RÁ MɄDI RA CORINTIO 7

1Nubyá ma ga xi'ahʉ de nuya nt'ani grí 'ñanihʉ nu ngá 'yopcahʉ: Xá hñohma̱ 'bʉ ra 'ñøhø hinda mɛ'tsa rá 'bɛhña̱, 2pe ndunthi ya 'ñøhø hinda za da 'mʉsɛ nsinque rá 'bɛhña̱. Hangue por gue'a̱, pa hinda hñuxui ya 'bɛhña̱ nú'ʉ hingue xi yá 'bɛhña̱, ma'na xá hño 'nara 'ñøhø dá ntha̱tui 'nara 'bɛhña̱ pa gue'a̱ drá mɛti. Ha 'nara 'bɛhña̱ ma'na xá hño dá ntha̱tui 'nara 'ñøhø pa gue'a̱ xi drá da̱me. 3Ra 'ñøhø mahyoni da 'yøt'e co rá 'bɛhña̱ nú'a̱ rí 'ñepi, nehe njabʉ da 'yøt'a ra 'bɛhña̱ co rá da̱me nú'a̱ rí 'ñepi. 4Y nura 'bɛhña̱ ya hingo da mandasɛ rá ndo'yo, ngue'a̱ nurá da̱me go ri mandabi rá ndo'yo'a̱. Njabʉ nehe ra 'ñøhø ya hingo ri mandasɛ rá ndo'yo, ngue'a̱ nurá 'bɛhña̱ go ri mandabi rá ndo'yo'a̱. 5Hangue 'yøthʉ ngu nú'a̱ rí 'ñep'a'ihʉ de gue'asɛhʉ, odi 'ra'ahʉ ra mfada 'na ngu ma'na. Pe 'bʉ xcá cohihʉ 'nara cohi pa gui 'yaphʉ Ajua̱, nu'bʉ́ ha̱, da za gui 'ueguehʉ 'raya pa. Nepʉ de gue'a̱ da za gui 'bʉhʉ 'nadbʉ mahyɛgui ma'na'qui pa njabʉ hinda za da hya'ahʉ ra Satá gui hñuxhʉ co ma'na ra ja̱'i. 6Stá xi'ahʉ gue xá hño gui honga ri 'bɛhña̱hʉ, pe hingo drí ja'ahʉ, go da huanhʉ nú'a̱ gui 'yøthʉ. 7Pa guequi ga nehma̱ gue gatho da nja ngu dí nja hinstá ntha̱ti jo'o ma 'bɛhña̱, pe cada 'na 'rama'na'ño yá mfeni xa umbabi Ajua̱. 8Nú'ahʉ viudahʉ, ne gatho nú'ahʉ hinxcá ntha̱tihʉ, jo'o ri 'bɛhña̱hʉ nixi ri da̱mehʉ, dí xi'ahʉ ga nehma̱ gui njahʉ ngu dí nja hinstá ntha̱ti jo'o ma 'bɛhña̱. 9Pe nu'bʉ guí hanthʉ gue Ajua̱ hinxa 'ra'ahʉ ra ts'ɛdi pa gui 'bʉsɛhʉ, ma'na xá hño gui ntha̱tihʉ, ngue'a̱ hingui ho gui 'bʉhʉ hønsɛ co ra nc'at'i. 10Y nú'ahʉ 'bʉ ri 'bɛhña̱hʉ, ha nú'ahʉ 'bɛhña̱hʉ 'bʉ ri da̱mehʉ, dí 'bɛp'ahʉ ngu nú'a̱ bi ma̱nga ra Zidada, gue ni 'na de gue'ahʉ hinda za gui nhyɛguihʉ. Hingo de guecsɛhɛ dí 'bɛp'ahʉ gui 'yøthʉ njabʉ, nura Zidada go gue'a̱ ri 'bɛp'a'ihʉ. 11Nu'bʉ ra 'bɛhña̱ da hyɛpʉ rá da̱me, odi jʉ ma'na ra 'ñøhø pa drá da̱me, y nu'bʉ ra 'ñøhø da hyɛpʉ rá 'bɛhña̱, odi jʉ ma'na ra 'bɛhña̱ pa da 'yøt'e drá 'bɛhña̱. Nu'a̱ da 'yøt'e, ma'na xá hño dá mpumbabi ri yoho ne da yopa 'mʉi 'nadbʉ ma'na'qui. 12Nubya nugui go ma ga xi'ahʉ nú'a̱ dí beni gui 'yøthʉ, hingo ra Zidada ri 'bɛp'ahʉbya. Nu'bʉ 'nara cu pɛ'tsa rá 'bɛhña̱ hingrá gamfri, ne nu'bʉ nú'a̱ ra 'bɛhña̱ hini ʉtsa rá da̱me ngue'a̱ ra gamfri, osti hɛpʉ. 13Y nu'bʉ 'nara nju di pɛ'tsa rá da̱me hindra gamfri pe nu'bʉ nú'a̱ ra 'ñøhø hini ʉtsa rá 'bɛhña̱ ngue'a̱ ra gamfri, osti hɛpʉ rá da̱me'a̱. 