hingui tsa da yopa nte nú'ʉ tu, nu'bʉ́ ¿hanja 'ra ri nxistehe por gue'ʉ? 30Nuje nu'a̱raza ra ora da za ga tha̱mfrihe ga thohe 'nara ts'othogui. Pe nu'bʉ hinda yopa nte nú'ʉ tu, nu'bʉ́ hinte ri muui gra 'yohe njabʉ. 31Nugui xi majua̱ni hyastho thongagui pa da thogui. Dí xi'ahʉ njabʉ zi cuhʉ ngue'a̱ dí pa̱di gue xi guí camfrihʉ xá hño ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 32Xi stá ntun'be nuya ts'oja̱'i de guecua Efeso. Ha nu'bʉ stá øt'a njabʉ pa ma hñosɛ de guecua ja ra ximhai, xi'bʉ xa hyogaguihma̱, nu'bʉ́ ¿te dí ta̱ha̱ga 'bʉ hinda yopa nte nú'ʉ tu? Nu'bʉ́, ma'na xá hño ga ena ngu enga 'ra: “Ma ga ñuñhʉ ne ma ga ntsithehʉ, cabʉ rixudi ndama̱ni ma ga tuhʉ.” 33Oxqui hophʉ to'o da hya'ahʉ, ngue'a̱ nu'a̱ tó'o da ntsixui ya ts'oja̱'i, da japi da nts'oqui nehe. 34Xi da pɛ'tshʉ 'nara hoga mfeni xá hño ngu rí 'ñehe. 'Yohʉ xá hño, oguí øthʉ ya ts'oqui. Dí ma̱ njabʉ ngue'a̱ 'ra de gue'ahʉ nixi xcá camfrihʉ Ajua̱. Dí xi'ahʉ njaua pa xa̱ma̱ da nja ri tsahʉ de nú'a̱ guí øthʉ. 35Tsa 'ra de gue'ahʉ gui 'ñeñhʉ: Nú'ʉ xa du, ¿hanja da za da yopa nte? ¿Tengu nú'a̱ ra ndo'yo da mɛ'tsi'ʉ 'bʉ? 36Pøde nu'ahʉ otho ri mfenihʉ. ¿Ha gue hinguí pa̱hʉ gue nú'a̱ ra nda guí pothʉ, mahyoni 'mɛt'o da 'ya, nepʉ ja da c'onts'a nú'a̱ ra 'ra'yo 'bai gá nda̱po? 37Ora guí pothʉ ra trigo o ma'na ra nda, nú'a̱ guí pothʉ gue'a̱ 'nara ndatho, pe nu sta c'onts'i ya dra nda̱po. 38Pe nu Ajua̱ go gue'a̱ ri japi da nte nú'a̱ guí pothʉ ne ri umbabi rá 'bai cada 'nara nda ngu nú'a̱ xa 'yɛ'mbi. 39Njabʉ nehe numa ngøhʉ hinga mahyɛgui ngu yá ngø ya mbo'ni, y 'na'ño yá ngø ya ts'ints'ʉ nehe. Y ya hua̱ 'na'ño nehe yá ngø'ʉ. 40Njabʉ nehe nú'ʉ bí 'bʉ mahets'i 'na'ño yá 'bai, ha nújʉ dí 'bʉhʉua ja ra ximhai 'na'ño ma 'baihʉ con gue'ʉ, y 'rama'na'ño yá hotho'ʉ con guecjʉ. 41Nehe nura hyadi 'na'ño rá ñot'i, ha nura za̱na̱ 'na'ño rá ñot'i nehe. Nehe 'na'ño yá ñot'i ya tsø, ne cada 'na de gue'ʉ 'rama'na'ño gra yot'i'ʉ. 42Nehe ma ga njahʉbʉ nu xcrá yopa ntehʉ de ja ra du. Numa ndo'yo dí ha̱hʉbya ma da nt'agui ja ra hai ne da 'ya, pe de gue'a̱ nura ndo'yo'a̱ ma da yopa nte ma'ra'yo y ya hinhya'mʉ ma da du. 43Nubyá hini hnequi xá nsunda nuna ma ndo'yohʉ ma da nt'agui, pe nu sta yopa nte ma'ra'yo ha̱, ma da hnequi xi strá nsunda. Nuna ma ndo'yohʉ hingui ja rá ts'ɛdi ma da nt'agui, pe nu sta yopa nte ma'ra'yo, ya di ja rá ts'ɛdi. 44Ma da du nuna ma ndo'yo dí ha̱hʉbya, pe nu xcrá yopa ntehʉ ma ga pɛ'tshʉ ma'na'ño ma ndo'yohʉ. Nubya dí ha̱hʉ nuna ndo'yo ngue'a̱ dí 'bʉhʉua ja ra ximhai, pe nu xcrá yopa ntehʉ ma ga pɛ'tshʉ ma'na ra ndo'yo ngue'a̱ ma ga 'bʉhʉni mahets'i. 45Xa nt'ofo ja