RÁ MɄDI RA CORINTIO 3

1Zi cuhʉ, dá zo'ahʉ ngu ts'ofo nú'ʉ hints'ʉ xa zɛ yá jamfri, ngu ya t'ʉba̱tsi hinte yá fa̱ditho, ngue'a̱ himbi za dá zo'ahʉ ngu 'raya cu nú'ʉ pa̱di xá hño nú'ʉ ya nt'udi udi ra Ma̱ca Nda̱hi. 2Dá zo'ahʉ 'ramats'ʉ ngu 'raya zi ba̱tsi nú'ʉ tsʉtho, ngue'a̱ himbi za dá xi'ahʉ ya noya xá hñei, ngue'a̱ mi otho ndunthi ri mfa̱dihʉ, y asta nubya hinxa za stá xi'ahʉ gatho. 3Ngue'a̱ nu'ahʉ guí øt'athohʉ ngu nú'a̱ øt'a nú'ʉ hingyá gamfri, ngue'a̱ gyá ndustehʉ, ne gyá necatsʉihʉ, ne gyá necatuhnihʉ. Hangue por gue'a̱ hinxcá 'ueguethohʉ de ja ya ts'oqui, ngue'a̱ guí 'yohʉ ngu nú'ʉ hinxa gamfri Ajua̱. 4'Ra de gue'ahʉ guí eñhʉ: “Nugui drí dɛna ra cu Pablo”, ha nu ma'ra guí eñhʉ: “Nugui drí dɛna ra cu Polo”. Xi de guí ma̱ñhʉ njabʉ, ¿ha gue hinguí øthʉ ngu nú'ʉ ya ja̱'i hingyá gamfri? 5Xi ¿te ma 'bɛfi dí pɛfi? Y ¿te ma 'bɛfi pɛfi ra cu Polo? Nugui ne ra cu Polo dyá 'bɛgothohe de Ajua̱, ne go guecaguihe dá zo'ahe pa gá camfrihʉ'a̱. Nugui ne ra cu Polo, cada 'na de guecje dí pɛfihe ra 'bɛfi xa 'racaguihe Ajua̱. 6Nugui go rá mʉdi dá zo'ahʉ de rá noya Ajua̱, ha nura cu Polo go xa su'a'ihʉ asta nubya, pe nu'a̱ tó'o xa 'ra'ahʉ ra jamfri, go guesɛhɛ Ajua̱. 7Hangue ni guequi ni ra cu Polo hinda za te ga pɛhe de guecsɛhe. Nu Ajua̱ go gue'a̱ ja rá ts'ɛdi pa xa japi xa te ri jamfrihʉ. 8Hangue guí njahʉ ngu 'nara hua̱hi habʉ stá mpɛhe, nugui go stá pot'i, ra cu Polo go xa 'ñunthe. Hangue ngu ra mot'i ne ra 'ñunthe, Ajua̱ ma da gutcahe ngu nú'a̱ stá pɛfihe. 9Nuje dyá mɛfihe de Ajua̱, ha nu'ahʉ guí njahʉ ngu 'nara hua̱hi habʉ ri mpɛfi'a̱. Ne guí njahʉ ngu 'nará hoga ngu Ajua̱ ri jʉ'tsuabi. 10Nugui go dí nja ngu 'nara hoga hyocangu dá jʉ'tsua rá ua ra ngu, gue'a̱ ra 'bɛfi bi 'racagui Ajua̱, ha nu ma'na go jʉxa ra ja̱do. Pe cada 'na mahyoni da jamasu nú'a̱ pɛfi. 11Ngue'a̱ otho ma'na ra cimiento da za dra jʉts'i, hønsɛ nú'a̱ ya ja, y nura cimiento'a̱ go guesɛ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 12'Bʉ to'o da gʉts'i de maña̱ nú'a̱ ra cimiento ya ja, pɛ'tsi da beni xá hño ua da gʉts'i dega oro o dega t'axi o dega hoga do, o ua da gʉts'i dega za o dega xot'o o dega xithi. 