RÁ MɄDI RA CORINTIO 6

1'Bʉ 'na de gue'ahʉ guí pɛ'tshʉ 'nara tsʉi co ma'na ra cu, ¿hanja guí paha 'bestho ja ra ts'ʉtbi pa guí ña̱tehʉ co nú'ʉ hingyá gamfri? ¿Ha gue hingue 'nara 'bɛtsa'a̱? ¿Hanja hingo guí paha guí ña̱tehʉ ja ya cu? 2¿Ha hinguí pa̱hʉ gue nújʉ dyá gamfrihʉ ma go ga ha̱'mbahʉ nguɛnda nú'ʉ hingyá gamfri? Nu'bʉ nújʉ ma ga ha̱'mbahʉ nguɛnda yá da̱nga t'øt'e'ʉ, nu'bʉ́ ¿ha gue hingo da za ga ha̱ñhʉ nguɛnda de nuya t'øt'e xi ya t'ʉqui? 3¿Ha hinguí pa̱hʉ nehe gue ma ga ha̱'mbahʉ nguɛnda asta ya ɛnxɛ? ¡Xihma̱ de nuya t'øt'e de ra ximhai! 4Nu'bʉ nu'ahʉ guí pɛ'tshʉ ya tsʉi co nuya t'øt'e de nuua ja ra ximhai, 'bestho guí paha guí ña̱tehʉ co nú'ʉ hingyá gamfri ne hinte dri 'ñɛnt'i con gue'ahʉ. Hingui ho njabʉ ngue'a̱ nu'ʉ́ hingui pa̱di da hña̱'mba nguɛnda ya cu. 5Dí xi'ahʉ njabʉ pa gui 'bɛ ri tsahʉ ne pa ya hingui sigui gui 'yøthʉ. Xi de grí gathohʉ ¿ha gue jo'o ni 'na de gue'ahʉ nú'a̱ di ja rá mfa̱di pa da za da hña̱p'ahʉ nguɛnda de nú'a̱ guí øthʉ? 6Ha nu'ahʉ́ ora guí pɛ'tshʉ ya tsʉi co 'nara cu, 'bestho guí paha guí ña̱tehʉ co nú'ʉ hingyá gamfri. 7Hiní 'ñep'a'ihʉ gui ña̱pabihʉ 'na ngu ma'na co nú'ʉ hingyá gamfri. ¿Hanja hinguí tsɛtathohʉ nura ora t'ø't'ahʉ 'nara nts'o'mʉi, ne ora te fep'a'ihʉ? 8Pe nu'ahʉ go gue'asɛhʉ guí ø'tuahʉ ra nts'o'mʉi ri cuhʉ, y asta guí pephʉ. 9¿Ha gue hinguí pa̱hʉ gue ya ts'oja̱'i hinda ma da yʉt'a nuni mahets'i habʉ bí manda Ajua̱? Odi ha'ahʉ ri mfenihʉ. Ngue'a̱ gatho nú'ʉ ri hñuxui ya 'bɛhña̱ nú'ʉ hingue xi yá 'bɛhña̱, ne gatho nú'ʉ camfri ya c'oi, ne nú'ʉ ya zinga medintha̱ti, ne nú'ʉ ya 'ñøhø ri hñuxui yá mi'ñøhøui, o ya 'bɛhña̱ ri hñuxui yá mi'bɛhña̱ui, gatho núyá hinda ma da yʉt'a nuni mahets'i habʉ bí manda Ajua̱. 10Nixi ya be, nixi ya nduste, nixi ya tixfani, nixi ya zante, nixi nú'ʉ ri mpe co ra nthate, ni 'na de gue'ʉ hinda ma da yʉt'a nuni mahets'i habʉ bí manda Ajua̱. 11Ante gui camfrihʉ Ajua̱ nguí njahʉbʉ nehe 'ra de gue'ahʉ. Pe nubyá ya xa t'axca ri mfenihʉ, ne ya xa t'ec'a'ihʉ de gatho nuya ya ts'oqui, ha nubyá ya hinte ma ts'oqui guí tuhʉ ja rá thandi Ajua̱ po rá ts'ɛdi ma Zidadahʉ ra Jesucristo ne po rá ts'ɛdi rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱. 