RÁ MɄDI RA CORINTIO 16

1Nubya ma ga xi'ahʉ de nú'a̱ ra mfats'i guí muntshʉ pa guí pɛmpahʉ ya cu me Jerusale. 'Yøthʉ nehe ngu nú'a̱ stá 'bɛpa ya cu me Galacia da 'yøt'e. 2Tat'a domingo cada 'na de gue'ahʉ 'uecjʉ 'na tʉi nú'a̱ xcá ta̱ha̱hʉ, ngu nú'a̱ rá ndunthi bi 'ra'ahʉ Ajua̱. Ne gui ha̱xhʉ ja ra nija̱ pa ja da hmunts'ini, pa njabʉ nu xcrá mabʉ hingue ja ra ora'a̱ gui munts'a ri mfats'ihʉ. 3Ne de ante ga mabʉ, dí ne gui huanhʉ 'raya cu pa nu xcrá tsømbʉ ga umbabi'ʉ 'nara hɛ'mi pa da hña̱'tsua nú'ʉ ya cu me Jerusale nú'ʉ to'o ma dua ts'ocua nú'a̱ ra mfats'i'a̱. 4Ha nu'bʉ ga handi gue xá hño ga ma nehe, ga mɛ'be'ʉ. 5Stá beni nehe ga ma ga c'a̱'tsa ya cu nuni Macedonia, hangue 'mɛt'o ma ga 'rani de guehni. 6Stá beni ga 'bʉi con gue'ahʉ ndunthi ya pa, y 'bʉ da zahma̱, ga 'bʉi con gue'ahʉ asta hinda thogui ya pa de ya tsɛ, nepʉ de gue'a̱ da za gui faxcahʉ ne gui nexcaguihʉ nu habʉ grá ma. 7Núbya xcrá mabʉ, hindí ne hønsɛ ga hant'a'ihʉ ne 'bestho ga thogui. Nu'a̱ dí ne, ga 'bʉi con gue'ahʉ 'raya pa 'bʉ njabʉ rá paha ra Zidada. 8Pe ma ga cohi de guecua Efeso asta da zø ra pa de ra Pentecosté. 9Ngue'a̱ nu de guecua xi xa xogui ya gosthi pa ga ma̱nbabi rá noya Ajua̱, ne ndunthi ya xa gamfri. Pe nehe 'bʉi ndunthi ya ncontra. 10Ne nu'a̱ dí xi'ahʉ, nu sta zømbʉ ra cu Timu, suhʉ xá hño pa da 'mʉi te rá 'ñentho ne hinda du rá mʉi, ngue'a̱ ne'a̱ pɛpabi Ajua̱ ngu dí pɛpabi nehe. 11Hangue por gue'a̱ oxqui ma grí 'ñenithohʉ de gue'a̱. Y nu stua pengui'a̱, bá nets'ihʉ co ra johya pa da 'ñe da c'a̱scagui ma'na'qui, ngue'a̱ nugui dí tø'mi da zøhø'a̱ co nú'ʉ ma'ra ya cu ma dua 'ñoui. 12Ha nura zi cu Polo xi stá ba̱ntebi da mabʉ ne da mɛui núyʉ ma'ra ya cu dua tsøñ'ahʉ. Pe hinxa ne xa mabʉ. Bi xiqui gue ma da mabʉ da c'a̱'ts'ahʉ nú'a̱ ra pa'a̱ da nja rá luga. 13Xi da nsuhʉ de yá ts'o'bɛfi ra ts'onda̱hi, ne xi da pɛ'tshʉ 'nara jamfri. Oxqui tsuhʉ nú'ʉ to'o ri ʉtsa'ihʉ, 'yøthʉ ra ts'ɛdi pa gui 'yøthʉ nú'a̱ xá hño. 14Gatho nú'a̱ gui 'yøthʉ, 'yøthʉ co ra hma̱te. 15Zi cuhʉ, ya guí pa̱hʉ gue nura zi cu Teba ne con gatho yá ja̱'i de rá ngu, go gue'ʉ xi ya mʉdi gamfri de guepʉ Acaya. Ne guí pa̱hʉ gue nú'ʉ de yá pahasɛ xa 'mʉi pa da maxa ya cu. 16Dí ba̱nte'ihʉ gui 'yøtehʉ nú'ʉ ya zi cu'ʉ, ne nú'ʉ ma'ra to'o pɛpabi Ajua̱ ngu'ʉ. 'Yøtehʉ nehe nú'ʉ ma'ra to'o fax'ahʉ ja rá 'bɛfi Ajua̱ ne gatho nú'ʉ to'o pɛpabi'a̱. 17Xi drí johya ngue'a̱ bi zøhø de guecua ra cu Teba ne ra cu Nato ne ra cu Acaico, ngue'a̱ xa 'yøtcagui nú'a̱ hinxa za xcá øthʉ. 18Nuyʉ ya cuyʉ xi bi hñubga ma mʉi ngu xa hñup'a ri mʉihʉ nehe. Numansuhʉ nuya cuyʉ ngue'a̱ go guehyʉ 'rayá hoga mɛfi Ajua̱. 19Nuya cu de guecua Asia ri fat'ajua̱'ihʉ. Nehe ra zi cu Aquila ne ra zi nju Prisila xi pɛhn'ahʉ ndunthi ra nzɛnjua, nú'ahʉ guí 'bʉhʉ co ra Zidada ngu nja nehe'ʉ. Nehe pɛhn'ahʉ ndunthi ra nzɛnjua nú'ʉ ya cu ri munts'i ja yá ngu'ʉ. 20Ne ri fat'ajua̱'ihʉ gatho ya cu de guecua. Ne nzɛnjuahʉ 'na ngu ma'na co 'nara nthʉfi dega hma̱te. 21Nugui drá Pablo, de ma 'yɛsɛ dí op'a'ihʉ nuna nzɛnjua. 22Nehe dí xi'ahʉ, nu'ʉ tó'o hini ma̱di ma Zidadahʉ ra Jesucristo, dá t'eque pa da zʉtua rá cuɛ Ajua̱. Ra Zidada ya ma da zøhø. 23Y nubyá, ma Zidadahʉ ra Jesucristo da max'a'ihʉ. 24Dí pɛhn'ahʉbʉ ma hma̱te de ja rá thuhu ma Zidadahʉ ra Jesucristo. Njabʉ gue'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\