14Ngue'a̱ nu'bʉ 'nara 'bɛhña̱ ra gamfri ne rá da̱me hingrá gamfri, nú'a̱ ra 'ñøhø'a̱ ha̱ni rá ja̱pi Ajua̱ po rá 'bɛhña̱, ngue'a̱ rá 'bɛhña̱ rá ba̱tsi Ajua̱. Y nu'bʉ 'nara 'ñøhø ra gamfri ne rá 'bɛhña̱ hingrá gamfri, nú'a̱ ra 'bɛhña̱'a̱ ha̱ni rá ja̱pi Ajua̱ po rá da̱me, ngue'a̱ nurá da̱me rá ba̱tsi Ajua̱. Nu'bʉ hindi njabʉ co ra 'ñøhø o ra 'bɛhña̱ hingrá gamfri, nu'bʉ́ nixi yá ba̱tsi hingá nja̱pi. Pe nu'bʉ njabʉ ha̱, nja̱pi yá ba̱tsi. 15Pe nu'bʉ 'nara 'ñøhø hingrá gamfri ne da hyɛpʉ rá 'bɛhña̱ ngue'a̱ ra gamfri, o nu'bʉ 'nara 'bɛhña̱ hingrá gamfri ne da hyɛpʉ rá da̱me ngue'a̱ ra gamfri, dá 'uegue, ngue'a̱ nú'a̱ ra cu o nú'a̱ ra nju pɛ'tsa ra nsɛqui da 'uegue de nú'a̱ hingrá gamfri, ngue'a̱ Ajua̱ bi zoncahʉ pa ga 'bʉhʉ 'nara hoga'mʉi. 16Xi nu'i zi nju, ¿ha gri pa̱di ua da mpøhø ri da̱me po rá ngue'i? Nehe nu'i zi cu ¿ha gri pa̱di ua da mpøhø ri 'bɛhña̱ po rá ngue'i? 17Cada 'na de gue'ahʉ 'bʉhʉ ngu nú'a̱ xa 'yɛp'ahʉ ra Zidada ante da zohn'ahʉ'a̱ pa gá camfrihʉ. Nuna guehna drí 'bɛpabi da 'yøt'a gatho ya cu de habʉraza ya nija̱. 18Nu'bʉ 'nara cu ya xa gamfri Ajua̱ ne xqui thu'tsua ra seña ja rá ndo'yo, hinte ja. O 'bʉ 'bʉi 'nara cu xa gamfri Ajua̱ ne hingui pɛ'tsa ra seña ja rá ndo'yo, ya odi huxa nú'a̱ ra seña'a̱. 19Hinte ri muui 'bʉ to'o pɛ'tsa ra seña o hingui pɛ'tsi. Nu'a̱ ma'na ri muui, nú'a̱ ga øthʉ nú'a̱ ri manda Ajua̱. 20Cada 'na dá sigui dá mpɛfi habʉ mri mpɛfi de ante da gamfri Ajua̱. 21Nu'bʉ xi ngrá nza̱i'bɛgo de ngá camfri ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, hini japi. Pe nu'bʉ da za gui pøni dega 'bɛgo, pøni 'bestho. 22Nú'a̱ mi 'bʉi dega 'bɛgo ante da gamfri ra Zidada, ya nubyá hingrá 'bɛgo de 'nara ja̱'i ja rá thandi Ajua̱ ngue'a̱ ya rá 'bɛgo ra Zidada. Nehe nu'a̱ ra ja̱'i bi gamfri ra Zidada ne himi 'bʉi dega 'bɛgo, nu'á̱ go gue'a̱ 'nara 'bɛgobya de ra Zidada Jesucristo. 23Ajua̱ bi gutc'aguihʉ xá ma̱di, hangue nubyá ma ga pɛphʉ'a̱, hingo ma ga pɛpabihʉ ya ja̱'i. 24Zi cuhʉ, sigui gui mpɛhʉ há ngrí mpɛhʉ de gá camfrihʉ ra Zidada Jesucristo, y Ajua̱ ja da 'mʉhni con gue'ahʉ. 25Y gatho nú'ahʉ jo'o ri 'bɛhña̱hʉ, ha nú'ahʉ 'bɛhña̱hʉ jo'o ri da̱mehʉ, hinte xa 'bɛpcagui ra Zidada ga xi'ahʉ, hønsɛ dí 'ra'ahʉ 'nara ts'ofo de ma mfenisɛ. Y nura ts'ofo'a̱ gue'a̱ majua̱ni ngue'a̱ Ajua̱ po rá nthecate xa hñuxcagui pa ga ma̱nbabi rá noya'a̱, hangue dí 'ra'ahʉ 'nara hoga ts'ofo. 26Nugui dí beni gue xá hño gui 'bʉthʉ nsi ri 'bɛhña̱hʉ nsi ri da̱mehʉ ngu guí 'bʉhʉ, ngue'a̱ xi ja ya ts'othogui nuya pabya dí 'bʉhʉ. 27Nu'bʉ 'bʉ ri 'bɛhña̱, oxqui hɛpʉ. Ha nu'bʉ jo'o, oxqui honi. 28Ha nu'bʉ gui honga ri 'bɛhña̱, hingrá ts'oqui. Ha nu'bʉ 'nara nxutsi da hyonga rá da̱me, hingrá ts'oqui nehe. Pe nu'a̱ tó'o da hyonga rá 'bɛhña̱, o nura 'bɛhña̱ da hyonga rá da̱me, ma da thogui ndunthi ya dumʉi, hangue nugui ga nehma̱ gue hingui thohʉ ya dumʉi. 