12Da za ga beñhʉ gue dí pɛ'tshma̱hʉ ra nsɛqui ga øthʉ nú'a̱ go ga nehʉ. Pøde ha̱ da za, pe hingue gatho rí 'ñepi ga øthʉ. Masque ja ra nsɛqui ga øthʉ nú'a̱ go ga nehʉ, pe hinga hophʉ ni 'nara t'øt'e da da̱cjʉ pa ga øthʉ. 13Ra hñuni thoqui pa da ma mbo ra mʉi, ha nura mʉi ja pa ra hñuni. Pe gatho nú'ʉ yoho, Ajua̱ ma da hña̱cua yá 'bɛfi'ʉ. Numa ndo'yohʉ hinxa thoqui pa ga hñuxhʉ co ya 'bɛhña̱ nú'ʉ hingue xi ma 'bɛhña̱hʉ, nixi ra 'bɛhña̱ hinda hñuxui ma'na ra 'ñøhø nú'a̱ hingue xi rá da̱me. Numa ndo'yohʉ xa hoca Ajua̱ pa ga pɛpabihʉ'a̱, y nu'á̱ go gue'a̱ supca ma ndo'yohʉ. 14Nu Ajua̱ bi japi bi yopa nte rá ndo'yo ma Zidadahʉ ra Jesucristo, njabʉ nehe ma da japi da yopa nte ma ndo'yohʉ po rá ts'ɛdi'a̱. 15¿Ha hinguí pa̱hʉ gue numa ndo'yohʉ xa 'natho co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo ngue'a̱ stá camfrihʉ'a̱? Nujʉ́ ya dí 'nathohʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, nu'bʉ́ ¿hanja da za ga hñuxhʉ co 'nara ts'o'bɛhña̱ ne ga 'nathohʉ con gue'a̱ nehe? Ni ts'ʉ hinda za. 16O ¿ha gue hinguí pa̱hʉ gue nu'a̱ tó'o da hñuxui 'nara ts'o'bɛhña̱ ya bi 'natho rá ndo'yo con gue'a̱? Ngue'a̱ enga ja ra Ma̱ca T'ofo njaua: “Ra 'ñøhø co rá 'bɛhña̱, gue'ʉ ya ri 'natho.” 17Pe nu'a̱ tó'o ya ri 'natho co ma Zidadahʉ ra Jesu, ya ri 'natho con gue'a̱ pe dega Ma̱ca Nda̱hi. 18Hangue oguí hñuxhʉ co ya 'bɛhña̱ nú'ʉ hingue xi ri 'bɛhña̱hʉ. Gatho ya ts'oqui hingui ho, pe hinga gatho ya ts'oqui ri ts'ocua rá ndo'yo 'na. Pe nú'a̱ ra ja̱'i da hñuxui 'nara 'bɛhña̱ hingue xi rá 'bɛhña̱, nu'á̱ ha̱, ri ts'ocsɛ rá ndo'yo. 19¿Ha gue hinguí pa̱hʉ gue numa ndo'yohʉ gue'a̱ rá nija̱ ra Ma̱ca Nda̱hi nú'a̱ 'bʉi ja ma corasohʉ? Ajua̱ go gue'a̱ xa 'racaguihʉ'a̱. Hangue ya hingo drí mandasɛhʉ. 20Ngue'a̱ Ajua̱ bi gutc'aguihʉ xá ma̱di co rá ji rá hma̱ca T'ʉ. Hangue 'yøthʉ ra ts'ɛdi gue da hneca rá nsunda Ajua̱ ja ri ndo'yohʉ ne ja ri corasohʉ, ngue'a̱ numa ndo'yohʉ ne ma corasohʉ go rá mɛti Ajua̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\