13Cada 'na de ya gamfri ma da hnequi rá 'bɛfi'a̱, ngue'a̱ nú'a̱ ra pa de ra nsʉca uɛnda gue'bʉ ma da fa̱di tengu rá 'bɛfi cada 'na. Nú'a̱ ra pa'a̱ ma da nzø ra tsibi, y nuni ja ra tsibi ja ma dra tsapabini rá 'bɛfi cada 'na nú'a̱ xa mɛfi. 14'Bʉ 'na to'o bi hoca rá 'bɛfi maña̱ de ra cimiento ne hinda za̱t'a nurá 'bɛfi'a̱, nu'bʉ́ nú'a̱ to'o bi hoca nura 'bɛfi'a̱ ma da hña̱nga rá tha̱ha̱. 15Pe nu'bʉ 'na xa mpɛfi ne nurá 'bɛfi'a̱ ma da za̱t'i, nu'bʉ́ hinda ma da t'umbabi rá tha̱ha̱. Hinte ma da hña̱ni, ngue'a̱ bi za̱t'a nú'a̱ xqui mɛfi, pe nu'á̱ ma da mpøhø, nja ngu nú'a̱ to'o bi tho ra nza̱t'i ne bi 'bɛdi gatho nú'a̱ xqui mɛfi. 16¿Ha gue hinguí pa̱hʉ gue nu'ahʉ go gue'ahʉ rá nija̱'ihʉ Ajua̱, y nurá Ma̱ca Nda̱hi'a̱ 'bʉi ja ri corasohʉ? 17'Bʉ 'na to'o da huatua rá nija̱ Ajua̱, nu'bʉ́ Ajua̱ da huati'a̱ nehe, ngue'a̱ rá nija̱ Ajua̱ xi xá nsunda. Ne go gue'a'ihʉ nurá nija̱'a̱. 18Osti ma da hya'ahʉ ri mfenihʉ gue gyá ba̱hmya̱hʉ. 'Bʉ 'na de gue'ahʉ guí beñhʉ gue xi guí pɛ'tshʉ ra mfa̱di, y nu'bʉ nura mfa̱di'a̱ go de nuna ximhai, 'yøthʉ ra uɛnda gue 'besthó hinte guí pa̱hʉ, pa njabʉ ha̱, da za gui pɛ'tshʉ nú'a̱ xi ra hoga mfa̱di brí 'ñehe de Ajua̱. 19Ngue'a̱ pa ja rá thandi Ajua̱ 'besthó hinte ri muui nú'a̱ ra mfa̱di de ra ximhai. Hangue enga ja ra Ma̱ca T'ofo: “Ajua̱ xi pa̱tuatho yá mfeni ya ba̱mhya̱ de ra ximhai gue nu'ʉ́ hatetho, hangue co yá mba̱mhya̱ ri 'mɛdisɛ'ʉ.” 20Nehe xa t'ofo njaua: “Ajua̱ pa̱di gue hinte ri muui nuyá mfeni ya ba̱hmya̱.” 21Hangue ogrí 'ñets'ihʉ gui 'ñeñhʉ gue grí dɛnhʉ 'na o ma'na, ngue'a̱ gatho nú'ʉ to'o xa mpɛfi con gue'ahʉ go pa ri hñohʉ. 22'Bʉ rá 'bɛfi ra cu Pablo, 'bʉ rá 'bɛfi ra cu Polo, 'bʉ rá 'bɛfi ra cu Pedro, gatho pa ri hñohʉ. Nu'ahʉ gatho go o ja ri 'yɛhʉ pa ri hñohʉ, ra ximhai, ra te, ra du, gatho nú'a̱ ja mapaya ne nú'a̱ bra 'bɛfa. 23Y nu'ahʉ guí ohʉ ja rá 'yɛ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, y ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo go o ja rá 'yɛ Ajua̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\