ra Ma̱ca T'ofo ne ena njaua: Nú'a̱ ra mʉdi 'ñøhø go gue'a̱ ra Adá, nú'á̱ Ajua̱ bi umbabi rá te, y 'mɛfa bi zøhø ma'na ra 'ñøhø mi ngu ra Adá, pe nusɛ'a̱ umba ra 'ra'yo te ya ja̱'i, y go gue'a̱ ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 46'Mɛt'o bi t'acjʉ 'nara ndo'yo de guecua ja ra ximhai, nepʉ 'mɛfa ma dí t'acjʉ 'nama 'ra'yo ndo'yohʉ nuni mahets'i. 47Nu'a̱ xi ra mʉdi 'ñøhø bi 'mʉi, Ajua̱ bi hyoqui de guecua ja ra ximhai dega hai, ha nu'a̱ rá ñoho ra 'ñøhø bi nja̱'iua ngu ra Adá, nu'á̱ bá ehe de mahets'i. 48Ngu bi nja ra Adá bi thoqui dega hai nuua ja ra ximhai, necjʉ nehe drí nhya̱xhʉ'a̱. Ha nura Zidada ra mengu mahets'i, hangue necjʉ ma grá menguhʉni ne ma grá hña̱'tsuahʉ rá 'bai'a̱. 49Njabʉ ngu drí hña̱ts'ihʉbya ngu rá 'bai ra Adá xa thoqui dega hai, njabʉ nehe ma grá hña̱ts'ihʉ ngu rá 'bai ma Zidadahʉ nú'a̱ bí 'bʉi mahets'i. 50Dí xi'ahʉ zi cuhʉ gue hinda za ga cʉthʉ nuni mahets'i habʉ bí manda Ajua̱ co nuna ma jihʉ ne nuna ma ndo'yohʉ dí ha̱hʉbya. Ngue'a̱ nuna ndo'yo dí ha̱hʉbya ma da nhyai ne hingui tsa da nte pa nza̱ntho. 51Nubya ma ga xi'ahʉ nú'a̱ bi xica Ajua̱ ne hinxcá pa̱thʉ, gue hinga gatho ya ja̱'i de ra ximhai ma da du, pe gatho mahyɛgui ma dra patca ma 'baihʉ. 52Masɛctho ma da njabʉ, ngu 'na ts'a̱nt'i ma dahʉ, nú'a̱ ra ora sta 'bɛ ra trompeta de Ajua̱ de rá nga̱ts'i ra ximhai. Nu stí nt'øde nú'a̱ ra trompeta'a̱ gatho nú'ʉ ya cu xa du ante da yopa 'ñehe ma Zidadahʉ ra Jesu, ma da yopa nte'ʉ co 'nara 'ra'yo ndo'yo nú'a̱ hinhya'mʉ ma da nts'oqui. Y nújʉ gra 'bʉthʉua ja ra ximhai, 'bestho ra ora'a̱ da mpadi ma 'baihʉ nehe. 53Ngue'a̱ mahyoni da mpadi nuna ma ndo'yo dí ha̱hʉ ma da nhyai, pa ga pɛ'tshʉ 'nara ndo'yo nú'a̱ hinhya'mʉ da nts'oqui. Ha nuna ma ndo'yo dí ha̱hʉ núna ma da du, mahyoni da mpadi co ma'na ra ndo'yo nú'a̱ hinhya'mʉ da du. 54Ha nu stí njabʉ ma ndo'yohʉ da mpadi co ma'na ra ndo'yo nú'a̱ hinhya'mʉ da nts'oqui ne hinhya'mʉ da du, nu'bʉ́ ma da nja ngu nú'a̱ huxa ja ra Ma̱ca T'ofo habʉ ena njaua: “Nura du bi 'bɛdi ne bi nhuati pa nza̱ntho.” 55Ne ena: “¿Habʉ jabya rá ts'ɛdi ra du? ¿Habʉ jabya gatho nú'a̱ mi øt'e?” 56Ra ts'oqui go gue'a̱ ri jacjʉ ga tuhʉ, ne ra nda̱xjua ley go gue'a̱ ri umba ra ts'ɛdi ra ts'oqui. 57Pe nubyá, ga umfʉ njama̱di Ajua̱ ngue'a̱ numa Zidadahʉ ra Jesucristo go gue'a̱ bi 'yøt'e pa dá ta̱pabihʉ ra du. 58Hangue nubyá, ma zi hma̱ca cu'ihʉ, xi da camfrihʉ xá hño con gatho ri mʉihʉ. Xi da mpɛfihʉ nza̱ntho ja rá 'bɛfi ma Zidadahʉ, ngue'a̱ nu'ahʉ ya guí pa̱hʉ gue hinda ma da 'mɛditho gatho nú'a̱ ra 'bɛfi xa 'racjʉ'a̱ pa ga pɛfihʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\