RÁ MɄDI RA CORINTIO 5

1Xa fa̱di xá hño gue 'nara cu de gue'ahʉ xa gʉxa rá høme ne 'bʉhui ngu rá 'bɛhña̱. Pøde nixi nú'ʉ hingyá gamfri hingui øt'a njabʉ. 2¡Pe nu'ahʉ xcá pa̱hʉ ne grí 'ñets'ihʉ guí eñhʉ gue guí 'bʉhʉ xá hño! ¡Rí 'ñep'a'ihʉ xa du ri mʉihʉ hma̱ha̱ ne ya xcá hña̱cjhma̱hʉ nú'a̱ to'o øt'a nú'a̱ ra ts'oqui'a̱! 3Nugui masque hindí 'bʉi con gue'ahʉ, pe numa mfeni 'bʉi con gue'ahʉ, y ja ra uɛnda dí 'bʉi con gue'ahʉ. Hangue nugui ya stá beni te ma ga øt'e co nú'a̱ to'o øt'a nú'a̱ ra ts'oqui'a̱. 4Hangue 'yøthʉ nú'a̱ ma ga xi'ahʉ. Gue da muntshʉ de rá thuhu ma Zidadahʉ ra Jesucristo, y numa mfeni ma da 'mʉi con gue'ahʉ, ne rá ts'ɛdi ma Zidadahʉ ra Jesu ma da 'mʉi con gue'ahʉ. 5Ne 'yɛnt'uahʉ ja yá 'yɛ ra ts'onda̱hi nú'a̱ ra cu'a̱ øt'a nú'a̱ ra ts'oqui'a̱, pa da thogui ya ts'othogui ja rá ndo'yo, pe nurá te'a̱ da mpøhø nura pa'a̱ stua yopa penga ma Zidadahʉ. 6Hanja grí 'ñets'ihʉ guí eñhʉ gue guí 'bʉhʉ xá hño, ha 'na de gue'ahʉ øt'a nú'a̱ ra ts'oqui'a̱. Ngue'a̱ nu'á̱ nja ngu ra levadura masque 'na zi tʉi pe ri ntsini gatho ja ra arina ora dra tha̱nts'i. 7Hangue hña̱cjʉ nú'a̱ ra ts'oqui'a̱ ne gatho nú'a̱ nguí øthʉ ja ri nda̱xjua 'mʉihʉ, pa njabʉ da za gui 'bʉhʉ co 'nara 'ra'yo 'mʉi. Ngue'a̱ nu'ahʉ ya guí pɛ'tshʉ ra 'ra'yo 'mʉi por ma Zidadahʉ ra Jesucristo nú'a̱ bi tho ngu 'nara zi dɛti nú'ʉ tho de ra ngo de ra pascua, pa njabʉ bi gutca ma ts'oquihʉ'a̱. 8Hangue mahyoni ga 'ueguehʉ de ma nda̱xjua 'mʉihʉ pa ga 'bʉhʉ strá nt'axiguihʉ. Nja ngu ya xodyo mi øt'ango mi tsi ra thuhme nsi ra levadura, necjʉ nehe ngu ga ntsamgohʉ de ra pascua ne ga tsihʉ ra thuhme nsi ra levadura, nú'á̱ gue'a̱ ga 'ueguehʉ de ya ts'oqui de ja ma mfenihʉ ne de ja ma 'mʉihʉ. 9Ja nú'a̱ ma'na ma carta dá pɛhn'ahʉbʉ ja dá xi'ahʉni gue hingui ntsixhʉ co nú'ʉ to'o ya 'ñe'bɛhña̱, o nú'ʉ ya 'bɛhña̱ ya 'ñeda̱me. 10Hingue dá xi'ahʉ gui 'uehʉ 'na'quitho de nú'ʉ hingyá gamfri ne ya 'ñe'bɛhña̱, o ya nduste, o ya be, o nú'ʉ to'o camfri ya c'oi. Nu'bʉ stá xi'ahʉ njabʉ, nu'bʉ́ mahyoni gui mahʉ de guecua ja ra ximhai. 11Pe nugui nu'a̱ dá xi'ahʉ, hingui ntsixhʉ ni 'nara cu nú'a̱ dra 'ñe'bɛhña̱, o dra nduste, o nú'a̱ di camfri ya c'oi, o dra zante, o dra tixfani, o dra be. Nu'ʉ tó'o øt'a njabʉ dí xi'ahʉ gue hingui ho nixi gui ñuñhʉ con gue'ʉ. 12- 13Nujʉ́ hingo rí 'ñepi ga ha̱'mbahʉ nguɛnda nú'ʉ hingui o ja ma 'yɛhʉ, nu Ajua̱ go gue'a̱ da hña̱'mba nguɛnda'ʉ. Pe nu'ahʉ mahyoni gui hña̱'mbahʉ nguɛnda nú'ʉ o ja ri 'yɛhʉ, hangue dí xi'ahʉ gue gui hña̱cjʉ nú'a̱ to'o øt'e nú'a̱ ra ts'oqui'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\