29Zi cuhʉ, dí ne ga xi'ahʉ gue ya hinga ndunthi ya pa dí 'bʉhʉua. Hangue nu'a̱ tó'o pɛ'tsa rá 'bɛhña̱, dá 'yøt'a ra uɛnda gue hingui pɛ'tsi, pa da za da mɛpabi Ajua̱. 30Nu'a̱ tó'o zoni, odi oda rá mfeni nsøcta ra ts'oni, ne nu'a̱ tó'o ri johya, odi oda rá mfeni nsøcta ra johya. Nu'a̱ tó'o ri ntai, dá 'yøt'a ra uɛnda gue hinte pɛ'tsi. 31Ha nu'a̱ tó'o ri johya co nuna ra ximhai, dá 'yøt'a ra uɛnda gue hini johya, ngue'a̱ nuna ximhai 'yo rí uadi rí thogui. 32Nugui ga nehma̱ hingui jamasu ya t'øt'e de nuna ra ximhai, ngue'a̱ nu'a̱ tó'o jo'o rá 'bɛhña̱ xi ri jamasubi rá 'bɛfi ra Zidada, ne 'bʉi pa da 'yøt'a nú'a̱ ri ho ra Zidada. 33Pe nu'a̱ tó'o 'bʉ rá 'bɛhña̱ mahyoni da jamasu ya t'øt'e de nuna ra ximhai, ne da 'yøt'a nú'a̱ ri ho rá 'bɛhña̱. 34Ha nuya 'bɛhña̱, hinga mahyɛgui nú'a̱ 'bʉ rá da̱me co nú'a̱ jo'o rá da̱me. Nu'a̱ jo'o rá da̱me, ma'na ri jamasubi rá 'bɛfi ra Zidada, ne 'bʉi pa da mɛpabi Ajua̱ con gatho rá ts'ɛdi ne con gatho rá mfeni. Pe nu'a̱ tó'o 'bʉ rá da̱me, mahyoni da jamasu ya t'øt'e de nuna ra ximhai, ne da 'yøt'a ngu nú'a̱ ri ho rá da̱me. 35Núna dí xi'ahʉ guehna pa go ri hñohʉ. Dí zo'ahʉ pa gui 'yøthʉ ra hño ngu rí 'ñepi gui 'yøthʉ pa da za gui pɛpabihʉ Ajua̱ con gatho ri mʉihʉ ne hinte da hyʉ'ts'ahʉ. Nugui hindí eñ'ahʉ gue 'bʉ gui honga ri 'bɛhña̱hʉ hingui 'yø'tuahʉ rá paha Ajua̱. 36Nu'bʉ 'nara cu di 'bʉ rá t'ixu, y handi gue ya da za da ntha̱ti'a̱, dá 'yøt'a ngu nú'a̱ xa benga rá dada ante sta tho rá mba̱tsja̱'i. Hingo 'nara ts'oqui nú'a̱ xa beni da ntha̱ta rá t'ixu. 37Pe nu'bʉ 'nara cu 'bʉ rá t'ixu, ne nura dada'a̱ xa beni gue hinda tha̱ta rá t'ixu, ne 'bʉ 'nadra mfeni xa beni gue hinhya'mʉ da umba nsɛqui da ntha̱ta rá t'ixu, nú'a̱ ra cu'a̱ øt'e xá hño nehe. 38Hangue nu'a̱ tó'o ri unga rá t'ixu pa da ntha̱ti, xá hño øt'e. Nehe nu'a̱ tó'o hingui ne da tha̱ta rá t'ixu, ma'na xá hño nú'a̱ øt'e. 39Nu'a̱ ra 'bɛhña̱ xa ntha̱ti, hingui tsa da 'uegue de rá da̱me núbya te rá da̱me, ngue'a̱ njabʉ ma̱nga ra ley. Pe nu'bʉ ya da du rá da̱me, nú'a̱ ra 'bɛhña̱'a̱ 'bʉ da beni da ntha̱ti, da za da ntha̱ti co nú'a̱ da ne'a̱, hønsɛ gue drá gamfri ha̱, ne 'bʉ go rá paha Ajua̱. 40Pe nu'a̱ go dí ma̱ngá, ma'na xá hño hinda yopa ntha̱tihma̱. Guehna dí bengá, y dí camfri gue dí ha̱npabi rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\