RÁ MɄDI RA CORINTIO 4

1Dí nehe gui pa̱hʉ gue nuje yá mɛfiguihe ra Zidada Jesucristo, ne dí udihe nú'a̱ xa 'ñutcahe Ajua̱ nú'a̱ xqui beni maya'bʉ ne himi fa̱dihma̱. 2Hangue mahyoni ga ma̱ñhe gatho nú'a̱ xa 'ñutcahe Ajua̱, ngue'a̱ go yá mɛfiguihe'a̱. 3Nugui hingui tu ma mʉi de gatho nú'a̱ guí ma̱ñhʉ de guequi, nixi nú'a̱ ma̱nga ra ts'ʉtbi de guequi. Nixi nugaguisɛ hindí ena gue dí 'yo xá hño. 4Masque nugui dí beni gue xá nt'axi ma mfeni, pe hingue por gue'a̱ ma da hma̱ gue hinte dí tu. Nura Zidada go gue'a̱ ma da hña̱bga nguɛnda'a̱. 5Hangue ogo guí ha̱mfʉ nguɛnda te øt'a ri miq'ueihʉ, ngue'a̱ ma dua yopa penga ma Zidadahʉ ra Jesucristo, y nu'bʉ́ nú'á̱ ha̱, ma da hña̱bgahʉ nguɛnda. Ne nu'á̱ go gue'a̱ ma da japi da hnequi gatho nú'a̱ xa t'øt'e mant'a̱gui. Ne ma da ma̱ gatho nú'a̱ te xa beni ja yá mfeni ya ja̱'i. Y nura pa'a̱ Ajua̱ ma da 'ñe'tsua rá nsu ngu rí 'ñepabi cada 'na. 6Zi cuhʉ, núna stá xi'ahʉ stá ma̱ de guequi ne de ra cu Polo, pa njabʉ gui pa̱hʉ nda'a̱ rí 'ñepi gui 'yøthʉ. Nuje hindrí ueñhe rá 'bɛfi Ajua̱. Hangue gui njahʉbʉ nehe hingui nueñhʉ 'nara cu. Stá xi'ahʉ njabʉ pa gui 'yohʉ ngu ma̱nga ra Ma̱ca T'ofo, pa njabʉ hingui 'ñe'tsuahʉ yá nsu 'ra, ha nu ma'ra go gui ʉtsahʉ. 7¿Hanja grí 'ñets'ihʉ? Xi gatho nú'a̱ te guí pɛ'tshʉ, ¿ha gue hingo xa 'ra'ahʉ Ajua̱? Nu'bʉ go xa 'ra'ahʉ'a̱, nu'bʉ́ ¿hanja grí 'ñets'ihʉ? Njabʉ ja ra uɛnda hingo xa 'ra'ahʉ'a̱. 8Nu'ahʉ 'ñena hinte grí 'bɛhʉ, 'ñena ya guí pɛ'tshʉ gatho nú'a̱ guí hoñhʉ, ya ngu grí 'ñet'a nda̱hʉ, ha nuje go xcá hyɛgaguiheua, 'ñena hinte drí muuihe. Xi dí nehma̱he gue ya xcá nda̱hma̱hʉ, pa njabʉ ga nda̱hma̱hʉ mahyɛgui. 9Nuje dyá apostolhe, dí beni gue Ajua̱ xa hñuxcahe ngu 'raya ja̱'i nú'ʉ hinte ri muui, ne xa sɛcuabi pa da tho ja yá thandi gatho ya ja̱'i ne ja yá thandi yá ɛnxɛ Ajua̱. 10Nuje t'engaguihe gue dyá 'bɛmfenihe ngue'a̱ dí pɛpabihe ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ha nu'ahʉ xcá bensɛhʉ gue xi gyá ba̱mhya̱hʉ de rá noya'a̱. Nuje xa t'enje gue othoguihe ra ts'ɛdi, ha nu'ahʉ guí beñhʉ gue xi ja ri ts'ɛdihʉ. Ne guí beñhʉ gue xi t'e'ts'a ri nsuhʉ, ha nuje xi dyá t'ʉtsahe. 11Asta nubya xi dí sufrihe nts'ɛdi, dí thohe ra thuhu ra nduthe ne ra 'ña̱he. Nabgaguihe ya ja̱'i, ne hindí pɛ'tshe 'nara ngu nú'a̱ dua mɛtihe. 12Xi dí thohe ra nzabi pa dí hoñhe nú'a̱ dí tsihe nehe. Nura ora dí øhe tsanje ya ja̱'i, nuje dí aphe Ajua̱ por gue'ʉ. Y ra ora øtcahe ra nts'omʉi'ʉ, gatho dí tsɛtathohe. 13Nura ora ña̱ma'ñʉ ya ja̱'i de guecje, nuje dí zofohe co ndunthi ra t'equ'ei. Pe nuje pa ja yá thandi'ʉ dí njahe ngu ra paxi xa føtbʉ hinte ri muui, ngue'a̱ pa gue'ʉ xá nts'oje. 14Hindí op'ahʉ nuya ya noya pa ga 'bɛ't'a ri tsahʉ. Dí op'ahʉ pa ga zo'ahʉ ngue'a̱ pa guequi ja ra uɛnda ma hma̱ca ba̱tsi'ihʉ, ngue'a̱ go dá xi'ahʉ rá noya Ajua̱. 15Masque gri pɛ'tshʉ 'rɛt'a 'mo nú'ʉ to'o di u't'ahʉ de ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, pe sɛhɛgui go rá mʉdi dá ha̱'ts'ahʉbʉ rá noya Ajua̱ pa gá camfrihʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, hangue nugui ja ra uɛnda go drá dada de gue'ahʉ. 16Hangue dí ba̱nte'ihʉ gui tɛngaguihʉ ma 'mʉi. 17Hangue dá pɛhn'ahʉbʉ ra cu Timu nú'a̱ ma hma̱ca t'ʉ de ja ra jamfri, ne nu'á̱ 'yo xá hño ja rá thandi ra Zidada. Y nu'á̱ go gue'a̱ ma da yopa ben'ahʉ tengu ma 'mʉi ja ra Zidada Jesucristo. Guet'atho dí udi nehe habʉraza de ja ya nija̱. 18Pe nu 'ra de gue'ahʉ xi xa ñuxa ri mfenihʉ dega nt'ets'i, guí hu ri mʉihʉ gue hinga ma ga yopa penguibʉ ga c'a̱'ts'a'ihʉ. 19Pe nugui dí beni ga mabʉ 'bestho pa ga c'a̱'ts'ahʉ ma'na'qui 'bʉ njabʉ rá paha ma Zidadahʉ. Nu'bʉ́ ha̱, ga pa̱di ua xi ha̱ ra ts'ɛdi nú'ʉ 'yobʉ ri 'ñets'i, o hønsɛ 'yobʉ ma̱ntho. 20Ngue'a̱ nu'a̱ tó'o da mɛpa Ajua̱, mahyoni di ha̱npa rá ts'ɛdi pa da za te da mɛfi, hingue da ma̱ntho. 21¿Nda'a̱ guí nehʉ, ga mabʉ ga zo'ahʉ dega cuɛ, o ga zo'ahʉ dega hma̱te?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\