RÁ MɄDI RA CORINTIO 8

1Nubyá ma ga xi'ahʉ de nuya hñuni thoqui pa da hña̱'tua ya c'oi. Dí pa̱hʉ gue gathoguihʉ ja ma mfa̱dihʉ. Pe nura mfa̱di nsinque ra hma̱te ri jacjʉ ga 'ñets'ihʉ, pe nura hma̱te xa 'racjʉ Ajua̱ go gue'a̱ ri jacjʉ ga tetuahʉ yá jamfri ma miqu'eihʉ. 2Nu'a̱ tó'o beni gue xi ja rá mfa̱di, go gue'a̱ hingui pa̱di gatho nú'a̱ rí 'ñepi da ba̱di. 3Pe nu'a̱ tó'o ri ma̱di Ajua̱, Ajua̱ ma̱ gue xá hño rá 'mʉi. 4Nuya hñuni hña̱'tua ya c'oi 'bʉcua ja ra ximhai, hinte ri muui, ngue'a̱ dí pa̱hʉ gue nuya c'oi'ʉ hinte ri muui. Ngue'a̱ nujʉ dí pa̱hʉ gue 'nat'a Ajua̱ 'bʉi, hingui 'bʉi ma'ra. 5Masque t'ena gue nuni mahets'i ne nuua ja ra ximhai 'bʉi ndunthi nú'ʉ t'embabi gue go gue'ʉ Ajua̱, pe masque t'embi njabʉ, nu'ʉ́ hini mandaguihʉ. 6Ngue'a̱ pa guecaguihʉ dí pa̱hʉ gue 'nat'a Ajua̱ 'bʉi, y go gue'a̱ ma Dadahʉ. Nú'á̱ go gue'a̱ bi hyoca gatho ya t'øt'e, ne dí 'bʉhʉua pa ga nsundahʉ'a̱. Nehe 'nat'a ma zi Hmuhʉ 'bʉi, y go gue'a̱ ra Zidada Jesucristo nú'a̱ to'o bi t'ɛnt'ua ja rá 'yɛ pa go bi hyoca gatho ya t'øt'e, ne go gue'a̱ bi 'racjʉ 'nara 'ra'yo te. 7Pe hinga gatho ya cu xa ba̱di xá hño gue 'nat'a Ajua̱ 'bʉi. 'Ra astabya hinxa pumfritho yá nza̱i mi pɛ'tsi nu de mi camfri ya c'oi, ne ora da zi nú'a̱ ra hñuni xa hña̱'tuabi ya c'oi, beni gue go gue'a̱ 'nara ts'oqui, ngue'a̱ bentho gue nehe ya c'oi ja yá ts'ɛdi, pe hina. 8Pe hingue po ra hñuni da za ma'na ga 'bʉhʉ xá hño ja rá thandi Ajua̱. 'Bʉ ga ñunihʉ, hinte ja, y nu'bʉ hinga ñunihʉ, nehe hinte ja. 9Pe masque dí pɛ'tshʉ ra nsɛqui pa ga øthʉ 'na de guehya, mahyoni ga jamasuhʉ pa hinga japhʉ da 'yøt'a ya ts'oqui nú'ʉ otho ndunthi yá jamfri. 10'Bʉ 'nara cu otho ndunthi rá jamfri, ne da hyant'a'i gri hudi gri ñuni ja 'nará ngo 'nara c'oi, nu'bʉ́ nú'a̱ ra cu'a̱ 'na tʉi rá jamfri, grí cadi pa da thogui da ñuni nehe'a̱. 11Y njabʉ masque pa ja ri mfeni hingrá ts'oqui ngue'a̱ guí pa̱di nú'a̱ guí øt'e, pe njabʉ guí japa nuri cu da menga ja ra ts'oqui. Y guí pa̱di gue nehe po nura cu'a̱ bi du ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 12Hangue nu'bʉ njabʉ nú'i guí ts'ocua rá mfeni 'nara cu nú'a̱ othotho ndunthi rá jamfri, pa̱di gue numa zi Hmuhʉ ra Jesucristo go gue'a̱ guí ø'tua nú'a̱ ra ts'ocate'a̱. 13Hangue 'bʉ po 'nara hñuni ga tsi, ga japi da nts'oca 'nama cu, nu'bʉ́ ma'na xá hño hinhya'mʉ ga tsi nura hñuni'a̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\